Proces verbal de aducere la cunostinta a calitatii de suspect si declaratie inculpatPROCES - VERBAL
Anul ... luna ... ziua ...

Procuror ......... din cadrul Parchetului de pe langa .............

Avand in vedere datele existente in dosarul penal cu numarul de mai sus, privind.....................
In baza art.108 din C. proc. pen. si art. 307 din C. proc. pen., i-am adus la cunostinta lui ........................, inainte de a-l audia, ca este suspectat/a pentru savarsirea infractiunii de ... ............................. prevazuta de art.........., constand in aceea ca ... ............................................

De asemenea, i-am adus la cunostinta suspectului/ei drepturile procesuale prevazute la art.10 si art. 83 din C. proc. pen., dupa cum urmeaza:
a) dreptul de a nu da nicio declaratie pe parcursul procesului penal, atragandu-i-se atentia ca daca refuza sa dea declaratii nu va suferi nicio consecinta defavorabila, iar daca va da declaratii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de proba impotriva sa;
a 1 ) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat si incadrarea juridica a acesteia;
b) dreptul de a consulta dosarul, in conditiile legii;
c) dreptul de a avea un avocat ales, iar daca nu isi desemneaza unul, in cazurile de asistenta obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
d) dreptul de a propune administrarea de probe in conditiile prevazute de lege, de a ridica exceptii si de a pune concluzii;
e) dreptul de a formula orice alte cereri ce tin de solutionarea laturii penale si civile a cauzei;
f) dreptul de a beneficia in mod gratuit de un interpret atunci cand nu intelege, nu se exprima bine sau nu poate comunica in limba romana;
g) dreptul de a apela la un mediator, in cazurile permise de lege;
g 1 ) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
h) alte drepturi prevazute de lege .

Totodata, in baza art. 108 alin. (2) din C. proc. pen. i-am adus la cunostinta suspectului/ei si
urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a se prezenta la chemarile organelor judiciare, atragandu-i-se atentia ca, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, se poate emite mandat de aducere impotriva sa, iar in cazul sustragerii, judecatorul poate dispune arestarea sa preventiva;
b) obligatia de a comunica in scris, in termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atragandu-i-se atentia ca, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, citatiile si orice alte acte comunicate la prima adresa raman valabile si se considera ca le-a luat la cunostinta.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal..


                  Procuror,                                   Avocat,                                   Suspect
_________________________________________________________________________


Declaraţie inculpat – audiere la instanţa de fond
Sediul materiei:
· Art. 378 C. proc. pen.
· Art. 379 C. proc. pen.
· Art. 382 C. proc. pen.1
JUDECĂTORIA ……………..
Şedinţa ………… din data de ………

DECLARAŢIE DE INCULPAT
Nume .............................. , prenume ........................ , poreclă....................... , data şi locul naşterii ............................... , codul numeric personal .........................., numele şi prenumele părinţilor ................................. , cetăţenia ............................ , starea civilă ....................... , situaţia militară
......................... , studii ......................... , profesia ori ocupaţia ................... , locul de muncă....................., domiciliul şi adresa unde locuieşte efectiv .................................... , adresa la care doreşte să îi fie comunicate actele de procedură ...................................... , antecedente penale/împotriva sa se
desfăşoară un alt proces penal .............................. , alte date ( pentru stabilirea situaţiei personale )
Conform art. 83, art. 108 alin. (1) şi (2) şi art. 374 alin. (2) C. proc. pen. s-au adus la cunoştinţă:
- fapta prevăzută de legea penală pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi încadrarea juridică a acesteia;
- dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
- dreptul de a pune întrebări coinculpaţilor, persoanei vătămate, celorlalte părţi, martorilor, experţilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.

1 Art. 378 şi 379 nu fac trimitere la dispoziţiile art.107 şi urm. C. proc. pen. spre deosebire de audierea
persoanei vătămate, a părţii civile, etc. unde se face trimitere la textele de lege care reglementează

Cap. II – Audierea persoanelor, secţiunea I – Reguli generale în materia audierii persoanelor
- dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
- dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
- dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
- dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
- dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
- dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
- dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
- dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
- alte drepturi prevăzute de lege;
- obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-ise atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;
- obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se
consideră că le-a luat la cunoştinţă;
- posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute de lege cu o treime în cazul pedepsei închisorii, iar în cazul pedepsei amenzii cu o pătrime, ca urmare a recunoaşterii învinuirii;2
După ce s-a explicat inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, fapta prevăzută de legea penală pentru care s-a dispus trimiterea în judecată şi încadrarea juridică a acesteia, i se pune în vedere să declare tot ce ştie despre aceasta.

Ora începerii ascultării inculpatului: ………….

Întrebare
………………………………………………………………………….
Răspuns
...................................................................................................................

2 Art.108 alin.(4) raportat la art.374 alin.(4), art.375 alin.(1) şi (2) şi art.396 alin.(10) C. proc. pen. cu
precizarea că dacă s-a depăşit momentul procesual nu se mai poate aduce la cunoştinţa inculpatului
procedura simplificată

Întrebare
............................................................................................................
Răspuns
.............................................................................................................
Ora finalizării ascultării inculpatului: ………………….

PREŞEDINTE,                                          GREFIER,                                      INCULPAT,

                                                                                                              Semnat după ce a citit şi este                                                                                                                      de acord cu conţinutul,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu