Clientii bancilor, executarea silita si medierea


Medierea îşi face loc şi pe piaţa creditelor - Ordonanţa de urgenţă 50/2010, care a intrat în vigoare recent, dă băncilor şi clienţilor posibilitatea de a-şi rezolva litigiile prin folosirea „căilor alternative, extrajudiciare”, adică prin mediere.
 Această alternativă de re­zolvare a problemelor dintre bănci şi debitori nu le-a lua însă dreptul consumatorilor de a sesiza instanţa sau Pro­tec­ţia Consumatorului. Pri­mul pas în această direcţie „eu­ropeană” a fost făcut la în­ceputul anului, când Uni­u­nea Mediatorilor Bancari şi-a intrat în drepturi.
Mediatorii sunt „ieftini ca braga
Folosirea procedurii de me­­diere are mai multe avan­taje. În primul rând,
cos­tu­ri­le sunt mult mai mici, com­pa­rativ cu un proces. De ase­menea, timpul de solu­ţio­na­re este redus considerabil. În paralel, un proces poate du­ra şi câţiva ani, timp în care clientul nu este sigur da­că va pierde sau nu. Prin me­diere, problemele se pot re­zolva în câteva ore”, spun cei de la UMB. Tarifele vari­a­ză între 100 şi 150 de lei, me­di­a­torii garantând echi­li­brul între cele două părţi şi con­­fi­den­ţialitate. ­„Ono­ra­riul„ nu de­păşeşte 5-10% din cos­tu­rile obişnuite ale u­nui pro­ces, incluzând taxele de tim­bru judiciar şi plata ex­­per­ţi­lor, avocaţilor şi exe­cu­­to­ri­lor”, explică reprez­en­tan­ţii UMB.
­Abuzurile băncilor pot fi rezolvate
Medierea poate fi folosită pentru rezolvarea unui nu­măr mare de conflicte între clie­nţi şi bănci, dintre care amintim dobânzile calculate gre­şit, mărirea nejustificată a do­bânzilor fixe, co­mi­si­oa­ne­le abuzive, erorile în pro­ce­sa­rea tranzacţiilor efectuate cu carduri sau prin internet ban­­king, oferirea de infor­ma­ţii incomplete sau ne­cla­re, accesul neautorizat în con­turi, înregistrările nejus­ti­ficate ca „rău-platnic” în Cen­trala Riscurilor Bancare şi Biroul de Credit, intro­du­ce­rea de clauze noi în con­tract sau majorarea ratelor, fă­ră a anunţa clientul, ne­pla­ta ratelor, întârzierile re­pe­ta­te la plată sau refuzul de a plăti ratele, depunerea de re­cla­maţii nejustificate sau ameninţarea angajaţilor băncii.
Băncile reeşalonează ratele
„Este important de reţi­nut că medierea poate fi fo­lo­­sită şi în faza executărilor si­lite, pentru că un acord de me­diere poate fi încheiat chiar şi după demararea unei pro­ceduri judiciare”, explică cei de la UMB. În cazul cli­en­ţilor rău platnici, băncile sunt dispuse să ofere un plan de reeşalonare a ratelor, care, deşi presupune pre­lun­gi­rea contractului de cre­di­ta­re, îi poate scăpa pe clienţi de executarea silită. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu