Hotarare Consiliul de Mediere...HOTĂRÂRE nr.180/19.02.2010


HOTĂRÂRE
nr. 180 / 19.02.2010

Având în vedere:
-          prevederile art. 19 alin. (4) din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările şi completările ulterioare,
-          dispoziţiile art. 20 lit.a şi următoarele din Legea 192/2006 modificată,
-          art. 16, 17 şi 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere modificat,

CONSILIUL DE MEDIERE
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se înfiinţează Registrul organizaţiilor din domeniul medierii.

Art. 2. (1) În Registrul organizaţiilor din domeniul medierii vor fi incluse organizaţiile care:
a.       sunt constituite conform OG 26/2000 şi/sau Legea 31/1990 sau prin legi speciale;
b.      au în domeniul de activitate oferirea de servicii de mediere;
c.       membrii sunt mediatori autorizaţi sau nu;
d.      pot oferi orice tip de servicii, dar respectă hotărârile CM privind autorizarea, avizare şi oferirea de servicii de mediere.
(2) Nu sunt prevederi speciale privind denumirea.

Art.3. Înscrierea în Registrul organizaţiilor din domeniul medierii se face prin decizie a Preşedintelui, pe baza cererii formulate de organizaţiile interesate conform Anexei la prezenta hotărâre şi a documentelor ataşate, între care cel puţin actul de constituire, hotărârea de înfiinţare şi statut, sau legea de înfiinţare, dacă a fost înfiinţată printr-o lege specială, precum şi orice alte documente care pot veni în susţinerea condiţiilor menţionate la art.2 din prezenta hotărâre. 

P R E Ş E D I N T E,

Anca Elisabeta Ciucă
Anexa la Hotărârea nr.180/19.02.2010
CERERE
de înscriere în
Registrul Organizaţiilor din domeniul mediere

Domnule Preşedinte,
              
            Organizaţia: ________________________________________________cu sediul în                                                        judeţul ___________; localitatea _______________; str.  _____________________; telefon______________, fax ____________________; e-mail: __________________________, pagina de internet ________________________, înfiinţată prin (hotărâre judecătorească nr,/ legea nr……/ act administrativ…)…………………………………………………………….

reprezentată prin ___________________________, în calitate de ____________________________,

vă rugăm să dispuneţi înscrierea în Registrul Organizaţiilor din domeniul medierii conform prevederilor Hotărârii nr.180/19.02.2010 a Consiliului de mediere, adoptată în baza prevederilor art. 20 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Anexăm la această Cerere copii ale următoarele documente:


Nume reprezentant       __________________________
Semnătura                    __________________________
Ştampilă                       __________________________
Preşedintelui Consiliului de Mediere, str. Cuza Vodă nr.64, sector 4, Bucureşti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu