Comisia Consultativa a Corpului Profesional...Consiliul de Mediere


COMISIA CONSULTATIVA A CORPULUI PROFESIONAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 20.05.2010 la şedinţa ordinarăI. Şedinţa a început la orele 11.30 în prezenţa reprezentanţilor asociaţiilor profesionale ai mediatorilor după cum urmează:
Nr. crt.    Denumire asociaţie    Reprezentant
1.     Asociaţia Mediatorilor Galaţi     Constantin Asofronie
2.     Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România     Daniela Popoviciu
Doina Dreţcanu
3.     Asociaţia „Centrul de soluţionare a disputelor prin mediere” – Constanţa     Marian Sofronie
4.     Asociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori     Elena Bustea
5.     Asociaţia Centrul de Mediere Bacau     Mircea Rusu

6.     Asociaţia „Camera Mediatorilor Vrancea”     Iulian Mocanu
7.     Asociaţia Colegiul Mediatorilor     Adrian Bădilă
8.     Asociaţia Mediatorilor Bihor     Florica Vîrtop
9.     Asociaţia Mediatorilor Autorizaţi Braşov    Daniela Maria Sîrbu
I. Agenda sesiunii
Dna. Carmen Fiscuci prezintă ordinea de zi a şedinţei:
1. Adoptarea Normelor de organizare şi funcţionare ale Comisiei Consultative a Corpului Profesional al mediatorilor;
2. Formularea unor puncte de vedere în legătură cu aspectele privind medierea din Strategia Ministerului de Justiţie;
3. Formularea unor puncte de vedere cu privire la declaraţiile publice referitor la profesia de mediator, formulate de reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Barourilor din România;
4. Aspecte privind transpunerea Legii 370;
5. Diverse.
Dl. Bădilă aminteşte ca la prima întâlnire a Comisiei Consultative, reprezentanţii Asociaţiilor profesionale prezenţi au decis că pot participa la şedinţele Comisiei si invitaţi: spre exemplu mediatori neînscrişi în asociaţii profesionale, alţi invitaţi, dar numai cu acordul membrilor Comisiei, iar aceşti invitaţi nu vor avea drept de vot.
Prin urmare, Dl. Bădilă propune sa se supună la vot participarea dnei mediator Fleancu Liliana-Mehedinţi. Plenul este de acord cu participarea acesteia.
Dna. Fiscuci propune să se supună la vot participarea d-lui. Tatu Tudor, în calitate de invitat la lucrările Comisiei Consultative
Dl. Tatu Tudor susţine ca este o participare legală întrucât reprezintă UMB şi are cerere depusă la Consiliul de mediere pentru înscrierea asociaţiei din care face parte în Registrul Naţional al Asociaţiilor.
D-na. Dreţcanu susţine punctul de vedere al dlui. Bădilă şi solicită membrilor Comisiei prezenţi să voteze dacă sunt de acord cu participarea d-lui Tatu.
S-a exprimat un vot pentru participarea d-lui Tatu Tudor în calitate de invitat la lucrările Comisiei Consultative, un vot împotrivă, iar restul participanţilor s-au abţinut.

II. Dna. Carmen Fiscuci face o scurtă informare cu privire la demersurile Consiliului de mediere în legătură cu transpunerea Legii 370/2009 şi Strategia Ministerului de Justiţie.
Precizează că la întâlnirea Comisiei Consultative era preconizat să participe vicepreşedintele CM şi d-na Kibedi, membrii ai CM care s-au ocupat în mod expres de iniţierea discuţiilor cu conducerile profesiilor juridice vizate de art. 75 şi de dialogul cu Ministerul de Justiţie pe tema strategiei de reformă.

Din motive obiective, prezenţa acestora nu a fost posibilă.
Se solicită opinia participanţilor cu privire la ordinea de discuţie a subiectelor de pe agendă.
Se propune sa se înceapă cu subiectele care reprezintă maxim interes şi se supune la vot.
Se adoptă următoarea ordine de discuţie a subiectelor de pe agendă:
1. Articolul 24 din Legea 192, modificată prin Legea 370
Carmen Fiscuci - Referitor la art. 24 CM a consultat mediatorii prin intermediul Newsletter-ului cu privire la termenul rezonabil de înscriere într-o asociaţie profesională respectiv de constituire a unei asociaţii, obligaţie pentru mediatorii autorizaţi de la data autorizării lor: s-au dat următoarele variante: 3, 6 ,9, 12 luni.

S-au primit răspunsuri de la aproximativ 50 de mediatori; CM este în procesarea răspunsuri, acestea se vor comunica tot prin Newsletter.
D-na Fiscuci menţionează că la acest punct ar fi de discutat subiectele:
- ce facem cu mediatorii inactivi
- ce facem cu mediatorii care nu se înscriu în asociaţii – sancţiuni?
- cum reglăm problema apartenenţei la asociaţii a mediatorilor - se pot înscrie în mai multe asociaţii, se înscriu numai în cele existente deja? îşi pot constitui alte asociaţii noi?
Opinii ale participanţilor cu privire la înscrierea mediatorilor autorizaţi în asociaţii profesionale
Asociaţia Camera Mediatorilor Vrancea - Dl. Iulian Mocanu consideră ca nu mai trebuie acordat un alt termen de înscriere într-o asociaţie, deja au trecut 3 luni, deci mai rămân 3;

Comisia consultativă sa vina cu o propunere pentru reglementarea situaţiei, spre exemplu să existe o recomandare din partea asociaţiilor profesionale în vederea autorizării.
Asociaţia Centrul de Mediere Bacău - Dl. Rusu Mircea susţine punctul de vedere al dlui. Mocanu.
Asociaţia Mediatorilor Gala
ți - Dl. Asofronie Constantin este de acord cu termenul de 3 luni propus de dl. Mocanu, dar obligativitatea recomandării din partea asociaţiilor rămâne un subiect discutabil.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian: ca termen de înscriere în asociaţii, în urma consultării cu colegii din asociaţie, propune 3 luni - un termen rezonabil pentru exercitarea dreptului de a se înscrie în asociaţii profesionale existente sau să-şi formeze propria asociaţie, acest drept nefiind îngrădit.
Dl. Tatu susţine punctul de vedere al dlui. Bădilă.
Asociaţia Centrul de soluţionare a disputelor prin mediere – Constanţa - Dl. Sofronie Marian: este pentru perioada de înscriere de 3 luni, dar consideră că mediatorii nu pot fi autorizaţi decât cu avizul unei asociaţii; cu alte cuvinte, autorizarea sa fie condiţionata de avizul de înscriere in asociaţie.
Asociaţia Mediatorilor Autorizaţi Braşov - Dna. Sîrbu Daniela: în hotărârea de autorizare emisă de CM să fie menţionat, cu titlu de recomandare, un termen de înscriere de 3-6 luni, iar mediatorul autorizat să facă ulterior dovada înscrierii într-o asociaţie.
Asociaţia Mediatorilor Bihor - Dna. Vârtop Florica: şi-a exprimat părerea printr-un răspuns pe email - 6 luni este un termen rezonabil; este de acord cu înscrierea într-o singură asociaţie.
Asociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori – Dna. Elena Bustea: este de acord cu termenul de 3 luni şi susţine punctul de vedere al dlui. Bădilă.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian: conform Legii 370 există obligativitatea de înscriere într-o asociaţie, dar condiţionarea autorizării de înscrierea într-o asociaţie nu este legală.
Se supun la vot:
- Propunerea cu privire la includerea în hotărârea de autorizare a recomandării CM ca mediatorii să se înscrie în termen de 3 luni într-o asociaţie şi să facă dovada înscrierii
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădila Adrian se abţine cu privire la recomandare, in condiţiile în care obligativitatea este expres prevăzuta în lege; Consiliul de mediere este autoritatea de reglementare care stabileşte un termen, consultându-se cu Comisia Consultativă.
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România – Dna. Dreţcanu susţine punctul de vedere al dlui. Bădilă.
Asociaţia Centrul de soluţionare a disputelor prin mediere – Constanţa - Dl. Sofronie Marian este de acord cu obligativitatea recomandării termenului de înscriere în asociaţie inclusă în hotărârea de autorizare.
Asociaţia Mediatorilor Autorizaţi Braşov - Dna. Sîrbu Daniela: termenul de înscriere în asociaţie să fie menţionat în hotărârea de autorizare.
Ceilalţi reprezentanţi sunt de acord cu termenul de 3 luni.
- Înscrierea în mai multe asociaţii:
Asociaţia Mediatorilor Gala
ți - Dl. Asofronie Constantin: pentru problemele de reglementare: participare la Comisie Consultativă, alegeri, să se decidă interesele cărei asociaţii le va reprezenta (opinia dânsului este că poate reprezenta una singură); dar mediatorii pot face parte din mai multe asociaţii.
Asociaţia Camera Mediatorilor Vrancea - Dl. Iulian Mocanu: cine va face verificarea în situaţia in care mediatorul este înscris în mai multe asociaţii, iar listele se suprapun?
Carmen Fiscuci - precizează că această evidenţă se găseşte la CM, asociaţiile înscrise în Registrul Asociaţiile Profesionale au obligativitatea de a transmite CM lista actualizată cu numărul şi numele membrilor, dar CM nu poate să interzică mediatorilor să se înscrie în mai multe asociaţii.
Asociaţia Mediatorilor Autorizaţi Braşov - Dna. Sîrbu Daniela: Consiliul de mediere să transmită către mediatori un formular prin care aceştia să-şi exprime apartenenţa la o asociaţie.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian consideră că doar asociaţiile pot reglementa intern dacă membrii lor pot face parte sau nu din mai multe asociaţii şi propune pentru întâlnirea viitoare schiţarea unui Cod de conduită pentru membrii Comisiei Consultative a Corpului profesional.
- Ce se întâmpla cu mediatorii inactivi?
Asociaţia Centrul de soluţionare a disputelor prin mediere Constanţa – Dl. Sofronie Marian: pe Tabloul afişat la instanţe să nu apară mediatorii inactivi, doar în Tabloul afişat pe site-ul Consiliului de mediere şi la MOF.
Dl. Tatu Tudor propune sa se stabilească un termen după autorizare pentru ca mediatorul să depună la Consiliul de mediere fotocopie după certificatul de înregistrare fiscală.
Ceilalţi reprezentanţi nu consideră că trebuie făcută dovada înscrierii la fisc a formei de exercitare a profesiei.
4. Puncte de vedere cu privire la art. 75 şi la declaraţiile referitoare la profesia de mediator formulate de reprezentanţi ai UNB din România
Carmen Fiscuci - CM doreşte să afle care este recomandarea asociaţiilor, cum propun asociaţiile să acţioneze concret CM în situaţia în care avocaţii doresc modificarea Legii avocaţilor în sensul considerării medierii ca competenţă a profesiei de avocat?
Ce trebuie să susţină CM (prin comunicate pe site, adrese, etc)?
Este necesară eliminarea excepţiei pe care o prevede art.75 în legătură cu profesiile juridice, dacă considerăm profesia de mediator o profesie distinctă? Este art. 75 în acest sens discriminatoriu, sau nu?
Opinii
Asociaţia Mediatorilor Galați - Dl. Asofronie Constantin – în art. 75 să se precizeze expres doar faptul că îşi pot exercita activitatea de mediere „la sediul unde îşi exercită activitatea”, şi să se înlăture formularea „în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor”, susţinută la proiectul de modificare a Legii 192. Se solicită ca o delegaţie a Consiliului de mediere sa aibă o întrevedere cu reprezentanţii UNB şi Ministerului Justiţiei în vederea clarificării acestei probleme.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian: pentru Consiliul de mediere este important dacă această Comisie consultativă susţine corpul profesional al mediatorilor şi profesia distinctă de mediator. Prin urmare, trebuie ca asociaţiile să se pronunţe foarte clar cu privire la subiect.
Asociaţia Mediatorilor Gala
ți - Dl. Asofronie Constantin: asociaţiile susţin ca profesia de mediator sa rămână distinctă în condiţiile Legii 192.
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România – Dna. Dreţcanu propune ca în acest sens să se apeleze si la Consiliul Legislativ. Medierea nu poate fi considerată o competenţă a profesiilor juridice de avocat, notar, consilier juridic.
Toţi cei prezenţi consideră că este necesară reglementarea profesiei de mediator prin lege ca profesie distinctă şi recomandă CM să facă toate demersurile necesare şi legale în acest sens.
Alegeri
Carmen Fiscuci - este de părere ca după rezolvarea problemelor legate de art. 24 si art. 75 se poate trece la aspectul „alegeri”.

Precizează că există un grup de lucru format din membrii ai CM care au ca sarcină elaborarea unor proceduri pentru alegeri, aceste proceduri sunt în curs de elaborare, se vor finaliza după consultarea consistentă a mediatorilor.
Opinii:
Asociaţia Mediatorilor Gala
ți - Dl. Asofronie Constantin nu consideră ca este condiţionat subiectul „alegeri” de art. 24 si art. 75.
Dl. Tatu Tudor susţine punctul de vedere al dlui. Asofronie.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian: se coroborează ideea de obligaţia de a face parte dintr-o asociaţie si de condiţia de reprezentativitate; mediatorii inactivi nu au calitatea de reprezentare, iar cu privire la cei activi recomandarea ca în 3 luni sa facă parte din asociaţii, mută reprezentativitatea pe asociaţie.

Pe cale de consecinţă, se pot organiza alegeri.
Dna. Fleancu Liliana: de ce trebuie sa facă parte mediatorii autorizaţi dintr-o asociaţie; este obligatoriu?
Asociaţia Mediatorilor Gala
ți - Dl. Asofronie Constantin: obligaţia este prevăzută de lege, însa nu este prevăzut un termen şi nici sancţiuni.
Dna. Fleancu Liliana: consideră că trebuie făcută distincţie între mediatorul autorizat, neînscris in asociaţie profesională şi mediatorul autorizat înscris intr-o asociaţie si reprezentat in Corpul profesional.

Alegerea membrilor CM este distinctă de cea de reprezentare în Corpul profesional.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian: consideră că mediatorul inactiv nu are drept de vot.
Asociaţia Centrul de soluţionare a disputelor prin mediere – Constanţa - Dl. Sofronie Marian: Consiliul de mediere reprezintă şi interesele mediatorului inactiv, iar în momentul alegerilor trebuie să-i dea dreptul să-si exprime părerea şi acesta.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian susţine că temele de discuţie sunt diferite şi propune ca în mod obligatoriu pe ordinea de zi a următoarei întâlniri ordinare a Comisiei Consultative, din luna iunie, să fie trecute ca teme:
- Mediator activ/ mediator inactiv - participarea la alegeri;
- Membru/ nemembru în asociaţie - termen de înscriere;
- Partea de reprezentativitate.
Cei doi membri ai Consiliului care au ca sarcină elaborarea unui proiect de proceduri în vederea organizării alegerilor să prezinte până la întâlnirea următoare propunerile şi să le supună consultării CM şi a mediatorilor .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi - Strategia Ministerului Justiţiei
Carmen Fiscuci - menţionează că aşa cum s-a precizat în informarea cu privire la acest subiect de pe Newsletter, reprezentanţii CM au participat în data 11.05.2010 la discuţii preliminare cu reprezentanţii ai MJ iar în 14.05 au participat la întâlnirea oficială dintre ministrul justiţiei cu reprezentanţi ai CSM, ÎCCJ, Ministerului Public, ai asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar şi ai profesiilor liberale: avocaţi, notari, executori judecătoreşti. CM trebuie să prezinte MJ până la finele săptămânii amendamente concrete pe care le consideră necesare pentru buna funcţionare a medierii, pentru a fi cuprinse în proiectul Legii „mica reformă”, aflat în dezbatere publică.  În măsura în care asociaţiile profesionale au amendamente sunt rugate să le transmită CM în vederea analizării şi înserării acestora în materialul pentru minister.
Opinii
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian propune ca pentru viitor, când sunt teme importante cum este aceasta, Consiliul de mediere sa fie prezent prin reprezentanţii care s-au ocupat în mod expres de aceste aspecte.
Dl. Tatu Tudor: pentru ca medierea sa se relanseze cu adevărat, Consiliul de mediere sa treacă in subordinea Serviciului de Probaţiune din cadrul Ministerului de Justiţie, CM sa fie condus prin numirea a trei judecători numiţi de MJ, din 6 mediatori autorizaţi aleşi de către mediatori; programul de lucru viitor al fiecărui membru va fi de 8 ore zilnic; înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire si Perfecţionare a Mediatorilor, anexa a Scolii Naţionale de Grefieri.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian: propunerile dlui. Tatu nu au legătură cu litera si spiritul legii.

Practic, se pune problema de a se reforma profesia de mediator după principiul birocratizării, după principiul intervenţiei statului în profesiile liberale. In aceste condiţii nu consideră importantă discutarea acestor probleme la nivelul acestei Comisii.
Dna. Fleancu: pe site-ul Consiliului de mediere este precizat că acesta este organism autonom, astfel, dânsa consideră că nu este permisa intervenţia altei profesii în fruntea acestui organism.
Asociaţia Mediatorilor Gala
ți - Dl. Asofronie Constantin: propunerile personale nu sunt publice; mediatorii trebuie consultaţi.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian: sunt idei personale şi nu este de acord cu propunerile dlui. Tatu Tudor.
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România – Dna. Dretcanu susţine punctul de vedere al dlui. Bădila referitor la nepublicarea pe site a părerilor personale.
Carmen Fiscuci - CM doreşte să se consulte cu asociaţiile cu privire la oportunitatea de a încuraja mediatorii să informeze clienţii despre mediere prin includerea în contractele pe care le fac în calitate de avocaţi, jurişti, a unor clauze referitoare la posibilitatea utilizării medierii în eventualitatea unor litigii.

Cum sa avem un feed back de la mediatori- câţi au introdus medierea în contracte? Să punem pe site CM sau pe newsletter?
Asociaţia Mediatorilor Galați - Dl. Asofronie Constantin propune ca mediatorii, in profesiile pe care le au în afară de mediere, sa introducă la clauze în contract servicii de mediere.
Ceilalţi participanţi sunt de acord cu această propunere, CM să transmită prin Newsletter către mediatori acest lucru. La rândul lor, vor face solicitarea în asociaţii, membrilor lor.
PAUZA
Se trece la următorul punct, Norme Comisia Consultativă
Carmen Fiscuci - precizează modalitatea în care s-a lucrat pentru elaborarea proiectului ROF Comisie Consultativă, s-a făcut propunerea de a se constitui un grup de lucru care să elaboreze aceste norme, s-au anunţat iniţial dl. Asofronie şi dl. Baba.

S-a primit imediat un draft proiect ROF de la dl. Dedu, s-a propus ca cei trei colegi să lucreze împreună şi să reunească propunerilor venite de la asociaţii într-un singur document.
Grupul nu s-a mai constituit şi s-a recurs la înserarea propunerilor venite de la asociaţii de către dl. Asofronie, pe formatul utilizat la modificarile legilor -tabel care conţine coloane pentru fiecare amendament, modificare, etc, iar la final să se transmită prin email membrilor comisiei.
Dl Asofronie a făcut acest lucru, din păcate au venit foarte puţine propuneri, cele mai consistente fiind din partea Colegiului Mediatorilor, care a trimis tot un proiect de ROF, mai simplu.
Înainte cu o zi de întâlnirea din 20 mai, Asociaţia Centrul de Mediere Bihor şi Asociaţia „Centrul Mediatorilor Profesionişti –Bucureşti” au transmis pe email puncte de vedere cu privire la ROF.

Punctele de vedere ale acestor două asociaţii – care susţin proiectul propus de Colegiul Mediatorilor, respectiv Adrian Badilă, dar cu anumite amendamente - au fost distribuite particianţilor la întâlnire. La propunerea dlui Bădilă a achiesat şi Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România,.
Carmen Fiscuci - adresează din nou rugămintea ca în discutarea şi finalizarea ROF să se ia în considerare şi: Hotărârile CM cu privire la rolul şi atribuţiile Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor;

Procesul verbal al şedinţei Comisiei din 09.03.2010, respectiv ceea ce s-a decis atunci în legătură cu organizarea şi funcţionarea Comisiei.
Asociaţia Mediatorilor Galați - Dl. Asofronie - afirmă că nu toate propunerile de la şedinţa de data trecută au fost votate şi că prin urmare nu este necesar să se regăsească în actualul proiect de ROF.
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România – Dna. Dreţcanu propune sa se stabilească un timp al dezbaterilor şi luărilor de cuvânt.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor – Având în vedere că dl Asofronie contestă deciziile reprezentanţilor asociaţiilor profesionale care au fost prezenţi la întâlnirea comisiei din data de 9.03.2010, dl. Bădilă Adrian propune sa se supună la vot anularea a ceea ce s-a votat în şedinţa trecută.
Se parcurge PV al şedinţei din 09.martie 2010 a Comisiei Consultative şi hotărârile luate de către participanţi cu privire la organizarea şi funcţionarea Comisiei.
Se supune la vot din nou: se votează cu majoritate că nu este necesar cvorumul.
Se stabileşte ca, de regula, în ziua de joi din ultima săptămână a trimestrului, să se întrunească Comisia Consultativa a Corpului Profesional.
Se supune la vot sistemul de coordonare al Comisiei, respectiv al sesiunilor de lucru ale acesteia - sistemul colegial. S-au exprimat 6 voturi pentru sistemul colegial, 2 împotrivă.
Se trece la discutarea si analiza draftului pentru ROF al Comisiei Consultative.
Asociaţia Colegiul Mediatorilor - Dl. Bădilă Adrian consultă reprezentanţii prezenţi cu privire la materialul pe care urmează să se lucreze.
Se supune la vot: se votează cu 4 voturi pentru a se lucra pe varianta detaliată a materialului, iar pentru varianta mai scurtă - 3 voturi.
Se lucrează pe varianta detaliată pe care fiecare participant o are în faţă.
La orele 16.00 dl Asofronie părăseşte şedinţa, din motive personale.
În continuare, se dă citire de către secretarul Comisiei fiecărui articol, iar cei prezenţi formulează amendamente, modificări şi apoi se votează varianta originară, respectiv cea modificată acolo unde este cazul.
Se consemnează direct in documentul de lucru, acesta va fi transcris si se va transmite participanţilor în variantă electronică, alături de Procesul Verbal al sesiunii.
Obiecţii, observaţii, completări la cele consemnate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu