Proces verbal incheiat azi, 19.02.2010, la şedinţa ordinară a Consiliului de Mediere


Încheiat azi, 19.02.2010, la şedinţa ordinară a Consiliului de mediere

I. Din totalul de 9 membrii, prezenţi 7.
Absenţi: dna. Mariana Belbiţă dă mandat dlui. Mugur Mitroi, mandat general pentru
orice decizie; dna. Daniela Popoviciu dă mandat dnei. Ioana Stoica.
II. Ordinea de zi
1. Autorizări, avizări;
2. Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal- măsuri de
transpunere;
3. Raport al Comisiei de disciplină- nu are caracter public;
4. Planul de acţiune al comisiilor înfiinţate în 18.12.2009;
5. Transpunerea prevederilor Legii 370/2009;
6. Gestionarea informaţiei prin mijloacele media ale Consiliului de mediere;
7. Formarea continuă a mediatorilor- adoptare proceduri;
8. Publicitatea Tabloului mediatorilor;
9. Conferinţa Naţională anuală a mediatorilor;
10. Diverse.
III. Membrii CM sunt de acord în unanimitate ca şedinţa ordinară din luna următoare să aibă
loc în data de 19, orele 10:30, iar şedinţa Comisiei Permanente să aibă loc pe 9 martie,
începând cu orele 11:00.
Se discută punctul 1 de pe ordinea de zi.
La propunerea Comisiei Permanente, membrii CM sunt de acord în unanimitate ca pentru
completarea dosarelor termenul maxim să fie de 3 luni de la data comunicării de către
CM a primei înştiinţări privind actele lipsă.
In cazul în care dosarul nu se completează în termen de 3 luni (în înştiinţare se va face
menţiunea), taxa de autorizare nu se restituie.
Pentru cei care sunt în situaţia de a completa dosarele şi au depuse documentele (cazier şi
adeverinţă medicală) expirate, orice alt document care nu prezintă valabilitate la data
prezentei hotărâri, li se va solicita depunerea unor noi documente în termenul mai sus
stabilit.
Membrii CM sunt de acord în unanimitate cu propunerile de autorizare şi avizare făcute
de Comisia Permanentă, care a analizat 162 de cereri, din care 16 amânate în vederea
completării dosarului şi o cerere respinsă, având în vedere că lipseşte condiţia prevăzută de
art. 7 lit. e.
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi.
Membrii CM propun şi sunt de acord în unanimitate ca art. 12 referitor la arhivarea
datelor să se facă în baza legislaţiei privind arhivarea.
Se supune la vot şi se adoptă Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter
personal astfel: se adoptă în unanimitate cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi - „Raportul Comisiei de disciplină”.
Preşedintele Comisiei de disciplină prezintă raportul: au fost depuse 5 (2+3=5) cereri
către Comisia de disciplină, din care două au fost depuse de Tatu Tudor în calitate de petent
şi trei în care petentii au facut plangeri inmpotriva mediatorului Tatu Tudor.
Preşedintele CM deleagă pe Ioana Stoica cu responsabilitatea de a prelucra şi de a
răspunde conform legii tuturor plângerilor/ si contestaţiilor adresate CdM.
Membrii CM au analizat activitatea Comisiei de disciplină şi problemele cu care aceasta
s-a confruntat şi au adoptat cu 8 voturi pentru următoarele hotărâri:
- Termenul de 60 de zile prevazut de Legea 192/2006 curge de la învestirea Comisiei
cu cercetarea plângerii respective;
- Soluţionarea fiecărei plângeri se face cu respectarea următoarelor termene: în maxim
15 zile de la depunerea la CM a unei plângeri/ sesizări, vicepreşedintele CM
formulează o rezoluţie; în 3 zile maxim Secretariatul Tehnic înregistrează plângerea/
sesizarea în Registrul special pentru plângeri/ sesizări şi transmite plângerea către
preşedintele Comisiei de disciplină; Preşedintele Comisiei de disciplină solicită
anunţă preşedintele CM, iar preşedintele CM convoacă membrii CM în maxim alte 5
zile în şedinţă CM. In maxim 60 de zile de la constituirea Comisiei de disciplină prin
hotărâre a CM, aceasta va depune un raport de activitate în şedinţa CM, care ia o
hotărâre referitoare la plângerea depusă. Preşedintele Comisiei de disciplină
întocmeşte o agendă privind cercetarea şi o transmite către Secretariatul Tehnic, astfel
încât acesta să poată transmite convocările părţilor cercetate cu minim 7 zile în avans.
Zeno Suştac îşi menţionează votul împotrivă astfel: „consider că în conformitate cu
prevederile art. 40 alin. 1 şi 2 din Legea 192/ 2006, termenul curge de la data înregistrării
sesizării la CM, pentru respectarea celerităţii”.
Ceilalţi membrii ai CM îşi susţin votul pentru, motivând că termenul de 60 de zile este un
termen obligatoriu pentru Comisia de disciplină legal învestită pentru a cerceta abaterile
sesizate în plângerile depuse. Prin urmare, se aplică comisiei legal învestite.
Membrii CM decid că, datorită faptului că abia în prezenta şedinţă, prin adoptarea de
termene, s-a finalizat redactarea şi adoptarea procedurilor de lucru pentru Comisia de
disciplină, precum şi luând în considerare motivarea din raportul acesteia referitoare la
condiţiile meteo care au îngreunat sau chiar au făcut imposibilă activitatea din lunile
decembrie - ianuarie, se vor trimite scrisori către toţi cei care au depus plângeri aflate în
cercetare, prin care se va explica situaţia şi vor fi invitaţi să raspunda CdM daca isi mentin
cererea.
Toată activitatea cu referire la Comisia de disciplină este de natură confidenţială şi nu
va fi făcută publică prin mijloacele media ale CM sau de către membri.
Mugur Mitroi, având mandat de la Mariana Belbiţă, părăseşte şedinţa şi dă mandat lui
Zeno Suştac pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Membrii CM au hotărât în unanimitate următoarele:
1. În Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale vor fi înscrise asociaţiile care
răspund următoarelor cerinţe: a) sunt constituite conform OG 26/2000 şi/sau art. 24din Legea
192/2006; b) membrii sunt mediatori autorizaţi, minim 3, iar reprezentarea este asigurată de
un membru care este mediator autorizat; c) denumirea asociaţiei conţine particula
„mediere”/”mediator” şi nu include particule adăugate la cuvântul mediator/mediere care
induc ideea unor profesii noi, diferite de cea de mediator asa cum e definita de Legea
192/2006; d) scopul, obiectivele şi activitatea din statut sunt destinate în principal propriilor
membri. Prezentele precizări se completează cu Hotărârea 1374/25.01.2009.
2. În lista organizaţiilor din domeniul medierii vor fi incluse organizaţiile care: a) sunt
constituite conform OG 26/2000 şi/sau Legea 31/1990 sau prin legi speciale;b) au în
domeniul de activitate oferirea de servicii de mediere; c) membrii /asociaţii pot fi mediatori
autorizaţi sau nu; d) au scop, obiective, activitati/domeniul de activitate definit astfel incat
rezulta ca ofera servicii in principal terţilor; e) nu sunt prevederi speciale privind denumirea;
f) activitatea desfaşurată in domeniul medierii respectă hotărârile CM privind autorizarea,
avizare şi oferirea de servicii de mediere.
3. Dupa reglementarea de catre CdM a domeniilor in care mediatorii trebuie sa se
specializeze prin formare conform recomandărilor europene si practicilor internationale in
mediere, se va constitui şi un Registru al asociaţiilor profesionale specializatate în care
vor fi incluse asociaţii care: a) respecta conditiile precizate la pct.1 referitor la Registrul
national al asociatiilor profesionale b) are membri mediatori specializati in domeniul in
care desfasoara activitatea, daca este cazul, cf. Hot CM c) au scop, obiective şi activităţii în
principal în domeniul de specializare declarat.
Se constituie un grup de lucru format din Mariana Zainia, Carmen Fiscuci şi Anca Ciucă,
care va identifica asociaţiile, organizaţiile care corespund criteriilor de mai sus şi li se va
transmite o adresă privind constituirea registrelor şi listelor şi invitaţia să se înscrie.
Zeno Suştac a prezentat propunerea de abordare pentru constituirea Comisiei de
promovare şi, după sugestii şi opinii exprimate de către membrii CM, a decis să reformuleze
documentul şi să-l restructureze pentru a răspunde cerinţei de promovare prin publicitate.
Propunerea d-nei Belbita privind constituirea si planul de activitati al Comisiei
furnizorilor de formare transmisa pe email membrilor CdM inainte de sedinta se va discuta la
cererea Marianei Belbiţă in sedinta din martie, in prezenta acesteia.
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi.
Este necesară punerea la dispoziţia parchetelor şi instanţelor de maximă urgenţă, având în
vedere că intră în vigoare art. 6 din Legea 370, a Tabloului complet al mediatorilor. Din
discuţiile membrilor a rezultat necesitatea publicării sub formă de broşură a Tabloului, cu
uşurinţa de a căuta alfabetic pentru un acces mai facil şi cu un protocol încheiat cu Consiliul
Superior al Magistraturii. Având în vedere că Barbara Kibedi este reprezentantul desemnat în
relaţia cu CSM, MJ, va asigura dialogul cu această instituţie pentru a identifica modalitatea
cea mai eficientă de distribuire a Tabloului la instanţe.
Broşura trebuie să conţină datele reactualizate, iar mediatorii inactivi nu vor fi incluşi.
Pentru plata taxei anuale, mediatorii care nu au plătit pentru anul 2009 vor fi înştiinţaţi
să plătească pana la data de 31 martie 2010, iar în caz contrar nu vor fi incluşi în broşura şi
Tabloul generat electronic pentru a fi publicat la instanţe.
Pentru plata taxei anuale de tablou aferentă anului 2010, mediatorii vor fi înştiinţaţi să
plătească pana la data de 31 decembrie 2010. In caz contrar, se consideră abatere
disciplinară şi vor fi sancţionaţi prin retragerea de pe Tablou.
Membrii CM supun la vot şi sunt de acord în unanimitate.
La punctul 9 de pe ordinea de zi, membrii CM hotărăsc ca în noiembrie 2010 să fie
organizată Conferinţa Naţională, iar Comisia de promovare va face propuneri pentru
conţinutul şi formatul acesteia.
La punctul 6 de pe ordinea de zi se discută şi se adoptă prin consens următoarea hotărâre
cu privire la utilizarea mijloacelor media: pe site şi pe newsletter se publică informaţii despre
evenimente, dar nu luări de poziţii; se publică informaţii despre activităţi ale CM şi
rezoluţiile acestuia. Zeno Suştac va întocmi un set de cerinţe general valabile care vor fi
aplicate tuturor solicitărilor de publicare prin newsletter şi site.
Toate informaţiile se publică doar la solicitarea organizatorilor, iar CM nu are obligaţia
de a identifica informaţiile din alte surse pentru a le include în newsletter şi site.
Se discută punctul 5 de pe ordinea de zi.
Au fost fixate atribuţii concrete în legătură cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
pentru a corela cu noile reglementări în raport cu următoarele puncte:
- Pentru modificarea privind alegerile - Zeno Suştac nu va mai face parte din grup,
rămânând Mariana Belbiţă si Mugur Mitroi;
- Autorizare şi furnizori - Anca Ciucă;
- Organizarea corpului profesional, corelarea art. 24 - Daniela Popoviciu
- Includerea hotărârilor adoptate de către CM până în prezent în ROF, în măsura în care se
impune - răspunde Anca Ciucă şi Ioana Stoica;
- Modificări vizând art. 75 din Legea 192 - Ioana Stoica;
- Obligaţii privind art. 6 din Legea 192 - Barbara Kibedi.
Termenul de lucru pentru propunerile de modificare a ROF este 15 martie, cu obligaţia de
a comunica pe email până la această dată propunerile formulate de fiecare grup de lucru,
pentru consultări.
Se trece la punctul 7- „Formarea continuă a mediatorilor”.
Membrii CM sunt de acord în unanimitate ca până la data de 31 decembrie 2011
mediatorii autorizaţi înscrişi în Tablou până la 31 decembrie 2009 trebuie să facă
dovada acumulării de minim 40 de puncte profesionale prin formare continuă, activităţi
academice sau participări la evenimente recunoscute de CM în domeniul medierii.
Participarea la cursuri, conferinţe sau alte activităţi academice recunoscute de CM în
vederea acumulării punctelor profesionale poate fi realizată în perioada 31 mai 2008 - 31
decembrie 2011.
Punctul „Diverse” de pe ordinea de zi: se aprobă în unanimitate modificările propuse la
Regulile de publicitate a formelor de exercitare a profesiei.

Pentru conformitate,
Anca Elisabeta Ciucă
Preşedinte al
Consiliului de Mediere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu