Codul European de Conduită pentru Mediatori

Codul European de Conduită pentru Mediatori

1. COMPETENŢA ŞI NUMIREA MEDIATORILOR

1.1. Competenţa

Mediatorii vor fi competenţi şi vor cunoaşte procesul de mediere.

Factorii relevanţi vor include training adecvat şi actualizare continuă a educaţiei lor şi a practicării abilităţilor şi tehnicilor de mediere, având legătură cu orice standard relevant sau scheme de acreditare.

1.2. Numirea

Mediatorul va stabili cu părţile datele convenabile la care să aibă loc medierea. Mediatorul trebuie să se raporteze la experienţa şi competenţele sale de a conduce medierea înainte de a accepta numirea şi la cerere, să dezvăluie părţilor informaţii referitoare la experienţa şi practica sa.

1.3. Publicitatea/Promovarea Serviciilor Mediatorului

Mediatorii pot promova activitatea lor într-un mod realist demn şi profesionist.

2. INDEPENDENŢA ŞI IMPARŢIALITATEA

2.1. Independenţă şi Neutralitate

Mediatorul nu trebuie să acţioneze, să înceapă să acţioneze, sau să continue să acţioneze înainte de a dezvălui orice circumstanţe care pot sau care pot fi interpretate ca fiind capabile să afecteze independenţa sau pot constitui conflict de interese.

Datoria de a dezvălui aceste informaţii este o obligaţie continuă pe durata întregului proces de mediere.

Astfel de circumstanţe vor include:
- orice relaţie personală sau de afaceri cu una dintre părţi,
- orice interes financiar sau de altă natură direct sau indirect în rezultatul medierii, sau
- mediatorul sau un membru al firmei sale să acţioneze în altă calitate decât cea de mediator pentru una dintre părţi.
În astfel de cazuri mediatorul poate doar să accepte sau să continue medierea cu condiţia să fie sigur că este capabil să ducă la bun sfârşit medierea având deplină independenţă şi neutralitate pentru a garanta întreaga imparţialitate şi cu condiţia ca părţile să fie de acord cu aceasta în mod explicit.

2.2. Imparţialitatea
Tot timpul mediatorul trebuie să acţioneze vizibil cu imparţialitate faţă de părţi şi să se angajeze să trateze toate părţile în mod egal în conformitate cu procesul de medierea.

3. ACORDUL, PROCESUL, ÎNŢELEGEREA ŞI TAXELE ÎN MEDIERE

3.1. Procedura

Mediatorul se va asigura că părţile participante la mediere înţeleg caracteristicile procesului de mediere şi rolul mediatorului şi al părţilor în acest proces.

Mediatorul se va asigura în particular că înainte de începutul medierii părţile au înţeles şi au fost de acord în mod expres cu termenii şi condiţiile acordului de mediere incluzând în particular orice prevederi aplicabile legate de obligaţiile de confidenţialitate ale mediatorului şi ale părţilor.

Acordul de mediere va fi redactat în scris la cererea părţilor.

Mediatorul va conduce procedurile într-o manieră adecvată ţinând cont de circumstanţele cazului incluzând posibile dezechilibre de putere şi puterea legii, orice dorinţe pe care părţile le pot exprima şi nevoia pentru o înţelegere promptă a disputei. Părţile vor avea libertatea de a se pune de acord cu mediatorul în privinţa unei set de reguli sau cu maniera în care se va derula medierea.

Mediatorul poate audia părţile separat în cazul în care consideră că este util.

3.2. Corectitudinea Procesului

Mediatorul se va asigura că toate părţile au oportunităţi adecvate de a fi implicate în procesul medierii. Dacă mediatorul consideră că este potrivit, va informa părţile şi va opri medierea dacă:
- se ajunge la o înţelegere pe care mediatorul o consideră a fi ilegală şi care nu se poate aplica având în vedere circumstanţele şi competenţa mediatorului în a face o astfel de evaluare, sau
- mediatorul consideră că din continuarea medierii nu va rezulta o înţelegere (acord)

3.3. Finalul Procesului

Mediatorul va lua măsurile adecvate pentru a se asigura că indiferent de înţelegerea la care se ajunge părţile cunosc şi înţeleg condiţiile şi termenii aceste înţelegeri.

Părţile se pot retrage oricând din mediere fără să ofere vreo justificare.

La cererea părţilor, în limitele competenţei sale, mediatorul poate informa părţile de modul în care pot formaliza acordul şi asupra posibilităţilor de valabilitate al acestuia.

3.4. Taxe

În cazurile în care nu s-au furnizat anterior, mediatorul trebuie să ofere părţilor informaţiile complete asupra modului de remunerare pe care intenţionează să-l aplice. Nu va accepta medierea înainte ca toate părţile vizate să fi acceptat principiile remunerării sale.

4. CONFIDENŢIALITATE

Mediatorul va menţine confidenţiale toate informaţiile provenite din mediere sau având legătură cu aceasta, incluzând faptul că medierea va avea sau a avut loc, cu excepţia cazurilor în care o impune legea sau bazat pe politica publică. Orice informaţie confidenţială aflată de mediatori de la una dintre părţi nu va fi dezvăluită celeilalte părţi decât cu acordul celei dintâi sau dacă legea o impune.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu