NORME DE RASPUNDERE DISCIPLINARA A MEDIATORILOR AUTORIZATI

1.DISPOZITII GENERALE
Art.1.1 Protectia onoarei si prestigiului profesiei, precum si respectarea normelor de
reglementare a profesiei a profesiei sunt incredintate organului constitutive potrivit
dispozitiilor legii, respecyiv Consiliului de mediere.
Art.1.2 Fapta savarsita de mediator, prin care sunt inculcate dispozitiile legii , ale
Regulamantului de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere, Codul de etica
si Deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si hotararile Consiliului de mediere
constituie abatere disciplinara si sanctioneaza conform art. 39 din lege.
Art.1.3 Atrage raspunderea disciplinara neindeplinirea obligatiilor profesionale stabilite
in sarcina mediatorilor prin lege, Regulamantul de Organizare si Functionare a
Consilului de Mediere, Codul de etica si Deontologie profesionala a mediatorilor si
hotararile Consiliului de Mediere, si care aduc atingere probitatii profesionale.
In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de Mediere se poate sesiza din oficiu cu privire
la neindeplinirea obligatiilor profesionale ale mediatorilor .
Art.1.4 Raspunderea disciplinara a mediatorului nu exclude raspunderea civila, penala
sau administrative.
Art.1.5 Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data
savarsirii abaterii.
Art.1.6 Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta care va
fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii.
Art.1.7 Consiliul de mediere este obligat sa tina evidenta sanctiunilor disciplinare
aplicate fiecarui mediator.
Art.1.8 In cadrul Consiliului de Mediere functioneaza Comisia de Desciplina cu
competentele stabilite de lege, care efectueaza cercetarea abaterii si sesizeaza Consiliul
de Mediere , constituit ca instanta disciplinara in conditiile legii.
2.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI DE
DISCIPLINARA
Art.2.1 Consiliul de Mediere hotaraste, de cate ori este nevoie , construirea unei comisii
de disciplina din care fac parte in mod obligatoriu un membru al Comisiei de Mediere
anume desemnat si doi reprezentanti ai mediatorilor , ce urmeaza a fi desemnati prin
tragere la sorti din Tabloul mediatorilor. Cei trei membrii ai Comisiei de disciplina sunt
numiti prin hotarare a Consiliului de Mediere.
Art.2.2 Comisia de disciplina astfel desemnata este coordonata de presedintele sau, care
este membru al Consiliului de Mediere.Consiliul de Mediere va desemna din personalul
angajat cu contract , un secretar, care devine membru al Comisiei, tine evidentele si
efectueaza lucrarile necesare desfasurarii activitatii comisiei . Secretarul lucreaza sub
indrumarea presedintelui.
Art.2.3 Comisia de disciplina are in competenta cererea abaterii , in urma careia se
intocmeste un dosar care va fi inaintat catre Consiliul de Mediere. Cu privire la
raspunderea disciplinara a mediatorilor , Consiliului de mediere hotaraste cu majoritatea
prevazuta de art. 19 din lege, in termen de 30 zile de la sesizarea sa.
3. REGULI DE PROCEDURA
Art.3.1 Orice persoana interesata poate sesiza Consilul de Mediere in legatura cu
savarsirea unei abateri prevazute la art.38 din lege de catre un mediator .
Art.3.2 (a) Plangerea se va face in scris si sub semnatura. Aceasta trebuie sa cuprinda
numele, domiciliul sau resedinta partii, abaterea pretins savarsita de catre mediator.
(b) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnaturii duce la respingerea
reclamatie formulate.
Art.3.3(a)Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectueaza
de catre Comisia de disciplina desemnata in conditiile art. 40 din lege in termen de cel
mult 60 zile de la data inregistrarii sesizate.
(b)Invitarea celui care a facut sesizarea in vederea audierii este obligatorie.
(c)Mediatorul cercetat va fi instiintat in vederea luarii la cunostinta de sesizare si
piesele dosarului intocmit , pentru a-si putea formula apararea.
(d)Invitarea celor doi se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Art.3.4 Cercetarea disciplinara se efectueaza numai dupa indeplinirea demersurilor
aratate in art.3.3.
Art.3.5 Refuzul de a da curs convocarii nu impiedica desfasurarea cercetarii
disciplinare. In caz de nereprezentare , se va incheia un proces verbal semnat de catre
membrii Comisiei din care sa rezulte faptul ca, desi invitati, mediatorul si/sau petentul
nu s-au prezentat la termenul stabilit.
Art.3.6 (a)In cursul cercetarilor , presedintele Comisiei de desciplina va asculta
persoana care a formulat plangerea, precum si orice alte personae ale carei declaratii pot
elucida cazul, va efectua verificari de inscrisuri , va culege informatii, prin mijloacele
prevazute de lege.
(b)Pe baza datelor culese, va intocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde si
un referat scris in care va consemna faptele, probele administrate , pozitia celui cercetat
si propunerea de sanctionare sau de neaplicare a unei sanctiuni disciplinare.
(c)Dosarul astfel intocmit se va inainta Consiliul de Mediere care, in termen de 30 zile
de la primirea lui , va hotara cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorului.
Art.3.7 La stabilirea sanctiunii , astfel cum sunt prevazute in art. 39 din lege, se va tine
seama de gravitatea faptei , de cauzele si imprejurarile in care aceasta a fost savarsita ,
de gradul de vinovatie al mediatorului, daca acesta a avut si alte abateri in trecut ,
precum si de urmarile abaterii.
Art.3.8 Limitele amenzii prevazute de art.39 alin.1 lit.b) din lege se actualizeaza
periodic (annual) de catre COnsiliul de Mediere, in functi de rata inflatiei, astfel cum
este stabilita de Institutul National de Statistica.
Art.3.9 Solutia se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau
direct prin semnatura pe copie , mediatorul cercetat si persoanei care a facut plangerea,
in termen de cel mult 15 zile de la luarea hotararii cu privire la raspunderea disciplinara
a mediatorului.
Art.3.10 (a)Hotararea Consiliului de Mediere prin care s-a aplicat una din sanctiunile
prevazute de art.39 alin 1, poate fi atacata la instanta de contencios adiministativ
competenta, de la domiciliul sau sau resedinta mediatorului, in termen de 15 zile de la
comunicarea acesteia.
(b)Actiunea in contencios declansata potrivit alin. 1 suspenda executarea hotararii
atacate.
(c)Dupa plata amenzii, masura suspendarii din calitate de mediator inceteaza.
4.SUSPENDARE.PERIMARE.REABILITARE
Art.4.1 Consiliul de Mediere, ca instanta disciplinara, va putea suspenda solutionarea
sesizarii :
(a) cand ambele parti o cer;
(b) cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire
hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza a se da.
Art.4.2 Solutionarea sesizarii disciplinare se reia prin cererea de redeschidere facuta de
una dintre parti.
Art.4.3 Reclamantul poate oricand sa renunte la solutionarea sesizarii, fie verbal in
sedinta Comisiei de disciplina, fie prin cerere scrisa.
Art.4.4 Oriice sesizare disciplinara se perima de drept daca a ramas in nelucrare, din
vina partilor , timp de un an.
Art.4.5 Cursul perimarii este suspendat cat timp dainuieste suspendarea pronuntata in
baza art.7.2 din prezenta procedura.
Art.4.6 Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate.
Art.4.7 Meditatorul sanctionat se reabiliteaza de drept in termen de un an de la
terminarea executarii sanctiunii aplicate.
Art.4.8 Raspunderea civila a meditatorului poate fi angajata , in conditiile legii civile,
pentru cauzarea de prejudicii pentru incalcare obligatiilor profesionale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu