Comunicat Consiliul de mediere


Informare cu privire la întâlnirea de constituire a Comisiei Consultative a Corpului Profesional al mediatorilor autorizaţi 

In data de 09.03.2010, a avut loc la, București întâlnirea de constituire a Comisiei Consultative a Corpului Profesional al mediatorilor. La întâlnire au fost invitate asociaţiile profesionale ale mediatorilor înscrise în Registrul Naţional al Asociaţiilor până la data respectivei întâlniri, precum si celelalte asociații. Invitația a fost transmisă de către Consiliul de Mediere prin Newsletter în data de 25.02.2010.
     Şi-au desemnat reprezentanţi pentru Comisia Consultativă şi au confirmat participarea la întâlnire un număr 21 de asociaţii.Au participat la întâlnire un număr de 15 asociaţii şi un mediator autorizat.
Din partea Consiliului de Mediere au participat Anca Ciuca-preşedinte şi Carmen Fiscuci, reprezentant al Consiliului de Mediere în Comisia Consultativă, care a condus această întâlnire.

În deschiderea întâlnirii Preşedintele Consiliului de Mediere a prezentat motivele constituirii unei astfel de comisii de către CM, respectiv
gestionare cât mai eficientă a sistemului şi promovarea intereselor profesiei
- nevoia Consiliului de a avea un colaborator permanent în dezvoltarea şi susţinerea activităţii sale referitor la sistemul profesiei de mediator,
- dorinţa asociaţiilor profesionale de a fi consultate cu privire la aspectele importante ce privesc medierea şi mediatorii.

Modificările Legii 192/2006 prin Legea 370/2009, în special  art. 24 din Legea nr 192 din 2006 privind medierea si profesia de mediator, aşa după cum a fost modificată,  impun o serie de obligaţii Consiliului de Mediere cu privire la organizarea corpului profesional al mediatorilor, iar Consiliul de mediere are următoarele aşteptări din partea asociaţiilor profesional: asigurarea reprezentării mediatorilor, acţiuni de promovare a medierii, probleme de disciplină, modificări ROF.

A fost prezentată poziţia Consiliului de Mediere cu referire la primele doua puncte de pe ordinea de zi : Implicaţiile privind organizarea corpului profesional al mediatorilor, conform dispoziţiilor art. 24 din L192/2006 astfel cum a fost modificată si Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor. Astfel, în ședința din 19.02.2010 Consiliul de Mediere a stabilit următoarele:

1.În Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale administrat de Consiliul de Mediere vor fi înscrise asociaţiile care răspund următoarelor cerinţe:
-         sunt constituite conform OG 26/2000 şi/sau art. 24 din Legea 192/2006;
-         membrii sunt mediatori autorizaţi conform Legii 192/2006, (minim 3) iar reprezentarea asociației este asigurată de un membru care este mediator autorizat;
-         în cazul în care denumirea asociației profesionale conţine particula „mediere”/”mediator”ea nu include referiri la alte profesii sau particule adăugate la cuvântul „mediere” care conduc la ideea unor profesii noi, conform legii;
-         scopul, obiectivele şi activitatea  prevăzute în statutul și actul constitutiv al asociației sunt destinate în principal propriilor membri.

2. Organizațiilor din domeniul medierii, vor fi incluse într-un registru separat, după următoarele criterii: a) sunt constituite conform OG 26/2000 sau Legii31/1990 sau prin legi speciale; b) membrii/asociatii pot fi mediatori autorizaţi ; c) au scop, obiective, activitati/domeniul de activitate definit astfel incat rezulta ca ofera servicii in principal tertilor  d) nu sunt prevederi speciale privind denumirea; e) activitatea desfăşurată în domeniul medierii respectă hotărârile CM privind autorizarea, avizare şi oferirea de servicii in acest domeniu

Reprezentanții asociațiilor care corespund criteriilor prevăzute la punctul 1 vor face parte din Comisia Consultativă a Corpului profesional al mediatorilor.

Deoarece în Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor, la ora actual, sunt înscrise şi organizaţii care au ca obiect de activitate oferirea de servicii către terţi, Consiliul de Mediere recomandă clarificarea situaţiei acestora într-un termen cât mai scurt.

In legătură cu aceste subiecte, reprezentanţii asociaţiilor profesionale prezente la întrunire au fost de acord cu următoarele aspecte:
-         Poate face parte din Comisia Consultativă orice asociaţie profesională a mediatorilor, fără a se ţine cont de denumire, ci de obiectul său de activitate;
-         Asociaţiile deja înscrise în Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale dar care nu respectă criteriul cu privire la obiectul de activitate trebuie să îşi precizeze poziţia referitoare la obiectul de activitate si să solicite înscrierea în Registrul Naţional al Asociațiilor Profesionale, respectiv Registrul organizațiilor din domeniul medierii conform criteriilor stabilite de Consiliul de Mediere ; se discută asupra unui termen de 6 luni
-         Lista membrilor Comisiei Consultative rămâne deschisă până la definitivarea formelor asociative, cf. art. 24 Legii 192/2006
-         La întrunirile de lucru ale Comisiei Consultative pot participa cu statut de invitat organizaţiile din domeniul medierii constituite cf, OG 26/2000 până la clarificarea situaţiei lor, acestea însa nu vor avea drept de vot .

Cu privire la punctul 3 al ordinei de zi Organizarea si funcționarea Comisiei Consultative a Corpului profesional al mediatorilor, reprezentantul Consiliului menționează faptul ca rolul său, pentru început, este de a sprijini constituirea şi organizarea Comisiei Consultative, urmând ca sarcina coordonării acestei comisii sa fie preluată de către un reprezentant al asociaţiilor profesionale. Rolul reprezentantului Consiliului în Comisie pe mai departe va fi acela de a asigura legătura dintre Comisia Consultativă a Corpului profesional şi Consiliul de Mediere.

Referitor la constituirea, coordonarea şi modalitate de lucru a comisiei reprezentanţii asociaţiilor profesionale hotărăsc:
-         Asociaţiile profesionale ale mediatorilor vor fi reprezentate în comisie de un membru titular şi un membru supleant cu drepturi depline;
-         Procedura de vot: deciziile se vor lua cu majoritatea simplă a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale prezenţi la întâlnire, indiferent ca sunt membrii principali sau supleanţi(50+1); nu este necesar un cvorum minim pentru valabilitatea şedintei şi nu se dă mandat de reprezentare.
-         Se primesc şi puncte de vedere scrise ale asociaţiilor care nu pot fi prezente la întâlnirile comisiei, din motive temeinice;
-         Subiectele ce urmează a fi dezbătute în cadrul comisiei pot fi propuse la iniţiativa CM sau a membrilor Comisiei Consultative
-         Comisia se va întruni în sesiuni de lucru ordinare trimestrial; sesiunea extraordinară poate fi convocată ori de câte ori este necesar la iniţiativa CM sau a membrilor Comisiei; anunţarea sesiunii ordinare se va face cu 15 zile înainte, iar a celei extraordinare cu 5 zile înainte.
-         Sesiunile de lucru se vor desfăşura în ultima săptămână a trimestrului, de regulă în ziua de joi; în funcţie de agenda sesiunii de lucru se va stabili ora de începere;
-         Se va crea unui grup de lucru pe e-mail, securizat, pentru a putea comunica şi transmite materiale de lucru între sesiunile comisiei (propuneri de proiecte/ acte normative ce urmează a fi dezbătute de comisie).
-         Organizarea sesiunilor comisiei (secretariat, propunerea agendei, convocarea sesiunii) va fi asigurată  de către Consiliul de Mediere;
-         Coordonarea întâlnirilor se va asigura de către membrii comisiei, prin rotaţie, pe sistem troiţă (3 persoane, respectiv coordonatorul de şedinţă, cel care a fost anterior actualului şi cel care îi urmează).
-         Procesul verbal, redactat în format electronică, va fi transmis prin e-mail membrilor Comisiei Consultative în maxim 5 zile şi va fi asumat la sesiunea următoare a comisiei; punctele divergente se vor discuta în cadrul sesiunii de lucru următoare.
-         1/3 din membrii comisiei pot solicita convocarea unei sesiuni extraordinare prin transmiterea unei cereri către reprezentantul CM.

Concluziile discuțiilor cu privire la aceste aspecte se vor constitui în draftul Regulamentului de organizare si funcționare al Comisiei Consultative .


Irina Carmen Fiscuci
Membru al Consiliului de Mediere,
desemnat pentru relaţia cu Comisia Consultativă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu