Raspunderea mediatorilor

Raspunderea mediatorilor
NORME DE RASPUNDERE DISCIPLINARAA MEDIATORILOR AUTORIZATI1.DISPOZITII GENERALE
Art.1.1 Protectia onoarei si prestigiului profesiei, precum si respectarea normelor dereglementare a profesiei a profesiei sunt incredintate organului constitutive potrivitdispozitiilor legii, respectiv Consiliului de mediere.
Art.1.2 Fapta savarsita de mediator, prin care sunt inculcate dispozitiile legii , aleRegulamantului de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere, Codul de eticasi Deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si hotararile Consiliului de mediereconstituie abatere disciplinara si sanctioneaza conform art. 39 din lege.
Art.1.3 Atrage raspunderea disciplinara neindeplinirea obligatiilor profesionale stabilitein sarcina mediatorilor prin lege, Regulamantul de Organizare si Functionare aConsilului de Mediere, Codul de etica si Deontologie profesionala a mediatorilor sihotararile Consiliului de Mediere, si care aduc atingere probitatii profesionale.In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de Mediere se poate sesiza din oficiu cu privirela neindeplinirea obligatiilor profesionale ale mediatorilor .
Art.1.4 Raspunderea disciplinara a mediatorului nu exclude raspunderea civila, penalasau administrative.
Art.1.5 Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la datasavarsirii abaterii.
Art.1.6 Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta care vafi luata in considerare la aplicarea sanctiunii.
Art.1.7 Consiliul de mediere este obligat sa tina evidenta sanctiunilor disciplinareaplicate fiecarui mediator.
Art.1.8 In cadrul Consiliului de Mediere functioneaza Comisia de Desciplina cucompetentele stabilite de lege, care efectueaza cercetarea abaterii si sesizeaza Consiliulde Mediere , constituit ca instanta disciplinara in conditiile legii.
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI DEDISCIPLINARA
Art.2.1 Consiliul de Mediere hotaraste, de cate ori este nevoie , construirea unei comisiide disciplina din care fac parte in mod obligatoriu un membru al Comisiei de Mediereanume desemnat si doi reprezentanti ai mediatorilor , ce urmeaza a fi desemnati printragere la sorti din Tabloul mediatorilor. Cei trei membrii ai Comisiei de disciplina suntnumiti prin hotarare a Consiliului de Mediere.
Art.2.2 Comisia de disciplina astfel desemnata este coordonata de presedintele sau, careeste membru al Consiliului de Mediere.Consiliul de Mediere va desemna din personalulangajat cu contract , un secretar, care devine membru al Comisiei, tine evidentele siefectueaza lucrarile necesare desfasurarii activitatii comisiei . Secretarul lucreaza subindrumarea presedintelui.
Art.2.3 Comisia de disciplina are in competenta cererea abaterii , in urma careia seintocmeste un dosar care va fi inaintat catre Consiliul de Mediere. Cu privire laraspunderea disciplinara a mediatorilor , Consiliului de mediere hotaraste cu majoritateaprevazuta de art. 19 din lege, in termen de 30 zile de la sesizarea sa.
REGULI DE PROCEDURA
Art.3.1 Orice persoana interesata poate sesiza Consilul de Mediere in legatura cu savarsirea unei abateri prevazute la art.38 din lege de catre un mediator .
Art.3.2 (a) Plangerea se va face in scris si sub semnatura. Aceasta trebuie sa cuprinda>numele, domiciliul sau resedinta partii, abaterea pretins savarsita de catre mediator.(b) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnaturii duce la respingereareclamatie formulate.
Art.3.3
(a)Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectueazade catre Comisia de disciplina desemnata in conditiile art. 40 din lege in termen de celmult 60 zile de la data inregistrarii sesizate.
(b)Invitarea celui care a facut sesizarea in vederea audierii este obligatorie.
(c)Mediatorul cercetat va fi instiintat in vederea luarii la cunostinta de sesizare sipiesele dosarului intocmit , pentru a-si putea formula apararea.
(d)Invitarea celor doi se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Art.3.4 Cercetarea disciplinara se efectueaza numai dupa indeplinirea demersuriloraratate in art.3.3.
Art.3.5 Refuzul de a da curs convocarii nu impiedica desfasurarea cercetariidisciplinare. In caz de nereprezentare , se va incheia un proces verbal semnat de catremembrii Comisiei din care sa rezulte faptul ca, desi invitati, mediatorul si/sau petentulnu s-au prezentat la termenul stabilit.
Art.3.6
(a)In cursul cercetarilor , presedintele Comisiei de desciplina va ascultapersoana care a formulat plangerea, precum si orice alte personae ale carei declaratii potelucida cazul, va efectua verificari de inscrisuri , va culege informatii, prin mijloaceleprevazute de lege.
(b)Pe baza datelor culese, va intocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde siun referat scris in care va consemna faptele, probele administrate , pozitia celui cercetatsi propunerea de sanctionare sau de neaplicare a unei sanctiuni disciplinare.
(c)Dosarul astfel intocmit se va inainta Consiliul de Mediere care, in termen de 30 zilede la primirea lui , va hotara cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorului.
Art.3.7 La stabilirea sanctiunii , astfel cum sunt prevazute in art. 39 din lege, se va tineseama de gravitatea faptei , de cauzele si imprejurarile in care aceasta a fost savarsita ,de gradul de vinovatie al mediatorului, daca acesta a avut si alte abateri in trecut ,precum si de urmarile abaterii.
Art.3.8 Limitele amenzii prevazute de art.39 alin.1 lit.b) din lege se actualizeazaperiodic (annual) de catre COnsiliul de Mediere, in functi de rata inflatiei, astfel cumeste stabilita de Institutul National de Statistica.
Art.3.9 Solutia se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire saudirect prin semnatura pe copie , mediatorul cercetat si persoanei care a facut plangerea,in termen de cel mult 15 zile de la luarea hotararii cu privire la raspunderea disciplinaraa mediatorului.
Art.3.10 (a)Hotararea Consiliului de Mediere prin care s-a aplicat una din sanctiunileprevazute de art.39 alin 1, poate fi atacata la instanta de contencios adiministativcompetenta, de la domiciliul sau sau resedinta mediatorului, in termen de 15 zile de lacomunicarea acesteia.
(b)Actiunea in contencios declansata potrivit alin. 1 suspenda executarea hotarariiatacate.
(c)Dupa plata amenzii, masura suspendarii din calitate de mediator inceteaza.
SUSPENDARE.PERIMARE.REABILITARE
Art.4.1 Consiliul de Mediere, ca instanta disciplinara, va putea suspenda solutionareasesizarii :(a) cand ambele parti o cer;(b) cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurirehotaratoare asupra hotararii ce urmeaza a se da.
Art.4.2 Solutionarea sesizarii disciplinare se reia prin cererea de redeschidere facuta deuna dintre parti.
Art.4.3 Reclamantul poate oricand sa renunte la solutionarea sesizarii, fie verbal insedinta Comisiei de disciplina, fie prin cerere scrisa.
Art.4.4 Oriice sesizare disciplinara se perima de drept daca a ramas in nelucrare, dinvina partilor , timp de un an.
Art.4.5 Cursul perimarii este suspendat cat timp dainuieste suspendarea pronuntata inbaza art.7.2 din prezenta procedura.
Art.4.6 Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate.
Art.4.7 Meditatorul sanctionat se reabiliteaza de drept in termen de un an de laterminarea executarii sanctiunii aplicate.
Art.4.8 Raspunderea civila a meditatorului poate fi angajata , in conditiile legii civile,pentru cauzarea de prejudicii pentru incalcare obligatiilor profesionale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu