Consiliul de mediere....Proceduri de lucru ale Comisiei de disciplina


CONSILIUL DE MEDIERE
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se adoptă procedurile de lucru pentru Comisia de Disciplină, prevăzute
în Anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
P R E Ş E D I N T E,
Anca Elisabeta Ciucă
ANEXA la Hotărârea nr. 133/ 18.12.2009
PROCEDURI DE LUCRU ALE CONSILIULUI DE MEDIERE SI COMISIEI DE
DISCIPLINA (CD)
PRIVIND RASPUNDEREA DISCIPLINARA A MEDIATORILOR
I. Principii generale
Cap. 1: Cadrul legal
Art.1. Comisia de disciplina (CD) din cadrul Consiliului de mediere se organizează şi
funcţionează conform dispoziţiilor Legii 192/2006, Regulamentului de organizare si
funcţionare a Consiliului de mediere (ROF) si prezentelor proceduri de lucru.
Cap. 2: Constituirea Comisiei de Disciplină
Art.2. (a) Constituirea Comisiei de disciplină se face in condiţiile legii, fiind formată din
următoarele persoane: un membru al Consiliului de mediere, care are şi funcţia de preşedinte
al Comisiei şi doi mediatori desemnaţi prin tragere la sorţi din Tabloul mediatorilor.
(b) Secretarul Comisiei de disciplină este persoana, angajată în Secretariatul Tehnic al
Consiliului de mediere, care potrivit fişei postului are acesta atribuţie.
Art.3. La constituirea Comisiei de disciplină, Consiliul de mediere va avea in vedere ca
mediatorii desemnaţi prin tragere la sorţi să nu se situeze in conflict de interese faţă de
persoanele implicate direct in cercetare abaterii – petentul si mediatorul cercetat - sau/si
problemele sesizate prin cererile adresate Comisiei de disciplină, care vor face obiectul
cercetării.
Art.4. Criteriile de desemnare a membrilor CD, vor avea in vedere:
a) identificarea furnizorului de formare a mediatorilor aleşi prin tragere la sorti in vederea
dobândirii calităţii de membru in CD;
b) identificarea asociaţiilor profesionale in care mediatorii aleşi prin tragere la sorţi in
vederea dobândirii calităţii de membru in CD au fost înscrişi ca membrii, precum şi cele in
care sunt înscrişi ca membrii, la momentul desemnării, in vederea asigurării neutralităţii şi
imparţialităţii membrilor CD.
Art.5. Consiliul hotărăşte componenţa Comisiei de disciplină şi stabileşte prin hotărâre
cheltuielile ce vor fi suportate de către Consiliu pentru desfăşurarea activităţii Comisiei de
disciplină.
Cap.3. Termene
Art.6. (a) Comisia de disciplina desfăşoară activitatea de cercetare a abaterii cu celeritate
şi cu respectarea termenului de 60 de zile prevăzut de art. 40 alin 2 din Legea 192/2006
pentru cercetarea abaterii.
(b) Termenul de 60 de zile curge de la data investirii CD cu cercetarea plângerii respective.
Cap.4. Instanţa disciplinară
Art.7. (a) Consiliul de mediere este instanţă disciplinara conform dispoziţiilor art. 60 din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere.
(b) Ca instanţă disciplinară, Consiliul de mediere hotărăşte cu privire la răspunderea
disciplinară a mediatorului cercetat, in termenul prevăzut de lege de 30 de zile de la data
depunerii raportului de către Comisia de disciplină.
II. Proceduri de lucru:
Art.8. Plângerile/ sesizările se depun în scris, în original, la Consiliul de mediere.
Art.9. Termenele şi procedurile interne de soluţionare a plângerilor şi sesizărilor sunt
următoarele:
(a) În maxim 15 zile de la depunerea la Consiliu a unei plângeri/ sesizări, vicepreşedintele
CM formulează o rezoluţie.
(b) în maxim 3 zile, de la formularea rezoluţiei de vicepreşedinte, Secretariatul Tehnic
înregistrează plângerea/ sesizarea în Registrul special pentru plângeri/ sesizări şi o transmite în
copie către preşedintele CD, iar originalul se arhivează.
(c) În maxim 5 zile de la primirea plângerii/ sesizării, preşedintele Comisiei de disciplină
solicită desemnarea membrilor comisiei de disciplină care să fie investită cu cercetarea
plângerii respective. Solicitarea este însoţită de o propunere de agendă de activitate a Comisiei
de disciplină pentru cercetarea plângerii/ sesizării primite.
(d) În maxim 5 zile de la primirea solicitării din partea preşedintelui Comisiei de
disciplină, preşedintele CM convoacă şedinţă de Consiliu.
(e) Secretariatul Tehnic transmite cu minim 7 zile în avans convocările părţilor cercetate
conform agendei propuse de preşedintele Comisiei de disciplină.
(f) In maxim 60 de zile de la investirea Comisiei de disciplină, aceasta depune un raport de
activitate în şedinţa Consiliului, iar acesta adoptă o hotărâre referitoare la plângerea depusă.
Art.10. Obligaţiile Secretariatului Tehnic referitor la plângerile/ sesizările depuse la
Consiliul de mediere sunt următoarele:
(a) Fiecare plângere adresată în scris, în original, Consiliului de mediere conform art. 65 si
66 din ROF se înregistrează de Secretariatul Tehnic al Consiliului, primind un număr de
intrare din Registrul general al Consiliului.
(b) Plângerile/ sesizările care primesc rezoluţie din partea vicepreşedintelui de transmitere
către Comisia de disciplină, sunt înregistrate într-un registru special de intrare/ ieşire al
Comisiei de disciplină.
(c) Secretariatul tehnic, prin consilierul juridic, întocmeşte o situaţie generală a
plângerilor/sesizărilor înscrise în Registrul special al Comisiei de disciplină, care va cuprinde
cel puţin următoarele elemente:
- nr. de înregistrare a plângerii,
- numele/denumirea si domiciliul/sediul petentului,
- numele si domiciliul mediatorului. In cazul in care acesta este mediator activ se va
menţiona şi forma de exercitare
- obiectul plângerii – faptele sesizate
(d) Consiliul de mediere, în şedinţă, hotărăşte componenţa Comisiei de disciplină,
conform principiilor menţionate la punctul I, prin tragere la sorţi care se efectuează de un
angajat al secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.
Art.11. Consiliul aprobă cheltuielile necesare desfăşurării activităţii Comisiei de
disciplină, în funcţie de agenda de lucru propusă de Preşedintele Comisiei de disciplină.
Art.12. Componenţa Comisiei de disciplină care a fost investită să analizeze o
plângere/ sesizare depusă la Consiliul de mediere nu este publică.
III. Sancţiuni disciplinare
Art.13. In aplicarea sancţiunilor disciplinare, Comisia de disciplina si Consiliul de mediere
vor avea in vedere principiile stabilite prin art. 58 si art. 71 din ROF, respectiv:
1. Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă, care va fi luată
în considerare la aplicarea sancţiunii.
2. La stabilirea sancţiunilor, astfel cum sunt prevăzute în art. 39 din Lege, se va ţine
seama de gravitatea faptei, de cauzele si împrejurările în care aceasta a fost săvârşită,
de gradul de vinovăţie al mediatorului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut,
precum şi de urmările abaterii.
Art.14. (a) Consiliul de mediere, ca instanţă disciplinară, poate aplica, pe lângă
sancţiunile prevăzute de lege, şi măsuri complementare sancţiunilor disciplinare, după caz, în
scopul prevenirii repetării săvârşirii abaterii de către mediatorul cercetat si găsit vinovat,
precum şi pentru a contribui la asigurarea unui comportament etic al mediatorilor.
(b) In cazul în care, abaterea disciplinară a avut ca subiect un alt mediator, Consiliul de
mediere poate aplica masuri complementare pentru a asigura reparaţie mediatorului care a fost
subiect al abaterii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu