Mediere...divort cu incredintare minor

Acord de mediere-Hotarare judecatoreasca
Pe rol, se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta ……………….şi pe pârâtul……………… şi cu participarea AUTORITĂŢII TUTELARE – PRIMĂRIA SECTOR …….BUCUREŞTI, având ca obiect: divorţ cu copii.
La apelul nominal făcut în şedintă publică, la prima strigare a cauzei, au răspuns reclamanta, personal şi pârâtul, personal, lipsă fiind reprezentantul Autorităţii Tutelare.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei depunerea, prin serviciul Registratură, a referatului de anchetă socială întocmit de Primăria sector……….. precum şi faptul că pârâtul a depus întâmpinare în 2 exemplare, iar reclamanta a depus precizare la acţiune, într-un singur exemplar, după care:
Instanţa procedează la legitimarea părţilor, reclamanta fiind legitimată cu CI seria ….. nr. 2……., CNP: 27………………, pârâtul prezentând CI seria ….. nr. ………., CNP: ……………… Instanţa comunică reclamantei un exemplar a1 întâmpinării depuse de pârât.
Părţile învederează instanţei că solicită desfacerea căsătoriei şi pronunţarea unei hotărâri nemotivate.

Instanţa dispune lăsarea cauzei la ordine în vederea administrării, din oficiu, a probei cu interogatorii reciproce.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare a cauzei, au răspuns reclamanta, personal şi pârâtul, personal, lipsă fiind reprezentantul Autorităţii Tutelare.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :
Părţile depun la dosar listele cu întrebările la interogatoriu
Instanţa procedează la administrarea probei cu interogatoriul părţilor, după legitimare, răspunsurile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.
Instanţa cere părţilor lămuriri suplimentare cu privire la neînţelegerile existente în familie.
Părţile arată că între acestea sunt discuţii în contradictoriu frecvente, nu pot fi o familie şi nu doresc să ajungă la violenţe verbale şi fizice. Totdată, precizează că nu solicită partajul bunurilor comune.
Instanţa ia act că părţile nu solicită partajul bunurilor comune şi nemaifiind cereri prealabile de soluţionat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.
Reclamanta solicită admiterea cererii, desfacerea căsătoriei dintre părţi, din culpă comună, fără motivare, revenirea la numele anterior căsătoriei, încredinţarea spre creştere şi educare a minorului ………………………., către mamă. Arată, de asemenea, că este de acord cu un program de vizitare nelimitat şi, totodată, că nu solicită pensie de întreţinere întrucât pârâtul îşi execută de bună voie obligaţia de a contribui la întreţinerea copilului. Solicită să se ia act de acordul de mediere intervenit între părţi. Fără cheltuieli de judecată.
Pârâtul, personal, pune aceleaşi concluzii, de admitere a acţiunii, arătând că este de acord cu desfacerea căsătoriei dintre părţi, din culpă comună, fără motivare, încredinţarea spre creştere şi educare a minorului ……………………., către mamă. Solicită să se ia act de acordul de mediere intervenit între părţi pe aceste aspecte. Fără cheltuieli de judecată.
În temeiul art. 150 Cod de procedură civilă instanţa reţine cauza spre soluţionare.
INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
La data de ………….. a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului…. Bucureşti, sub nr. ………….., cererea de chemare în judecată fornulată de reclamanta …………………. în contradictoriu cu soţu1 său, pârâtul ………………………, prin care a solicitat desfacerea căsătoriei din culpă comună, revenirea sa la numele avut înainte de căsătorie, acela de ……………….., şi încredinţarea minorului ……………………………., născut la data de ………………, spre creştere şi educare către reclamantă, solicitând instanţei să ia act de acordul intervenit între părţi ca urmare a desfăşurării procedurii de mediere şi să pronunţe o hotărâre care să consfinţească înţelegerea acestora.
În motivarea cererii, reclamanta a precizat că între părţi nu mai există relaţia specifică soţ-soţie, relaţiile de familie fiind grav şi iremediabil vătămate, iar continuarea căsătoriei, vădit imposibilă, motiv pentru care au recurs la mediere în conformitate cu art. 63 din Legea nr. 192/2006.
În drept au fost invocate dispoziţiile art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, art. 271 C.p.c, art. 37 alin. 2, art. 38 alin. 1 şi urm. C.Fam., art. 607 şi urm. C.p.c., art. 112 şi art. 82 C.p.c.
Cererea a fost legal timbrată cu 39 lei, taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, în conformitate cu art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997 şi art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995.
Odată cu cererea, reclamanta a depus la dosar originalul certificatului de căsătorie seria ………. nr. …………….. eliberat de Primăria Sectorului …… Bucureşti la data de ……………., acordul de mediere intervenit între părţi la data de ……………….., procesul verbal nr. 3/19.01.2009 de închidere a medierii întocmit de ……………. Birou de Mediator din Bucureşti şi, în copie, contractul de mediere nr. 2/2009, cărţile de identitate ale părţilor, certificatului de naştere a1 minorului, adeverinţă cu veniturile realizate de reclamantă, contract de comodat, contract de vânzare-cumpărare nr. ………………… încheiat cu ……………….., certificatul de moştenitor nr. …………………. emis de ……………. din Bucureşti, Calea Victoriei.
Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a arătat că este de acord cu desfacerea căsătoriei din culpă comună şi, în temeiul art. 271 C.p.c. coroborat cu art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, a solicitat să se ia act de acordul intervenit între părţi ca urmare a desfăşurării procedurii de mediere.
La data de ………………… reclamanta a depus la dosar o cerere precizatoare prin care a învederat instanţei că nu solicită partajul bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei.
Din oficiu, s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor şi administrarea probei cu interogatoriul acestora pentru lămurirea aspectelor referitoare la desfacerea căsătoriei.
Analizând înscrisurile aflate la dosar instanţa reţine că părţile s-au căsătorit la data de ………………. iar căsătoria acestora a fost înregistrată în registrul de stare civilă a1 Primăriei Sectorului………… Bucureşti sub nr. ……………….
Potrivit susţinerilor părţilor şi actelor prezentate instanţei, din căsătorie a rezultat un singur copil, …………………., acesta find născut la data de ……………..
La data de 12.01.2009 părţile s-au adresat Biroului de Mediator ……………. pentru soluţionarea neînţelegerilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi a cererilor accesorii acesteia, procedura de mediere finalizându-se la data de 19.01.2009 cu încheierea unui acord de mediere referitor la desfacerea căsătoriei, schimbarea numelui de către reclamantă, încredinţarea minorului, pensia de intreţinere, relaţiile personale dintre pârât şi minor şi partajul bunurilor comune (filele 11 -13).
Prezentându-se în faţa instanţei, ambele părţi au pretins desfacerea căsătoriei şi să se ia act de acordul de mediere, solicitând ca hotărârea de divorţ să nu fie motivată.
In aceste condiţii, întrucât rerelaţiile de familie sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei a devenit imposibilă pentru părţi, în temeiul art. 37 alin. 2 şi art. 38 alin. 1 C. Fam. raportat la art. 617 alin. 2 C.p.c., instanţa va admite cererea şi va dispune desfacerea căsătoriei prin divorţ din culpă comună fără arătarea motivelor concrete care au condus la destrămarea relaţiilor.
În ceea ce priveşte încredinţarea minorului instanţa apreciază că înţelegerea intervenită între părţi la finalul procedurii de mediere corespunde interesului copilului, acesta fiind la o vârstă fragedă iar mama putându-i oferi condiţii optime de creştere şi educare, după cum rezultă din referatul de anchetă socială.
Totodată, faţă de cele constatate cu ocazia efectuării anchetei sociale, în sensul că nu sunt cunoscute aspecte negative despre niciunul dintre părinţi, iar pârâtul locuieşte într-un apartament spaţios, în care minorul beneficiază de o cameră proprie, instanţa apreciază că implicarea totală a pârâtului în viaţa fiului său prin vizitarea acestuia necondiţionat şi participarea la creşterea şi educarea sa cu resursele materiale, financiare şi afective deţinute, cum s-au înţeles părţile prin acordul de mediere, nu poate să aducă decât beneficii pentru dezvoltarea armonioasă a minorului.
Pe de altă parte, faţă de adeverinţa nr. 178/2009 emisă de …………………………… ……………………………, instanţa reţine că înţelegerea părţilor de a nu fi stabilită contribuţia pârâtului la creşterea şi educarea minorului nu contravine interesului acestuia, reclamanta beneficiind de venituri suficiente (xxxxxx lei lunar) pentru a asigura copilului cele necesare traiului. Mai mult, prin acordul de mediere, pârâtul şi-a luat angajamentul de a suporta împreună cu reclamanta cheltuielile legate de creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a minorului, reclamanta fiind îndreptăţită să sesizeze oricând instanţa pentru stabilirea întinderii contribuţiei pârâtului în măsura în care acesta nu îşi va respecta angajamentul din acordul de mediere, în conformitate cu art. 44 şi art. 94 C.Fam.
În concluzie, constatând că înţelegerea intervenită între părţi cu privire la nume nu contravine legii, iar aspectele convenite de părţi cu privire la încredinţarea minorului, contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare, domiciliul minorului şi programul de vizitare nu contravin prevederilor legale şi nici interesului superior al copilului, în temeiul art. 63 din Legea nr. 192/2006 şi al art. 271-273 C.p.c. raportate la art. 42 şi art. 86 C.Fam., instanţa va lua act de acestea.
În ceea ce priveşte desfacerea căsătoriei, instanţa apreciază că nu se poate lua act de înţelegerea părţilor din cadrul procedurii de mediere, de a se dispune defacerea căsătoriei în temeiul acordului acestora, întrucât divorţul pe baza acordului se poate dispune numai dacă de la încheierea căsătoriei a trecut mai mult de 1 an, iar din căsătorie nu au rezultat copii minori (art. 38 alin. 2 C.Fam.).
Totodată, instanţa nu va lua act nici de clauzele referitoare la partaj din acordul de mediere, deoarece nu a fost investită cu partajul bunurilor comune, iar potrivit art. 129 C.p.c. este ţinută să se pronunţe numai asupra a ceea ce s-a solicitat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite cererea formulată de reclamanta …………………………, domiciliată in Bucureşti, …………………………………….. şi în fapt în Bucureşti, str……. cu pârâtul ………………….., cu acelaşi domiciliu, şi cu participarea Autorităţii Tutelare, Primăria ………….. Bucureşti cu sediul în Bucureşti, str. …………………………
Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de ………………. şi trecută în registrul de stare civilă al Primăriei Sectorului ……….. Bucureşti sub nr. ………………. prin divorţ din culpă comună.
Încuviinţează în parte înţelegerea intervenită între părţi în cadrul procedurii de mediere desfăşurată la I. D. Birou de mediator şi anume acordul de mediere referitor la nume, încredinţarea minorului …………………………….., domiciliul minorului, pensia de întreţinere şi programul de vizitare, după cum urmează:
ACORD DE MEDIERE Încheiat azi, 19.01.2009, în baza contractului de mediere nr. 2 din data de 12.01.2009, în conformitate cu prevderile art. 58 din Legea nr. 192/2006 privind medierea, organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, am întocmit în formă scrisă prezentul Acord de mediere. NOI: 1……………………….., domiciliat în BUCUREŞTI, …………………………., ………………., legitimat cu CI SERIA RD nr. …………………, eliberată de SPCEP ……… BIROUL . la data de 03.08.2008, CNP ……………………, în calitate de soţ, 2. …………………………., domiciliată în BUCUREŞTI, …………………………………, legitimată cu …………………………, eliberată de SECŢIA ….. POLIŢIE la data de 19.08.2003, CNP ………………………, în calitate de soţie, Declarăm că în urma procedurii de mediere intermediate de I.D. şi ……………. …………, mediatori autorizaţi prin hotărârea Consiliului de Mediere nr.xxxxx/06.04.2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, am consimţit încheierea prezentului acord liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, am ajuns la o înţelegere totală cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului conform art. 64 alin. 1 şi 2 din Legea nr.192/2006. Căsătoria a fost încheiată la data de ………………. în Bucureşti, sector ….., cu certificatul de căsătorie seria CD nr.1……………. Pentru că relaţiile de familie sunt grav şi iremdiabil vătămate am hotărât să divorţăm şi pentru că am căzut de acord asupra tuturor aspectelor accesorii divorţului, solicităm ca cererea de divorţ să se întemeieze pe acordul nostru conform art. 63 din Legea nr.192/2006. Aspectele accesorii divorţului: 1.Schimbarea numelui. Ambele părţi sunt de acord ca, după desfacerea căsătoriei, ……………………… să revină la numele dinaintea căsătoriei, respectiv,……………….. 2.Încredinţarea spre creştere şi educare a copilului minor şi stabilirea contribuţiei fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a acestuia. Având în vedere interesul superior a1 copilului şi conştienţi fiind de responsabilitatea noastră de părinţi, dorim să îi asigurăm copilului minor liniştea sufletească şi emoţională de care are nevoie. Luând în considerare condiţiile pe care mama i le poate oferi pentru creştere şi educare, mediul în care va creşte şi se va dezvolta, relaţiile personale pe care le are copilul, precum şi vârsta acestuia, am ajuns la un acord comun cu privire la următoarele aspecte: Încredinţarea copilului minor, …………………………., născut la data de ………………….., conform certificatului de naştere seria …………. nr. ………………… înregistrat sub nr. …………. la Primăria sectorului ………, având CNP …………………., mamei, …………………… Situaţia materială a mamei este foarte bună, aceasta deţinând: locuinţă proprietate personală situată în Bucureşti, str. ……………………………. casă de vacanţă în comuna …………….., jud. Dâmboviţa, împreună cu un teren aferent în suprafaţă de …………..m.p., teren extravilan arabil în suprafaţă de ………….. m.p., situat pe raza aceleiaşi comune, toate acestea reprezentând bunuri proprii provenite din moştenire. Totodată, ………………………….. deţine dreptul de folosinţă gratuită pe perioadă nedeterminată asupra apartamentului situat în Bucureşi, str. ……………………., sc. ………………………… Fiind încadrată pe perioadă nedeterminată în funcţia de consilier la ,,………………………………….”, obţine venituri care îi permit să crească copilul în cele mai bune condiţii. Fiul nostru, ………………. ……………………….., va locui împreună cu mama sa în Bucureşti, str. ……………… bl. ….., sc. B, et. 2, ap. …………….. Eu, ……………………., declar în cadrul acestui acord că nu doresc stabilirea unei pensii de întreţinere în sarcina lui ………………. Noi, ambele părţi, am căzut de acord că vom suporta împreună cheltuielile legate de creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a fiului nostru, relaţia dintre noi fiind în continuare una bazată pe respect şi prietenie. În ceea ce priveşte stabilirea programului de vizitare, am hotărât de comun acord că tată1, ……………………, va avea acces neîngrădit în a-şi exercita drepturile părinteşti şi în a-şi îndeplini obligaţiile faţă de copil, fiindu-i permis să petreacă timp cu copilul şi să-l viziteze necondiţionat, ori de câte ori va dori. De asemenea, se va ocupa de creşterea şi educaţia copilului în continuare, noi fiind decişi ca pentru creşterea şi educaţia acestuia să ne folosim toate resursele materiale, financiare şi afective pe care le avem. Ne asumăm întreaga răspundere pentru cele declarate în prezentul acord de mediere. ……………………//SS indescifrabil, .………….//SS indescifrabil.”
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi …..xx.02.2009.
PREŞEDINTE, GREFIER,
  Sursa: Blog medierea.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu