Parteneriat intre Judecatoria Oradea si Asociatia Mediatorilor din Bihor


Incepand cu data de 1 februarie Judecatoria Oradea si Asociatia mediatorilor din Bihor au incheiat un parteneriat in vederea implementarii legii medierii.
PROTOCOL
DE COLABORARE ÎN VEDEREA IMPLEMENTARII MEDIERII
CAP. 1 PARTENERII SEMNATARI
ART.1 Prezentul protocol se încheie de comun acord între:
JUDECĂTORIA ORADEA cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor, tel. 0259-412047, 0359-432757, fax. 0359-432758, e-mail: judecatoriaoradea@just.ro, reprezentată prin dl. judecător Cristi Danileţ în calitate de vicepreşedinte, mandatat prin hotărârea colegiului de conducere din data de 27.01.2010, denumită în continuare „Judecătoria”;
şi
ASOCIAŢIA MEDIATORILOR BIHOR cu sediul în Oradea, str. George Enescu nr.6, ap.4, tel. 0359-410.849, fax. 0359-410.848, pagina web: www.mediere-amb.ro, e-mail: contact@mediere-amb.ro, reprezentată prin d-na Corina Domocoş în calitate de preşedinte, denumită in continuare „AMB”.
CAP. II. SCOPUL ŞI OBIECTIVUL PROTOCOLULUI
ART. 2. Scopul protocolului
Scopul prezentului protocol constă în implicarea activă şi eficientă a judecătorilor şi personalului auxiliar al Judecătoriei, respectiv a mediatorilor din AMB în implementarea medierii în judeţul Bihor.
ART. 3. Obiectivul protocolului
În realizarea scopului propus, obiectivul protocolului constă în colaborarea dintre cei doi parteneri pentru:
- promovarea medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor;
- mediatizarea în rândul judecătorilor, personalului auxiliar al instanţei şi justiţiabililor a legislaţiei relevante interne şi internaţionale referitoare la mediere;
- conştientizarea avantajelor practice pe care instituţia medierii le aduce în activitatea judiciară;
- dezvoltarea unor bune practici care să faciliteze desfăşurarea medierii;
- implementarea dispoziţiilor care prevăd obligativitatea informării de către organele judiciare a părţilor din dosare cu privire la mediere şi posibilitatea apelării la un mediator;
- validarea prin hotărâri judecătoreşti a acordurilor de mediere în situaţiile în care acestea întrunesc condiţiile legale.
CAP III. APLICAREA PROTOCOLULUI
ART. 4. Realizarea obiectivului de către Judecătorie
Pentru realizarea obiectivului protocolului, Judecătoria va apela la următoarele modalităţi:
- va publica într-un loc accesibil justiţiabililor Tabloul Mediatorilor; acest Tablou va cuprinde lista cu toţi mediatorii autorizaţi la nivel judeţean, conform datelor furnizate de Consiliul de Mediere şi va cuprinde: nume şi prenume (în ordinea alfabetică), sediul, date de contact (telefon, e-mail), observaţii (area teritorială şi limba de desfăşurare a activităţii);
- va aloca spaţii la avizierul instanţei şi la compartimentele de lucru cu publicul pentru afişarea şi distribuirea de materiale informative privind medierea;
- va permite desfăşurarea în sediul instanţei a unor activităţi specifice de informare şi promovare a medierii, fără tulburarea activităţilor curente;
- va recomanda şi va încuraja medierea pentru persoanele implicate în litigii ce pot fi deduse medierii, atât înainte de sesizarea instanţei, cât şi după înregistrarea cauzei pe rolul acesteia;
- va aduce la cunoştinţa persoanelor paupere dispoziţiile O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar şi, în situaţia în care se solicită medierea înainte de prima zi de înfăţişare, va asigura în mod echitabil şi după metoda ciclică accesul la mediatorii înscrişi în Tabloul Mediatorilor;
- va preîntâmpina abuzurile dacă se solicită medierea anterior începerii procesului atunci când aceasta nu s-a finalizat prin încheierea unui acord de mediere: de exemplu, prin restituirea parţială a sumelor plătite mediatorului cu titlu de onorariu sau prin refuzul justificat de restituire a acestor sume;
- va preîntâmpina abuzurile atunci când se solicită medierea după începerea procesului: de exemplu, va acorda ajutor public judiciar constând în restituirea sumelor plătite mediatorului cu titlu de onorariu numai pentru mediatorul desemnat în mod ciclic de către instanţă, va cenzura cuantumul acestei sume, va refuza în respectiva cauză acordarea ajutorului public judiciar în alte forme;
- va posta acordurile de mediere validate, care sunt relevante, pe site-ul instituţiei, cu protejarea datelor cu caracter personal;
- va colecta datele statistice cu privire la cazurile în care s-a apelat la mediere, la numărul hotărârilor de validare a medierii, la numărul de hotărâri atacate, la sumele restituite părţilor plătite mediatorilor cu titlu de onorariu;
- va asigura participarea la conferinţe, seminarii, emisiuni, dezbateri în scopul de a întări încrederea publicului şi justiţiabililor în instituţia medierii;
- va promova prevederile prezentului protocol prin orice mijloace, inclusiv prin postarea lui pe site-ul instituţiei;
- va mediatiza în mod regulat acţiunile ce fac obiectul prezentului protocol.
ART. 5. Realizarea obiectivului de către AMB:
Pentru realizarea obiectivului protocolului, AMB va apela la următoarele modalităţi:
- va pune la dispoziţia instanţei materiale publicitare privind medierea şi va întreţine spaţiile speciale alocate în acest scop de Judecătorie;
- va asigura organizarea activităţilor de informare în cadrul instanţei cu privire la mediere şi va asigura participarea unor mediatori sau experţi în ADR la conferinţele, seminarile şi dezbaterile desfăşurate în cadrul instanţei cu privire la mediere;
- va asigura comunicarea directă şi eficientă în raporturile cu Judecătoria şi va informa cu privire la dificultăţile întâlnite în implementarea legislaţiei şi desfăşurarea bunelor practici în vederea identificării unor soluţii de rezolvare a acestora;
- va furniza, la cererea judecătorilor sau personalului auxiliar al instanţei, informaţii privind medierea;
- va promova instituţia medierii si dispoziţiile prezentului protocol prin intermediul paginii web şi prin orice alte mijloace legale;
- va solicita actualizarea datelor cuprinse în Tabloul Mediatorilor;
- va colecta şi va promova public acordurile de mediere validate care sunt relevante, cu protejarea datelor cu caracter personal;
- va colecta pe tipuri de cauze datele statistice cu privire la situaţiile în care s-au formulat cereri de mediere, în care s-au încheiat contracte de mediere, modalitatea închiderii procedurii de mediere, în care au participat avocaţii, în care s-a acordat ajutor public judiciar, în care acordurile de mediere s-au autentificat la notarul public, respectiv s-au încuviinţat de instanţa de judecată;
- va comunica publicului, din proprie iniţiativă, şi va comunica instanţei de judecată, la cerere, datele statistice în legătură cu medierea.
CAP. IV. RESURSE UMANE ŞI FINANCIARE
ART. 6. Partenerii convin să susţină cu resursele disponibile şi în limitele comun agreate activităţile desfăşurate în vederea atingerii obiectivului protocolului.
ART. 7. Între parteneri, aplicarea prevederilor prezentului protocol se va face în mod gratuit.
CAP V. DURATA ŞI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI
ART. 8. Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioada nedeterminată de la data semnării acestuia de către cei doi parteneri.
ART. 9. Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin acte adiţionale semnate de ambii parteneri.
ART. 10. Prezentul protocol va înceta in următoarele situaţii:
- prin acordul ambilor parteneri;
- prin denunţare unilaterală.
CAP. VII. DISPOZIŢII FINALE
ART. 11. Partenerii sunt de acord sa colaboreze cu alte instituţii ale statului în vederea realizării obiectivului prezentului protocol cu care se vor putea încheia protocoale similare.
ART. 12. Partenerii sunt de acord ca alte asociaţii profesionale ale mediatorilor sau ale judecătorilor, ori sindicate ale personalului auxiliar al instanţelor să adere la acest protocol în măsura în care îşi însuşesc dispoziţiile acestuia.
ART. 13. Partenerii vor depune diligenţe în vederea rezolvării numai pe cale amiabilă a neînţelegerilor ivite între acestea cu privire la aplicarea protocolului.
ART. 14. Prezentul protocol va fi înregistrat în evidenţele părţilor semnatare.
ART. 15. Pentru realizarea prevederilor prezentului protocol părţile desemnează următoarele persoane de contact:
- din partea Judecătoriei Oradea: jud. Laura Gligor, jud. Loreley Mirea şi jud. Cristi Danileţ;
- din partea AMB: Corina Domocoş – preşedinte, Florica Vârtop - director administrativ, Mihai Benchis – director administrativ, Florentina Costaş – director departament mediere, formare, consultanţă, Mariana Budura - director publicaţii, proiecte de promovare şi marketing, Mihuţ Raluca Groze - director financiar, Samuel Florin Milian - secretar .
ART. 16. Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
1 februarie 2010
Judecataria Oradea Asociatia Mediatorilor Bihor
prin prin
Cristi Danileţ, Corina Domocoş,
Vicepreşedinte Preşedinte


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu