Modificarile aduse Legii 192/2006 forma finala

Modificarile aduse Legii 192/2006 forma finala
Aceasta este forma finala a modificarilor aduse Legii 192/2006.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei
de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 2. - (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau
persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind
medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Dispoziţiile art. 182 alin. (1) pct. 1 lit. e) din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în mod corespunzător.”

2. Partea introductivă a articolului 7 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 7. - Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:”
3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10 - Instituţiile şi celelalte persoane juridice care desfăşoară,
conform art. 9, programe de formare profesională a mediatorilor se înscriu de către Consiliul de mediere pe o listă, care va fi pusă la dispoziţie celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti şi al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia.”
4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 17 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri
supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot, în
condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului de mediere.
(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.”
5. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 18. - (1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un
vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate
permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata
mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.”
6. Alineatul (2) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Şedinţele Consiliului de mediere se desfăşoară în prezenţa a cel
puţin 7 membri şi sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi
hotărăsc altfel.”

7. Litera m1) a articolului 20 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„m1) organizează alegerile pentru următorul Consiliu de mediere şi
elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea dată;”
8. Alineatul (4) al articolului 58 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de
proprietate privind bunurile imobile cât şi a altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată, pentru ca acestea, având la bază acordul de mediere, să verifice condiţiile de fond şi de formă prin procedurile prevăzute de lege şi să emită un act autentic sau o hotărâre judecătorească, după caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă, notarul public sau instanţa de
judecată, după caz, putându-le aduce modificările şi completările
corespunzătoare cu acordul părţilor.”
9. După alineatul (4) al articolului 58 se introduce un nou alineat,
alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Mediatorul este ţinut de obligaţiile prevăzute la alin. (4) şi în cazul în care prin acordul de mediere se constituie, se modifică sau se stinge orice drept real imobiliar.”
10. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 59. - (1) Părţile pot solicita notarului public autentificarea, în
condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale, a înţelegerii lor.
(2) Părţile se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere,
îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul, oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.”
11. După articolul 59 se introduc două noi articole, articolele 591 şi
592, cu următorul cuprins:
„Art. 591. - Dacă acordul de mediere se referă la o cauză succesorală şi
a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, competenţa aparţine notarului public, conform legii.
Art. 592. - Cererea adresată instanţei, privind pronunţarea unei hotărâri
care să consfinţească înţelegerea părţilor rezultată din acordul de mediere este scutită de plata taxei judiciare de timbru, cu excepţia cazurilor in care acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale.”
12. La Capitolul V, titlul Secţiunii a 5-a se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„SECŢIUNEA a 5-a
Medierea în cazul unui litigiu pe rolul instanţelor de judecată
13. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu
următorul cuprins:
„Art. 601.- (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii
sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau
partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele
materii:
a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă
existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de
hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată
răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea
contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia
litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a
procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999 - 1018 din Codul de procedură civilă;
g) în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în
mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiţia ca victima să îşi exprime consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul.
(2) În sensul alin. (1), dovada participării la şedinţa de informare
privind avantajele medierii într-o anumită materie se face printr-un
proces-verbal de informare eliberat de mediatorul care a realizat
informarea.”
14. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 61.- (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii,
soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia dintre acestea, ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor.
(2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în
toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente acordul de
mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).”

15. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 63 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 63. – (1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea
medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre, dispoziţiile art. 432-434 din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător.
(2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea
părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru
învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale.”
16. După alineatul (2) al articolului 63 se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) - Instanţa de judecată nu va dispune restituirea taxei judiciare de
timbru plătită pentru învestirea acesteia, în cazul în care conflictul soluţionat este legat de o cauză succesorală pentru care nu s-a eliberat certificatul de moştenitor.”
17. Alineatul (1) al articolului 64 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 64.- (1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi
privitoare la:
a) continuarea căsătoriei;
b) partajul de bunuri comune;
c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
d) stabilirea domiciliului copiilor;
e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire
la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.”
18. După alineatul (1) al articolului 64 se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele
ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la
întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.”

19. Alineatul (3) al articolului 70 se abrogă.
20. Alineatul (5) al articolului 70 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca
rezultat al medierii, mediatorul este obligat să transmită organului judiciar acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere, sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).”
21. Alineatul (2) al articolului 72 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea în vigoare a
prezentei legi, urmează un curs de formare profesională a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e), pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile prezentei legi, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul de mediere va decide autorizarea după evaluarea conţinutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregătirii.
Dispoziţiile art. 8 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.”
22. Alineatul (2) al articolului 74 se abrogă.
23. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 75. - Avocaţii, notarii publici, precum şi membrii altor profesii
liberale care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfăşura activitatea de mediere la sediul unde îşi exercită activitatea de bază.”
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2012, cu
excepţia dispoziţiilor art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Dispoziţiile art. 17 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (1) din Legea
nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi
completările aduse prin prezenta lege se aplică şi mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. V. - În termen de 60 de zile de la republicarea Legii nr. 192/2006
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator în Monitorul Oficial al României, Partea I, Consiliul de mediere va adopta statutul profesiei de mediator şi modificările şi completările Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României,
republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Roberta Alma Anastase Vasile Blaga

Bucureşti,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu