Standardul de formare a mediatorului

HOTARÂRE Nr. 12 din 7 septembrie 2007
pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului
EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 22 octombrie 2007
În baza Procesului de consultare cu membrii organizatiilor din domeniul medierii, desfasurat în perioada 1
iulie - 5 septembrie 2007, a proiectului de Standard de formare elaborat si adoptat de Consiliul de mediere prin
Hotarârea nr. 8 din 1 iulie 2007,
în temeiul art. 9 alin. (2), art. 20 lit. b) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si
organizarea profesiei de mediator,
Consiliul de mediere adopta prezenta hotarâre.
ART. 1
Se aproba Standardul de formare a mediatorului, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta
hotarâre.
ART. 2
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Presedintele Consiliului de mediere,
Anca Elisabeta Ciuca
Bucuresti, 7 septembrie 2007.
Nr. 12.
ANEXA
STANDARDUL DE FORMARE A MEDIATORULUI
CAPITOLUL I
Introducere
ART. 1
Calitatea de mediator se dobândeste în conformitate cu dispozitia art. 7 lit. g) din Legea nr. 192/2006 privind
medierea si organizarea profesiei de mediator, denumita în continuare Lege, prin autorizarea de catre Consiliul
de mediere a persoanelor care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 7 lit. a) - f) din Lege.
ART. 2
În conformitate cu art. 7 lit. f) din Lege, conditia necesara în vederea autorizarii este absolvirea cursurilor
pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, sau a unui program postuniversitar de nivel master în domeniu,
acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere.
ART. 3
(1) Formarea profesionala a mediatorilor se asigura prin organizarea de cursuri de catre furnizori de formare
autorizati conform legislatiei în materia formarii profesionale a adultilor si de catre institutiile de învatamânt
superior acreditate.
(2) În toate cazurile, formarea profesionala trebuie sa asigure dobândirea competentelor profesionale
prevazute de Standardul ocupational al mediatorului, prin organizarea de cursuri de specialitate.
ART. 4
(1) Formarea profesionala a mediatorilor se finalizeaza cu un examen de absolvire, organizat in conformitate
cu hotarârile adoptate de Consiliul de mediere.
(2) În urma absolvirii examenului, se elibereaza un certificat de absolvire însotit de un "Supliment descriptiv
al certificatului", în care se precizeaza competentele profesionale dobândite si numarul de ore de pregatire, în
conformitate cu cerintele de continut ale programelor de formare.
ART. 5
Certificatul de absolvire atesta absolvirea cursurilor de formare a mediatorilor, certifica dobândirea
competentelor profesionale ca mediator, conform Standardului ocupational al mediatorului, si reprezinta
documentul prin care se îndeplineste dispozitia art. 7 lit. f) din Lege în vederea autorizarii ca mediator.
2
ART. 6
(1) Institutiile de învatamânt superior acreditate, care organizeaza cursuri de nivel master în domeniul
medierii, vor evidentia clar si distinct în cadrul cursurilor pe care le desfasoara care este numarul de ore si
continutul programului de formare a mediatorilor, cu respectarea conditiilor de calitate adoptate prin hotarârile
Consiliului de mediere si a Standardului de formare a mediatorilor.
(2) Pentru programele de formare a mediatorilor incluse în cursuri de nivel master acreditate, institutiile de
învatamânt superior se supun acelorasi reguli de avizare, evaluare, examinare si control stabilite prin hotarârile
Consiliului de mediere pentru furnizorii de formare, mai putin autorizarea prevazuta de cadrul legal în domeniul
formarii profesionale a adultilor.
ART. 7
În vederea asigurarii calitatii cursurilor organizate pentru dobândirea competentelor ca mediator, în
conformitate cu art. 9 alin. (2) din Lege, programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza
criteriilor cuprinse în standardul de formare elaborat de Consiliul de mediere si vor fi avizate în prealabil de
catre acesta.
ART. 8
(1) În conformitate cu Legea, Consiliul de mediere va aviza toate programele de formare a mediatorilor,
precum si programele postuniversitare de nivel master în mediere.
(2) Avizul pentru toate programele de formare a mediatorilor se obtine conform art. 51 si 52 din
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere.
ART. 9
(1) În cazul furnizorilor de formare, dupa obtinerea avizului Consiliului de mediere pentru programul de
formare a mediatorilor, acestia se vor adresa comisiilor de autorizare si vor urma procedurile prevazute de
cadrul legal din domeniul formarii profesionale a adultilor, în vederea autorizarii.
(2) Conform clasificarii cuprinse la art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, programele de formare
profesionala a mediatorilor se încadreaza la categoria programelor de specializare.
ART. 10
(1) În cazul furnizorilor de formare autorizati, programul de formare se va finaliza cu organizarea unui
examen în conditiile art. 18 alin. (1), al art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si se va elibera certificatul de absolvire cu recunoastere nationala, care
are regimul actelor de studii.
(2) Certificatul este însotit de "Suplimentul descriptiv al certificatului", în care se precizeaza competentele
profesionale dobândite, conform dispozitiilor art. 4 din Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor,
aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si
tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 11
Furnizorii de formare autorizati vor fi înregistrati de catre Consiliul de mediere în tabloul acestora, conform
art. 20 lit. d) din Lege.
CAPITOLUL II
Scopul standardului de formare a mediatorilor
ART. 12
Scopul standardului de formare a mediatorilor este stabilirea setului de criterii si proceduri privind
programele de formare a mediatorilor în vederea aplicarii dispozitiilor Legii pentru îndeplinirea cerintelor
minimale prin care sa se asigure dobândirea competentelor profesionale ale mediatorilor, în conditiile legii.
ART. 13
(1) Dupa absolvirea cursurilor de formare initiala avizate de Consiliul de mediere, mediatorii se pot specializa
pe domenii.
(2) Standardul de formare a mediatorilor se va completa cu competente specifice, pe masura ce domeniile de
specializare vor fi identificate.
CAPITOLUL III
Principii
ART. 14
Prezentul standard reflecta principiile medierii care se vor regasi în programul de formare, respectiv:
3
a) participarea voluntara;
b) confidentialitatea;
c) neutralitatea si impartialitatea mediatorului;
d) autodeterminarea partilor;
e) acceptul în cunostinta de cauza.
ART. 15
În vederea pregatirii si sustinerii programului de formare, se recomanda formatorilor consultarea Standardului
ocupational al mediatorului, a Codului etic al mediatorului si a Legii.
ART. 16
Programele de formare profesionala cuprind cel putin urmatoarele elemente:
a) obiectivele programului de formare profesionala exprimate în competentele profesionale ce urmeaza a fi
dobândite;
b) durata de pregatire pentru realizarea obiectivelor propuse;
c) numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire;
d) calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretica si practica, denumite în continuare formatori;
e) programa de pregatire;
f) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea
deprinderilor practice necesare ocupatiei respective;
g) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;
h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala.
CAPITOLUL IV
Continutul standardului de formare a mediatorilor
ART. 17
Prezentul standard de formare a mediatorilor are urmatorul continut:
a) cerinte structurale privind programul de formare a mediatorilor;
b) cerinte privind continutul programului de formare a mediatorilor;
c) prevederi referitoare la dotari si echipamente;
d) cerinte privind resursele umane cu atributii în pregatirea mediatorilor, respectiv formatori, examinatori si
experti în comisiile de autorizare si evaluare a furnizorilor de formare;
e) proceduri de înregistrare a formatorilor, examinatorilor si expertilor.
CAPITOLUL V
Structura programului de formare a mediatorilor
ART. 18
Programul de formare a mediatorilor poate sa înceapa numai dupa ce a fost avizat de catre Consiliul de
mediere si autorizat conform legislatiei din domeniul formarii profesionale a adultilor sau acreditat conform
legii, dupa caz.
ART. 19
Programele de formare a mediatorilor propuse de furnizorii de formare dureaza cel putin 80 de ore si acopera
în mod obligatoriu continutul recomandat de prezentul standard.
ART. 20
Formatul programului trebuie sa raspunda simultan urmatoarelor cerinte:
(1) Programul de formare este structurat pe discipline sau pe module cuantificate în credite transferabile si
acopera toate competentele incluse în Standardul ocupational al mediatorului;
(2) Programul zilnic dureaza minimum 3 ore si nu poate depasi 8 ore, inclusiv pauzele. Timpul însumat al
pauzelor este de maximum 2 ore.
(3) Lucrarile solicitate eventual de formatori cursantilor nu sunt incluse în orele destinate cursului de formare,
iar timpul în care lucrarea a fost efectuata nu se ia în considerare în calculul orelor programului de formare.
(4) Programul de formare a mediatorilor se desfasoara, de regula, în etape de câte 5 zile consecutive.
(5) Programul de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv
examinarea.
(6) Programul de formare a mediatorilor contine minimum 70% exercitii practice si maximum 30% din timp
este alocat pentru elemente de teorie.
ART. 21
4
În cazul în care programul de formare a mediatorilor nu se desfasoara în format consecutiv de timp, acesta
trebuie sa se înscrie în urmatorul cadru:
a) timpul unei sesiuni de instruire este de minimum 3 ore;
b) programul complet de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv
examinarea.
ART. 22
Materiale suport de curs
(1) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor vor elabora materialele de curs înainte de începerea
programului de formare.
(2) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor trebuie sa puna la dispozitia fiecarui participant suportul
de curs/manualul cursului, precum si alte materiale necesare bunei desfasurari a cursului.
(3) Furnizorul de formare va specifica autorul si proprietarul manualului de formare si ai oricarui material
utilizat pe perioada formarii.
ART. 23
Numarul maxim de participanti pe grupa de formare este de 24.
ART. 24
Metodele de instruire trebuie sa ajute cursantii sa învete sa aplice cunostintele teoretice si sa îsi dezvolte
abilitatile cuprinse în Standardul ocupational al mediatorului.
ART. 25
(1) Programul de formare a mediatorilor trebuie sa includa metode de instruire variate, dintre care
urmatoarele sunt minim obligatorii:
- prezentarea;
- discutii în grup;
- simulari sau demonstratii;
- jocuri de roluri.
(2) Formatorii sunt încurajati sa includa în materialele ce se distribuie participantilor:
- exercitii scrise;
- studii de caz;
- materiale multimedia.
ART. 26
Evaluarea programului de formare a mediatorilor
(1) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va prezenta în documentatia pentru avizare formele si
modalitatile de evaluare a programului.
(2) Modalitatile de evaluare propuse vor urmari evaluarea continutului, procesului de formare, organizarii
cursurilor, prestatiei formatorilor, experientei dobândite pe parcursul instruirii de catre participantii la procesul
de formare etc.
(3) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va preciza în documentele înaintate spre avizare
Consiliului de mediere cine face evaluarea (participantii în program, formatorii etc.), precum si instrumentele de
evaluare.
ART. 27
(1) Consiliul de mediere poate solicita furnizorilor de formare copii ale evaluarilor în termen de un an de la
finalizarea programului.
(2) Documentele referitoare la evaluare solicitate de Consiliul de mediere vor fi puse la dispozitia acestuia de
catre furnizorul programului de formare a mediatorilor în termen de maximum 14 zile calendaristice de la
solicitare.
(3) În cazul în care un furnizor refuza sa puna la dispozitia Consiliului de mediere documentele solicitate
referitoare la evaluare, Consiliul de mediere poate dispune masuri care sa conduca la sanctionarea furnizorului
respectiv.
ART. 28
Un formator nu poate sa supravegheze simultan mai mult de 5 participanti în roluri de mediator.
ART. 29
(1) Formatorii trebuie sa respecte programul si sa fie prezenti pe întreg parcursul disciplinelor pe care au fost
desemnati sa le sustina.
(2) Participantii trebuie sa fie prezenti pe întreaga durata a programului de formare a mediatorilor.
(3) În cazuri exceptionale, acestia pot lipsi cu acordul formatorului, dar nu mai mult de 10% din timpul total
al programului.
ART. 30
5
La finalul programului de formare a mediatorilor, formatorii pot evalua performanta participantilor si pe baza
de documente scrise, indicând ariile în care acestia au demonstrat însusirea conceptelor de baza si capacitatea de
a performa ca mediator, precum si pe cele în care, în opinia formatorului, sunt necesare îmbunatatiri.
ART. 31
Examinarea participantilor
(1) Absolvirea cursurilor de formare în vederea autorizarii pentru dobândirea calitatii de mediator conform
prevederilor art. 7 lit. f) din Lege se face prin examinare, cu respectarea cadrului legal privind formarea
adultilor pe cale formala finalizata cu certificat de absolvire cu recunoastere nationala sau a prevederilor privind
organizarea programelor postuniversitare de nivel master, dupa caz.
(2) În cazul structurarii programului de formare a mediatorilor pe module cuantificate în credite transferabile,
se va organiza examinarea participantilor pentru fiecare modul.
(3) Participantii la programele de formare a mediatorilor sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor
de pregatire.
(4) Examenul de absolvire reprezinta un set de probe teoretice si practice prin care se constata dobândirea
competentelor de mediator.
(5) Examinarea va urmari sa determine gradul în care persoana examinata este capabila sa îndeplineasca
competentele prevazute în Standardul ocupational al mediatorului.
(6) Examinarea va include în mod obligatoriu cel putin o modalitate prin care persoanei examinate i se vor
testa abilitatile practice ca mediator (de exemplu: simulare mediere total sau partial, întrebari din care sa rezulte
reactia în anumite situatii etc.).
(7) În cazul organizarii programului de formare a mediatorilor pe module, verificarea abilitatilor se va face la
finalul fiecarui modul. În situatia în care cursantul participa la toate modulele constitutive ale cursului,
furnizorul trebuie sa organizeze si un examen final.
(8) Modalitatea de verificare a abilitatilor face parte integranta din examinare si din programul de formare si
va fi inclusa în documentatia necesara avizarii acestuia, indiferent de forma programului prevazuta de Lege.
(9) În cazul în care nu se asigura de catre furnizorul de formare verificarea abilitatilor, acesta va specifica
situatia în documentatia de avizare a programului si va propune modalitatea de realizare a acestei cerinte.
ART. 32
(1) Examenul de absolvire a modulului sau examenul final de absolvire a programului de formare a
mediatorilor se organizeaza în cel mult 30 de zile de la data finalizarii modulului, respectiv a cursului de
formare.
(2) Cursantul care nu a fost declarat admis la examenul de absolvire a modulului, respectiv la examenul final
de absolvire a programului de formare a mediatorilor, se poate înscrie la o alta sesiune de examinare într-un
interval de maximum 6 luni, în aceleasi conditii stabilite de furnizorul de formare.
ART. 33
În cazul în care furnizorul de formare nu organizeaza examen în timpul dorit de participant, acesta se poate
adresa altui furnizor de formare autorizat care organizeaza examen de absolvire a cursului de formare a
mediatorilor.
ART. 34
Certificarea
(1) Furnizorul de programe de formare profesionala a mediatorilor elibereaza persoanei care a promovat
examenul un certificat de absolvire cu recunoastere nationala.
(2) Certificatele de absolvire cu recunoastere nationala sunt tiparite de institutiile abilitate în domeniul
formarii adultilor sau ale învatamântului postuniversitar, dupa caz, în conformitate cu legislatia în domeniu, si
au regimul actelor de studii.
(3) Certificatele de absolvire cu recunoastere nationala se elibereaza însotite de o anexa denumita "Supliment
descriptiv al certificatului", în care se precizeaza competentele profesionale dobândite.
(4) În cazul programelor de formare profesionala a mediatorilor structurate pe module, la terminarea fiecarui
modul, dupa sustinerea examenului de absolvire a modulului, se elibereaza certificat de absolvire a modulului
respectiv, cu mentionarea competentelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Dupa
absolvirea examenului final se elibereaza si certificatul de absolvire cu recunoastere nationala, însotit de
"Supliment descriptiv al certificatului".
CAPITOLUL VI
Continutul programului de formare a mediatorilor
ART. 35
6
Programa de pregatire pentru fiecare program de formare a mediatorilor se va întocmi de catre furnizorii de
formare în conformitate cu cerintele de continut al programului de formare cuprinse în prezentul standard.
ART. 36
În vederea autorizarii programului de formare a mediatorilor, inclusiv a celor incluse în programe
postuniversitare de nivel master în domeniul medierii, este obligatorie avizarea programei de pregatire de catre
Consiliul de mediere. Avizul este anterior solicitarii de autorizare sau acreditarii si începerii programului.
ART. 37
Continutul programului de formare a mediatorilor trebuie sa includa urmatoarele elemente ale teoriei si
practicii medierii:
1. Teoria si analiza conflictelor:
- durata: 16 ore;
- obiectiv: la finalul cursului participantii sunt capabili sa identifice aspectele generale si particulare ale
conflictului si sa recunoasca diferitele modalitati de interventie;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) definire, tipuri si raspunsuri în conflict;
b) elemente de dinamica a conflictelor;
c) elemente de analiza conflictelor.
2. Rezolvarea alternativa a disputelor:
- durata: 8 ore;
- obiectiv: la finalul cursului, participantii au înteles particularitatile rezolvarii unei dispute bazate pe interese
si pot face diferenta dintre mediere si alte metode de rezolvare a disputelor;
- subiecte care vor trebuie minimal incluse:
a) continuumul rezolvarii disputelor;
b) metode de rezolvare alternativa a disputelor (prezentare, comparatii, rolul celei de-a treia parti, diferenta
dintre mediere si alte forme de interventie, rezolvarea bazata pe interese).
3. Mediere:
- durata: 48 de ore.
3.1. Teoria si practica medierii:
- obiectiv: la finalul cursului participantii au dobândit cunostinte privind cadrul conceptual necesar întelegerii
si aplicarii medierii si si-au dezvoltat abilitati de analiza de oportunitate privind utilizarea acestei metode pentru
rezolvarea unei dispute;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) definirea medierii;
b) principiile medierii;
c) rolul mediatorului;
d) drepturile partilor;
e) avantajele/dezavantajele medierii;
f) stiluri, tipuri de mediere si tipuri de mediatori.
3.2. Procesul de mediere:
- obiectiv: la finalul cursului participantii au dobândit cunostintele necesare privind procesul de mediere si siau
dezvoltat abilitati pentru a pregati si a conduce sedinta de mediere;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) etapele procesului de mediere:
a1) acordul de a media si pregatirea sesiunii de mediere;
a2) prezentarea procesului de mediere si stabilirea regulilor;
a3) identificarea problemelor;
a4) explorarea intereselor si problemelor;
a5) generarea de optiuni;
a6) încheierea acordului;
a7) încheierea sesiunii de mediere;
b) tehnici:
b1) construirea încrederii si mentinerea echilibrului între parti, depasirea impasului etc.;
b2) utilizarea si organizarea de întâlniri separate;
c) abilitati de comunicare:
c1) comunicare verbala si nonverbala;
c2) ascultare activa;
c3) bariere de comunicare în conflict;
7
c4) formularea întrebarilor;
c5) reformulare si clarificare;
c6) aservitate.
3.3 Etica mediatorului:
- obiectiv: la finalul cursului participantii cunosc principiile etice pentru a decide în cunostinta de cauza cu
privire la procesul de mediere si au abilitati pentru a-si mentine pozitia de neutralitate si impartialitate ca
mediatori;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a) impartialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese;
b) autodeterminarea partilor;
c) confidentialitatea;
d) coduri de conduita;
e) prevederi legale privind respectarea eticii.
4. Organizarea activitatii mediatorilor:
- durata: 8 ore;
- obiectiv: la finalul sesiunii participantii cunosc modul de organizare a activitatii de mediator si au abilitati
de redactare si gestionare a documentelor cerute de Lege referitor la activitatea mediatorului;
- subiecte ce trebuie minimal incluse:
a) Legea nr. 192/2006 si atributiile Consiliului de mediere;
b) redactarea de acorduri/contracte conform cerintelor Legii nr. 192/2006;
c) gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat;
d) confidentialitatea conform prevederilor legale care vizeaza activitatea mediatorului;
e) raspunderea profesionala si forme de protectie.
ART. 38
Programul de formare a mediatorilor trebuie sa asigure conditiile pentru dobândirea competentelor
mediatorului, conformându-se urmatorului cadru:
a) formatorii care supravegheaza rolurile de mediator sunt mediatori autorizati si fac dovada îndeplinirii
conditiilor prevazute în prezentul standard;
b) personalul didactic care desfasoara activitati didactice teoretice si practice în cadrul programelor
postuniversitare de nivel master, în care sustine teme/discipline din programul de formare a mediatorilor,
trebuie sa fie înregistrat ca formatori, respectiv ca examinatori în conditiile art. 40 - 47 din prezentul standard.
ART. 39
Dotari si echipamente
(1) Dotarile trebuie sa fie în numar suficient, la calitatea necesara si în stare de functionare, putând fi:
a) echipamente de prezentare de tip: tabla, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatura video/TV
etc.;
b) materiale demonstrative de tip: planse, casete video, software specializat etc.
(2) Furnizorul de formare va asigura desfasurarea cursurilor într-un spatiu adecvat ca dimensiune si mod de
organizare, astfel încât sa permita accesul participantilor la pregatirea teoretica si dobândirea abilitatilor.
(3) Spatiul necesar pentru desfasurarea cursurilor de formare este de minimum 2 mp pentru fiecare
participant, respectiv de minimum 48 de mp pentru o grupa de 24 de persoane.
CAPITOLUL VII
Formatori, examinatori si experti în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare
ART. 40
Formatorii care îndeplinesc cerintele Standardului de formare a mediatorilor vor fi înregistrati în Tabloul
formatorilor în domeniul medierii, cu mentiunea formator debutant sau formator principal.
ART. 41
(1) Consiliul de mediere întocmeste si actualizeaza lista expertilor care evalueaza programe ale furnizorilor
de formare, precum si lista examinatorilor de competente.
(2) Expertii evaluatori si examinatorii sunt desemnati, prin hotarâre a Consiliului de mediere, dintre
formatorii înscrisi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu mentiunea formator principal.
ART. 42
Programele de formare organizate de catre furnizorii de formare autorizati se vor realiza numai cu formatori
înregistrati în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, dintre care minimum un formator principal.
ART. 43
8
Poate fi înregistrata ca formator în domeniul medierii cu mentiunea "formator debutant" persoana care
îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este mediator autorizat în conditiile Legii;
b) are experienta în domeniul medierii de minim 3 ani;
c) are minimum 80 de ore de pregatire în domeniul conflictelor, incluzând în mod obligatoriu un curs de
mediere de minimum 40 de ore;
d) a actionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, documentate;
e) are pregatire în domeniul formarii adultilor, conform legislatiei în vigoare.
ART. 44
Pentru a fi înregistrata ca formator cu mentiunea "formator principal", persoana care solicita înregistrarea
trebuie sa faca dovada urmatoarelor cerinte suplimentare fata de art. 43 din prezentul standard:
a) a avut atributii de elaborare pentru cel putin un program de formare de mediatori;
b) a participat la elaborarea cel putin a unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor;
c) a participat ca formator în cel putin un program complet de formare a mediatorilor;
d) are minimum 80 de ore de activitate ca formator în domeniul medierii.
ART. 45
(1) Înregistrarea ca formator se face pentru o perioada de maximum 3 ani.
(2) În vederea reînregistrarii, formatorul trebuie sa faca dovada medierii a minimum 10 cazuri anual.
ART. 46
Pentru a fi desemnat ca examinator sau ca expert evaluator, formatorul înregistrat la categoria "formator
principal" trebuie sa faca suplimentar dovada îndeplinirii urmatoarelor cerinte:
a) are minimum 100 de ore de formare în domeniul medierii, în calitate de formator principal;
b) a format minimum 40 de persoane în domeniul medierii, în calitate de formator principal.
ART. 47
(1) Îndeplinirea conditiilor prezentate la art. 43, 44 si 46 din prezentul standard va fi probata prin prezentarea
de documente doveditoare, în conformitate cu procedura elaborata de Consiliul de mediere si publicata pe siteul
acestuia.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cetatenii altor state pentru care furnizorul de formare depune
documentele prevazute la art. 51 lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere,
din care rezulta pregatirea si experienta practica în domeniul formarii de mediatori.
CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii
ART. 48
În vederea autorizarii ca mediator, pâna la data la care procedura de avizare si autorizare a furnizorilor de
formare devine aplicabila, dar nu mai târziu de 1 mai 2008, se vor putea organiza cursuri de formare a
mediatorilor, finalizate cu examen, în conditiile prezentului standard, numai cu aprobarea expresa a Consiliului
de mediere, si în cadrul carora formatorii pot fi persoane care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 43 lit. b) -
d).
ART. 49
(1) Persoanele care au absolvit minimum 80 de ore de cursuri de formare anterior sau care, la intrarea în
vigoare a Legii, urmau cursuri de formare a mediatorilor în cadrul unor programe aflate în derulare pot solicita
eliberarea unui certificat de recunoastere a competentelor dobândite ca mediator, în maximum 12 luni de la
adoptarea de catre Consiliul de mediere a hotarârii prin care se constata încadrarea în dispozitiile art. 72 alin. (2)
din Lege.
(2) Se considera curs de formare orice curs derulat în tara sau în strainatate, care acopera modular sau integral
cerintele de continut pentru programele de formare a mediatorilor, conform art. 37 din prezentul standard.
(3) Se considera program aflat în derulare orice program de formare care îndeplineste conditiile cuprinse la
art. 20 alin. (1) si (6) si care se afla în una dintre urmatoarele situatii:
a) programul de formare a fost derulat în cadrul unui proiect depus spre finantare sau deja aprobat la data
publicarii Legii, iar structura, durata si metodele de desfasurare a cursurilor de formare erau deja cunoscute;
b) programul de formare a fost derulat în cadrul unor programe care la data publicarii Legii erau deja
autorizate sau acreditate, conform legislatiei în vigoare în domeniul formarii adultilor sau al învatamântului
postuniversitar.
(4) Certificatul mentionat la alin. (1) înlocuieste certificatul de absolvire prevazut la art. 4 alin. (2) si la art. 5
din prezentul standard.
9
ART. 50
(1) Persoanele care nu îndeplinesc conditiile prevazute la art. 49 alin. (1) din prezentul standard referitor la
numarul de ore, dar care au urmat un program de formare de minimum 40 de ore în mediere anterior aparitiei
Legii, vor fi autorizate ca mediator în conditiile prevazute la art. 7 lit. a) - e) si la art. 72 alin. (2) din Lege, cu
obligatia prezentarii documentelor care atesta programa de formare parcursa si de a sustine în termen de
maximum 12 luni de la obtinerea autorizatiei de mediator un examen pentru verificarea competentelor
dobândite prin practica.
(2) Persoanele declarate promovate la examenul prevazut la alin. (1) pot solicita în maximum 12 luni de la
promovarea examenului eliberarea de catre Consiliul de mediere a unui certificat de recunoastere a
competentelor dobândite ca mediator.
ART. 51
(1) Furnizorii de formare, care deruleaza programe de formare a mediatorilor în conditiile art. 48 din
prezentul standard, vor organiza examen de absolvire în conformitate cu hotarârile adoptate de Consiliul de
mediere si cu dispozitiile prezentului standard.
(2) Institutiile de învatamânt superior acreditate, care au desfasurat programe postuniversitare de nivel master
în domeniul medierii care nu au fost avizate anterior de catre Consiliul de mediere si pentru care nu pot face
dovada ca se încadreaza în conditiile prevazute de art. 49 alin. (3), pâna la finalizarea procedurilor de avizare
pot organiza examen de absolvire în colaborare cu Consiliul de mediere si cu respectarea prevederilor
prezentului standard.
ART. 52
(1) Examenul de absolvire organizat în conditiile art. 51 se finalizeaza cu Certificat de absolvire emis de catre
Consiliul de mediere si are regimul actelor de studii.
(2) Certificatul de absolvire se tipareste de catre Consiliul de mediere si este însotit de un "Supliment
descriptiv al certificatului" în care se precizeaza competentele profesionale dobândite si numarul de ore de
pregatire în conformitate cu cerintele de continut ale programelor de formare.
(3) Certificatele de absolvire tiparite de Consiliul de mediere se pun la dispozitia furnizorilor de formare si
ale institutiilor de învatamânt superior acreditate, contra cost.
(4) Certificatele de absolvire dobândite în conditiile art. 51 din prezentul standard asigura îndeplinirea
conditiilor prevazute la art. 7 lit. (f) din Lege si dau dreptul de a dobândi calitatea de mediator si accesul în
profesie.
ART. 53
(1) Consiliul de mediere va elabora procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor pe care o
va publica pe site-ul propriu.
(2) Procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor începe de la data publicarii în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a prezentului standard.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu