REGULAMENT de organizare si functionare a Consiliului de mediere

REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului de mediere
adoptat prin
Hotarârea Consiliului de mediere nr. 5/13.05.2007 publicata în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 505 din 27/07/2007
modificat prin
Hotarârea Consiliului de mediere nr. 128/26.11.2009 publicata în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 913 din 24 decembrie 2009
si prin
Hotarârea Consiliului de mediere nr. 263/19.03.2010 publicata în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 279/ 29 aprilie 2010
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1 În temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea si
exercitarea profesiei de mediator, denumita în continuare Lege, s-a înfiintat Consiliul de
mediere, denumit in continuare Consiliu, organism autonom cu personalitate juridica, de
interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti.
Art.2 Prezentul regulament de organizare si functionare a Consiliului de Mediere,

denumit în continuare Regulament, reglementeaza punerea în aplicare a prevederilor cu
privire la activitatea Consiliul de Mediere.
Art.3 Prin mediator se întelege persoana prevazuta la art.1, art. 7 si art.72 din
Lege care îsi desfasoara activitatea în conditiile art.22-24 si art.75 din Lege.
Art.4 Consiliul de mediere îsi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor
principii: principiul viziunii globale si unitare; principiul legalitatii; principiul
impartialitatii; principiul cooperarii; principiul prevenirii; principiul parteneriatului;
principiul complementaritatii, transparentei si dialogului social; principiul
confidentialitatii, precum si principiul responsabilitatii.
2
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE MEDIERE
Sectiunea 1 Functionarea Consiliului de mediere
Art.5 (1) Consiliul este format din 9 membri, alesi prin vot direct sau prin
reprezentare de catre mediatori. Alegerea membrilor Consiliului se face conform
Procedurii adoptate prin Hotarâre a Consiliului publicata cu minim sase luni înainte de
încetarea mandatului.
(2) Conform procedurii de la alin.(1) pot fi alesi si trei membrii supleanti ai
Consiliului.
(3) Membrii Consiliului sunt validati prin ordin al Ministrul Justitiei, pe o durata
de 2 ani. Mandatul oricaruia dintre membrii Consiliului poate fi prelungit pentru aceeasi
durata o singura data.
(4) Pot face parte din Consiliu numai mediatorii care dispun de cunostinte
teoretice si de experienta practica în domeniul medierii.
(5) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie
lunara în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri si cheltuieli adoptat prin hotarâre
a Consiliului.
(6) Consiliul îsi exercita mandatul pâna la data validarii membrilor unui nou
Consiliu.
Art.6 (1) Activitatea Consiliului este coordonata de un presedinte si un
vicepresedinte alesi prin vot secret dintre membrii sai pentru un mandat de doi ani.
(2) Pentru activitatea depusa, presedintele si vicepresedintele au dreptul la o
indemnizatie lunara de conducere în cuantum prevazut prin bugetul anual de venituri si
cheltuieli aprobat prin hotarâre a Consiliului.
Art.7 (1) Lucrarile Consiliului sunt pregatite de o comisie cu activitate
permanenta, denumita în continuare Comisia Permanenta, formata din 5 membri
desemnati de Consiliu dintre membrii sai pentru o perioada de un an. Presedintele si
vicepresedintele sunt membri de drept ai Comisiei Permanente.
(2) Pentru activitatea depusa, membrii Comisiei Permanente au dreptul la o
indemnizatie lunara în cuantum prevazut prin bugetul anual de venituri si cheltuieli
aprobat prin hotarâre a Consiliului.
Art.8 (1) În structura Consiliului functioneaza un secretariat tehnic, conform
organigramei din Anexa I la prezentul Regulament.
3
(2) Pentru buna functionare si îndeplinirea atributiilor ce îi revin în conditiile
legii, Consiliul poate înfiinta si coordona comisii de specialitate formate din experti pe
domenii si poate angaja contracte cu terti.
Art.9 Consiliul îsi acopera cheltuielile de organizare si functionare din venituri
proprii dupa cum urmeaza:
a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;
b) taxe provenind din avizarea programelor de formare profesionala a
mediatorilor;
c) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în
domeniul medierii;
d) taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizati de formare profesionala a
mediatorilor;
e) donatii, sponsorizari, alte surse de finantare, dobândite în conditiile legii;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) încasari din vânzarea materialelor proprii;
h) sume provenite din amenzile aplicate ca sanctiuni disciplinare;
i) alte venituri stabilite prin hotarâri ale Consiliului;
Art.10 (1) Calitatea de membru al Consiliului de Mediere înceteaza în
urmatoarele situatii:
a. prin renuntare scrisa;
b. prin deces;
c. prin încetarea calitatii de mediator;
d. absenta nemotivata la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive, în
conditiile stabilite prin hotarâre a Consiliului.
(2) Încetarea calitatii de membru se constata prin hotarâre a Consiliului.
(3) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanti
alesi conform Procedurii stabilite la art.5 alin.(1) din prezentul Regulament vor completa
Consiliul în ordinea listei pentru perioada de mandat ramasa vacanta.
Art.11 Suspendarea calitatii de mediator atrage suspendarea calitatii de membru
al Consiliului.
Art.12 Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Consiliul coopereaza cu
ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu
institutiile administratiei publice locale, organizatiile neguvernamentale, cu alte persoane
juridice, precum si cu persoanele fizice, în conditiile legii.
4
Art.13 (1) Coordonarea activitatii Consiliului este asigurata de un presedinte si un
vicepresedinte al caror mandat începe de la data adoptarii hotarârii Consiliului privind
validarea alegerilor.
(2) Presedintele coordoneaza întreaga activitate, reprezinta Consiliul în relatiile cu
tertii si este ordonator de credite.
(3) Presedintele prezideaza sedintele Consiliului si ale Comisiei Permanente.
(4) În exercitarea functiei sale presedintele emite decizii.
(5) Presedintele poate delega exercitarea unor atributii din competenta sa si poate
încredinta mandatul de reprezentare vicepresedintelui ori altor persoane din cadrul
Consiliului, în conditiile legii.
(6) Vicepresedintele este înlocuitorul de drept al presedintelui. Daca presedintele
si vicepresedintele sunt în imposibilitate temporara de a-si exercita functiile, Consiliul
poate delega unul dintre membrii sai pentru a îndeplini, partial sau în totalitate, atributiile
presedintelui.
Art.14 (1) Mandatul presedintelui sau al vicepresedintelui înceteaza în
urmatoarele situatii:
a. prin renuntare scrisa;
b. prin deces;
c. prin încetarea calitatii de membru al Consiliului;
d. absenta pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutiv;
e. la împlinirea termenului mandatului dat de Consiliu pentru calitatea de
presedinte sau de vicepresedinte;
f. prin revocare, cu votul a minim cinci membri ai Consiliului.
(2) Încetarea mandatului de presedinte sau vicepresedinte se constata prin hotarâre
a Consiliului.
(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de
maxim 30 de zile de la constatarea vacantarii postului.
Art. 15 (1) Activitatea Consiliul se desfasoara pe baza planului anual de activitati
aprobat prin hotarâre a Consiliului.
(2) Consiliul se întruneste lunar în sedinta ordinara si ori de câte ori este necesar
în sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui.
(3) Convocarea în sedinta extraordinara se face la propunerea presedintelui sau a
minim trei dintre membrii Consiliului.
(4) Convocarea pentru sedintele ordinare se face cu minim zece zile înainte de
data sedintei, iar pentru cele extraordinare se face cu minim trei zile înainte. În oricare
caz, convocarea cuprinde luna, ziua, ora, locul desfasurarii sedintei si propunerea de
ordine de zi a acesteia si este transmisa prin orice mijloace care asigura confirmarea
primirii ei.
5
(5) Sedintele Consiliului sunt publice, cu exceptia cazului în care membrii sai
hotarasc altfel.
(6) Lucrarile Consiliului se desfasoara în prezenta a cel putin 7 membri.
(7) În exercitarea atributiilor sale, Consiliul adopta hotarâri cu votul majoritatii
membrilor care îl compun, respectiv cinci voturi. În mod exceptional, Consiliul poate
hotarî exprimarea votului prin alte modalitati. Opiniile diferite se motiveaza si se
consemneaza separat în cuprinsul hotarârii.
(8) Hotarârile Consiliului care se refera la profesia de mediator sunt obligatorii
pentru toti mediatorii si se publica pe saitul Consiliului în maxim cinci zile de la data
adoptarii lor.
(9) La lucrarile Consiliului pot fi invitate sa participe persoane din orice alte
institutii, organisme profesionale sau organizatii neguvernamentale.
(10) Cheltuielile de deplasare si diurna ale membrilor care participa la sedintele
ordinare sau extraordinare sau reprezinta Consiliul în relatia cu terti sunt suportate din
bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotarâre a acestuia.
Sectiunea 2 Atributiile Consiliului de Mediere
Art.16 Atributii de organizare si functionare:
a) promoveaza activitatea de mediere, reprezinta interesele mediatorilor autorizati
si adopta strategii în acest sens;
b) vegheaza la asigurarea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a activitatii
mediatorilor;
c) apara si promoveaza interesele mediatorilor;
d) hotaraste cu privire la accesul în profesie al cetatenilor straini ;
e) adopta hotarâri în toate problemele privind formarea initiala si continua a
mediatorilor;
f) organizeaza si editeaza publicatiile Consiliului;
g) accepta donatiile si legatele facute Consiliului;
h) alege si revoca presedintele si vicepresedintele Consiliului si membrii Comisiei
Permanente;
i) întocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au
obtinut autorizarea în conformitate cu cadrul legal existent in domeniul formarii
profesionale initiale si continue a adultilor;
j) autorizeaza mediatorii, în conditiile prevazute de Procedura de autorizare a
mediatorilor;
k) întocmeste si actualizeaza tabloul mediatorilor autorizati;
l) avizeaza si tine evidenta formelor de exercitare a profesiei de mediator;
6
m) primeste înstiintarile depuse în scris si tine evidenta cetatenilor straini care
desfasoara cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României;
n) ia masuri pentru aplicarea in practica a dispozitiilor art. 26 alin. (2) din Lege;
o) colaboreaza cu alte institutii publice pentru punerea în practica în mod unitar a
legislatiei în domeniul medierii, precum si pentru promovarea corecta a medierii si a
activitatii mediatorilor;
p) colaboreaza cu organizatii similare din strainatate pentru cresterea permanenta
a calitatii formarii mediatorilor si promovarea intereselor acestora;
q) adopta planul de activitati anuale, bugetul de venituri si cheltuieli si Raportul
de bilant financiar – contabil anual;
r) stabileste si actualizeaza cuantumul taxelor si amenzilor din care îsi acopera
cheltuielile de organizare si functionare conform art.21 lit.a, c, d si e din Lege;
s) organizeaza Conferinta Nationala anuala a mediatorilor pentru a promova
profesia de mediator si activitatea Consiliului;
t) stabileste natura si regimul documentelor si informatiilor referitoare la
activitatea Consiliului.
Art.17 Atributii de reglementare:
a) avizeaza modificarea standardului ocupational al mediatorului;
b) propune si avizeaza modificari ale standardelor ocupationale existente precum
si propuneri de noi standarde ocupationale care contin denumirea de mediator,
competente de mediator sau prevederi referitoare la mediere;
c) elaboreaza standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai
bune practici internationale în materie;
d) evalueaza periodic si actualizeaza standardele si programele de formare în
domeniul medierii;
e) elaboreaza si adopta Procedura de avizare a furnizorilor de formare în domeniu
medierii, programa cadru, standardul de formare a mediatorului si procedura de evaluare
periodica a furnizorilor de servicii de formare in domeniul medierii;
f) elaboreaza metodologia si adopta Procedura de avizare a programelor
postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;
g) elaboreaza metodologia si adopta Procedura de autorizare a mediatorilor, în
conditiile legii;
h) stabileste conditiile în care se poate face publicitate profesiei care sunt adoptate
prin Hotarâre a Consiliului;
i) adopta Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor, precum si
Normele de raspundere disciplinara a acestora;
j) face propuneri pentru completarea, modificarea sau, dupa caz, corelarea
legislatiei privind medierea;
7
k) adopta regulamentul privind organizarea si functionarea sa.
Art.18 Atributii de control:
a) exercita controlul asupra activitatii mediatorilor;
b) exercita controlul asupra activitatii si asupra deciziilor Comisiei Permanente a
Consiliului, Presedintelui si Vicepresedintelui;
c) avizeaza programele de formare profesionala a mediatorilor;
d) avizeaza programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;
e) supravegheaza respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;
f) ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si
deontologie profesionala a mediatorilor si aplica normele privind raspunderea
disciplinara a acestora;
g) primeste sesizarile în legatura cu savârsirea unei abateri dintre cele prevazute la
art. 38 din Lege
h) aplica sanctiunile stabilite de Comisia de disciplina.
Art.19 Consiliul îndeplineste orice alte atributii prevazute de Lege si de
Regulament.
Sectiunea 3 Atributiile Comisiei Permanente
Art.20 Atributiile Comisiei permanente sunt:
a) duce la îndeplinire hotarârile Consiliului;
b) elaboreaza proiecte de strategii, de planuri de activitati si de bugete de venituri
si cheltuieli;
c) pregateste sedintele Consiliului si propune ordinea de zi;
d) analizeaza Raportul anual de venituri si cheltuieli si formuleaza propuneri
pentru a fi discutate si adoptate de Consiliu;
e) elaboreaza proiecte de regulamente, metodologii, standarde si proceduri privind
organizarea profesiei de mediator si le propune spre adoptare Consiliului;
f) formuleaza propuneri pentru completarea, modificarea sau, dupa caz, corelarea
legislatiei privind medierea;
g) formuleaza propuneri pentru continutul tematic al Conferintei Nationale
anuale;
h) analizeaza cererile de autorizare a mediatorilor.
Art.21 (1) Comisia permanenta este condusa de presedintele Consiliului si
lucreaza valabil în prezenta majoritatii membrilor sai.
(2) Comisia permanenta îndeplineste si alte atributii stabilite de Consiliu;
8
(3) Comisia permanenta se întruneste ori de câte ori este necesar în vederea
îndeplinirii atributiilor ce îi revin.
Sectiunea 4 Atributiile presedintelui si vicepresedintelui
Art.22 Atributiile presedintelui sunt:
a) duce la îndeplinire hotarârile Consiliului;
b) reprezinta Consiliul în relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si din
strainatate;
c) încheie conventii, acorduri si contracte în numele Consiliului, cu autorizarea
prealabila a acestuia;
d) semneaza actele Consiliului si ale Comisiei Permanente;
e) convoaca si conduce sedintele Consiliului si ale Comisiei Permanente;
f) coordoneaza activitatea Consiliului;
g) coordoneaza activitatea Secretariatului tehnic;
h) este ordonator de credite;
i) ia masuri pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii de
catre întregul personal;
j) colaboreaza cu vicepresedintele în toata activitatea sa.
k) în exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii;
l) îndeplineste orice alte atributii prevazute de Lege, Regulament si de hotarârile
Consiliului.
Art.23 Atributiile vicepresedintelui sunt:
a) duce la îndeplinire hotarârile Consiliului;
b) asigura coordonarea activitatii Consiliului, în lipsa Presedintelui;
c) conduce lucrarile în sedintele Consiliului si în sedintele Comisiei Permanente,
în lipsa presedintelui;
d) asigura reprezentarea Consiliului în raport cu tertii, în lipsa presedintelui;
e) coordoneaza activitatea Secretariatului tehnic, în lipsa presedintelui sau ca
urmare a unui mandat scris din partea presedintelui;
f) îndeplineste orice alte atributii prevazute de Lege, Regulament si de hotarârile
Consiliului;
g) colaboreaza cu presedintele în toata activitatea sa.
Sectiunea 5 Secretariatul tehnic
9
Art.24 Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotarârile Consiliului si deciziile
presedintelui Consiliului si are urmatoarele atributii:
a) primeste si ia în evidenta corespondenta adresata Consiliului;
b) asigura suportul tehnic necesar desfasurarii activitatilor specifice Consiliului,
presedintelui si vicepresedintelui, precum si membrilor Comisiei permanente;
c) redacteaza, înregistreaza, arhiveaza si tine evidenta documentelor Consiliului;
d) pregateste activitati de relatii publice pe plan intern si extern;
e) pune la dispozitia mijloacelor de informare în masa, a diferitelor institutii,
organizatii sau a cetatenilor, în mod oportun si complet, informatiile solicitate,
în masura în care acestea au fost aprobate de catre Consiliu ca fiind publice;
f) raspunde de realizarea si actualizarea saitului web al Consiliului si asigura
informatizarea în conditii optime a activitatii acestuia;
g) asigura activitatea de primire, depozitare, conservare, întretinere si exploatare
a materialelor, inventarului propriu si a mijloacelor fixe;
h) raspunde de întretinerea cladirii si a bunurilor din dotare, de buna functionare
a instalatiilor, întocmeste documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor
de reparatii curente;
i) raspunde de modul de aplicare a masurilor de prevenire a incendiilor, stabilite
prin planul pe unitate;
Capitolul III
FORMELE DE ORGANIZARE SI EXERCITARE A PROFESIEI DE
MEDIATOR.
Sectiunea 1 Dispozitii generale
Art.25 Mediatorii îsi pot desfasura activitatea în cadrul unei societati civile
profesionale, al unui birou în care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu
personalul auxiliar corespunzator, sau în cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu
respectarea conditiilor prevazute de lege.
Art.26 (1) Mediatorul îsi poate exercita profesia într-una din urmatoarele forme:
a) societate civila profesionala;
b) birou de mediator în care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati;
c) angajat cu contract individual de munca în interiorul profesiei, în conditiile
prevazute de Codul Muncii;
10
(2) Avocatii, notarii publici si consilierii juridici care dobândesc calitatea de
mediator potrivit prezentei legi pot desfasura activitatea de mediere în cadrul formelor de
exercitare a profesiei lor.
(3) Formele de exercitare a profesiei pot angaja traducatori, juristi, alt personal de
specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii de mediere.
(4) În desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina arhiva
si registre proprii, precum si o evidenta financiar-contabila.
(5) Mediatorul poate sa încheie asigurari de riscuri profesionale care sa acopere si
eventuale daune efective suferite de client si rezultate din exercitarea profesiei cu
nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului Regulament si ale Codului de etica si
deontologie profesionala a mediatorilor autorizati. Polita de asigurare, a carei copie este
certificata de mediator, poate fi depusa la Consiliu.
(6) Cheltuielile ocazionate de încheierea politei de asigurare pentru riscuri
profesionale si de plata primelor de asigurare reprezinta cheltuieli deductibile în
conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Art.27 Activitatea de mediere poate fi desfasurata în cadrul organizatiei
neguvernamentale pe baze contractuale cu oricare din formele de exercitare a profesiei de
mediator.
Art.28 (1) Mediatorul este liber sa opteze si sa îsi schimbe în orice moment
optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute de Lege.
(2) Mediatorul este obligat sa înstiinteze în scris Consiliul despre orice modificare
intervenita în forma de exercitare a profesiei.
(3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îsi poate
desfasura activitatea dupa obtinerea avizului Consiliului, în conditiile Legii si prezentului
Regulament.
Art.29 Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse
urmatoarelor reguli:
a) spatiul în care mediatorul îsi are sediul profesional si îsi desfasoara activitatea,
este propice pentru exercitarea profesiei de mediator, asigurând conditii pentru
respectarea principiului confidentialitatii, primirea clientilor si desfasurarea sedintelor de
mediere.
b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activitatii profesionale si are regimul
patrimoniului de afectatiune profesionala;
c) mediatorul nu poate desfasura activitati de mediere în afara formei de exercitare
a profesiei pentru care a optat;
d) formele de exercitare a profesiei se individualizeaza prin denumire, conform
prevederilor Legii si ale prezentului Regulament. În cazul tuturor formelor de exercitare a
11
profesiei de catre mediatorii straini se pot utiliza, la alegere, denumirea si numele formei
de exercitare a profesiei din tara sau din strainatate.
Art.30 Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare
profesionala. Conventia de conlucrare profesionala se înregistreaza la Consiliu. Regulile
privind publicitatea profesionala se aplica în mod corespunzator.
Sectiunea 2 Societatea civila profesionala
Art.31 (1) Societatea civila profesionala este constituita din doi sau mai multi
mediatori care contribuie în natura si/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de
afectatiune în vederea desfasurarii activitatii profesionale.
(2) Raportul civil se naste între clienti si societatea civila profesionala, serviciile
profesionale urmând sa fie îndeplinite cu acordul clientilor de oricare dintre mediatorii
asociati sau angajati.
Art.32 (1) Societatea civila profesionala se individualizeaza printr-o denumire
specifica care cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociati, urmate de sintagma
societate civila de mediatori (exemplu: "MIHAI POPESCU - Societate civila de
mediatori" sau "POPESCU, BARBU - Societate civila de mediatori").
(2) Denumirea poate figura pe firma societatii civile profesionale si se utilizeaza
în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Art.33 (1) Contractul de societate civila profesionala si statutul acesteia sunt
încheiate în forma scrisa între mediatorii asociati, potrivit legii civile si cu respectarea
anexelor III si IV la prezentul Regulament.
(2) Contractul de Societate civila profesionala si Statutul acesteia se înregistreaza
la Consiliu.
Sectiunea 3 Biroul de mediator
Art.34 În biroul de mediator îsi exercita profesia unul sau mai multi mediatori
asociati. Biroul de mediator se înfiinteaza în baza actului de înfiintare a biroului de
mediator înregistrat la Consiliu si întocmit conform anexei nr.V la prezentul Regulament.
Art.35 (1) Biroul de mediator este individualizat printr-o denumire specifica ce
cuprinde numele mediatorului titular sau a cel putin unuia dintre asociati, urmate de
12
sintagma birou de mediator(i) (exemplu: "MIHAI POPESCU – Birou de mediator" sau
"POPESCU, BARBU – Birou de mediatori")
(2) Dispozitiile alineatului (2) ale Art.32 din prezentul Regulament se aplica în
mod corespunzator.
Sectiunea 4. Mediatorul angajat în interiorul profesiei
prin contract individual de munca
Art.36 (1) Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract
individual de munca în conditiile Codului muncii, încheiat cu biroul de mediator, biroul
de mediatori asociati, societatea civila profesionala si organizatiile neguvernamentale
care au ca obiect de activitate medierea asa cum este reglementata de Lege.
Art.37 (1) În contractul individual de munca la sectiunea „Clauze speciale” se
înscrie o mentiune referitoare la obligatia de confidentialitate a mediatorului si dreptul
sau de a refuza angajatorului divulgarea continutului discutiilor dintre parti în timpul
medierii.
(2) La contractul individual de munca se anexeaza Codul etic si deontologic al
mediatorului autorizat.
Art.38 Pentru toata activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de
munca are obligatia de tine aceeasi evidenta a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca
si în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei.
Capitolul IV
PROCEDURA DE AUTORIZARE A MEDIATORILOR
Art.39 (1) Procedura defineste responsabilitatile Consiliului si modalitatea de
autorizare a mediatorilor în România.
(2) Autorizarea mediatorilor se realizeaza în doua etape:
a) constatarea de catre Consiliu a îndeplinirii conditiilor prevazute la Art.7 lit.a-f
sau Art.72 alin.2 din Lege;
b) avizarea formei de exercitare a profesiei de mediator în conditiile Art.22 sau
Art. 75 din Lege
(2) Autorizarea mediatorilor se realizeaza prin:
a) constatarea de catre Consiliu a îndeplinirii conditiilor prevazute la art.7 lit. a-f sau
art.72 alin. 2 din Lege;
13
b) achitarea taxei de autorizare stabilita de Consiliul de mediere si emiterea
autorizatiei.
Art.40 (1) În vederea constatarii de catre Consiliu a îndeplinirii conditiilor
prevazute la Art.7 lit.a-f, persoanele fizice, absolventi ai cursurilor de formare de
mediatori organizate în România în conditiile legii sau în strainatate, depun la
secretariatul Consiliului o cerere, prezentata în Anexa nr. 2 II, la care se ataseaza
urmatoarele documente:
a) actul de identitate – fotocopie;
b) certificat de casatorie, daca este cazul – fotocopie;
c) diploma de Licenta sau titlul de studii însotit de Atestatul de echivalare
eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii – fotocopie;
d) certificatul de absolvire cu recunoastere nationala însotit de anexa, eliberat de
furnizorul de servicii de formare sau dovada absolvirii unui program
postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform legii si
avizat de Consiliu – fotocopie;
e) documente care atesta programa de formare parcursa (în cazul persoanelor
care se încadreaza în prevederile art.8 si art.72 din Lege);
f) adeverinta medicala cu precizarea “Clinic Sanatos”, eliberata de medicul de
familie - original;
g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu,
pentru cetatenii români, sau declaratie notariala pe proprie raspundere, pentru
cetatenii straini - original;
h) dovada vechimii în munca, daca este cazul - fotocopie.
a) actul de identitate – fotocopie;
b) certificat de casatorie, daca este cazul – fotocopie;
c) diploma de Licenta sau titlul de studii însotit de Atestatul de echivalare eliberat
de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii – fotocopie;
d) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obtinut în conditiile
Legii sau dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în
domeniul medierii, acreditat conform legii si avizat de Consiliu – fotocopie;
e) documente care atesta programa de formare parcursa (în cazul persoanelor care
se încadreaza în prevederile art. 8 din Lege);
f) adeverinta medicala cu precizarea “Clinic Sanatos”, eliberata de medicul de
familie - original;
14
g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu,
pentru cetatenii români, sau declaratie notariala pe proprie raspundere, pentru
cetatenii straini - original;
h) dovada vechimii în munca – fotocopie;
i) dovada platii taxei de autorizare.
(2) Persoanele prevazute la alin.(1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numarul
de înregistrare din registrul de intrari–iesiri al Consiliului.
(3) În cazul persoanelor prevazute la art. 72 alin 2 din Lege, înainte de autorizare se va
parcurge etapa de evaluare a programului de formare ca mediator. Persoanele
interesate vor depune la Consiliu o cerere însotita de documentele care atesta
programul de formare parcurs.
(4) Hotarârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în
conditiile art.72 alin 2, se aplica tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs
acelasi program de formare.
Art.41 (1) Comisia Permanenta analizeaza fiecare cerere în parte si face în
consecinta recomandari argumentate Consiliului.
(2) Fiecare cerere este analizata de Consiliu, care hotaraste admiterea sau
respingerea acesteia.
(1) Secretariatul tehnic verifica existenta documentelor mentionate la art. 40 în vederea
constatarii îndeplinirii conditiilor de autorizare si poate solicita completari sau clarificari.
(2) Comisia permanenta analizeaza continutul documentelor si face recomandari
argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecarei cereri.
(3) Consiliul ia act de propunerile Comisiei Permanente si hotaraste admiterea sau
respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia Permanenta.
Art.42 (1) Consiliul analizeaza în sedinta cererile depuse în ultimele 30 de zile.
(2) Hotarârea Consiliului este comunicata solicitantului în scris.
Consiliul de mediere comunica în scris raspunsul motivat la orice solicitare, în termen de
maxim 60 de zile de la depunerea acesteia.
Art.43 Cererea de înregistrare, modificare sau încetare a formei de exercitare a
profesiei se depune la Consiliu de catre persoana interesata fata de care acesta a constatat
15
îndeplinirea conditiilor art.7 lit.a-f, însotita în mod obligatoriu de copie de pe toate
înscrisurile doveditoare.
(1) În vederea practicarii profesiei de mediator, persoanele interesate care îndeplinesc
conditiile de mediator autorizat vor depune la Consiliu o cerere de avizare a formei de
exercitare, însotita în mod obligatoriu de copie de pe toate înscrisurile doveditoare.
(2) Cererea de avizare a formei de exercitare se poate depune odata cu cererea de
autorizare ca mediator sau ulterior.
(3) În cazul modificarii sau încetarii formei de exercitare, mediatorul va depune la
Consiliu o cerere însotita de documente specifice.
Art.44 (1) Consiliul poate delega unui consilier atributiile pentru verificarea
conditiilor prevazute de Lege si Regulament cu privire la solutionarea cererilor.
(2) Consiliul poate dispune o inspectie a spatiului în care mediatorul a declarat ca
îsi desfasoara activitatea.
(3) Consiliul hotaraste admiterea sau respingerea cererii prevazute la Art.43 în
conformitate cu dispozitiile Legii si ale prezentului Regulament.
(4) Hotarârea de la alin.3 se comunica în scris mediatorului autorizat.
(5) În baza hotarârii Consiliului vor fi efectuate modificarile cuvenite în
tabloul mediatorilor autorizati.
(1) Comisia Permanenta verifica existenta documentelor în vederea constatarii
îndeplinirii conditiilor de avizare si întocmeste situatia pe care o va prezenta Consiliului;
Consiliul ia act de propunerea Comisiei si o transmite presedintelui în vederea avizarii,
modificarii sau încetarii formei de exercitare a profesiei.
(2) Consiliul comunica raspunsul în scris în termen de maxim 60 de zile de la depunerea
cererii mentionata la art. 43.
(3) Consiliul va efectua modificarile cuvenite în Tabloul mediatorilor autorizati.
Art.45 (1) În vederea autorizarii si înscrierii pe tabloul mediatorilor autorizati,
persoana pentru care Consiliul a aprobat cererea formulata conform Art.43 va transmite
Consiliului urmatoarele documente:
o declaratie pe propria raspundere ca spatiul în care urmeaza sa-si desfasoare
activitatea este adecvat procesului de mediere;
documente care atesta pregatirea de baza a mediatorului - fotocopie;
documente care atesta domeniul medierii în care acesta este specializat, daca este
cazul - fotocopie;
16
documente care atesta durata experientei practice în domeniul medierii, daca este
cazul - fotocopie
atestat de competenta lingvistica limba straina, daca este cazul – fotocopie;
documente care atesta calitatea de membru al unei asociatii profesionale în
domeniul medierii sau al altor organizatii, daca este cazul – fotocopie.
dovada achitarii taxei de autorizare în cuantumul stabilit prin hotarârea a
Consiliului – fotocopie.
(2) În conditiile alin.1, Consiliul va elibera în original autorizatia de mediator la
care se anexeaza hotarârea prin care a fost avizata forma de exercitare a profesiei.
(1) În vederea avizarii formei de exercitare si a înscrierii în Tabloul mediatorilor
autorizati, se vor depune la Consiliu urmatoarele documente:
a) o declaratie pe propria raspundere ca spatiul în care urmeaza sa-si desfasoare
activitatea este adecvat procesului de mediere;
b) documente privind spatiul în care urmeaza sa-si desfasoare activitatea de mediator -
fotocopie;
c) documente care atesta domeniul medierii în care acesta este specializat, daca este cazul
- fotocopie;
d) documente care atesta durata experientei practice în domeniul medierii, daca este cazul
- fotocopie
e) atestat de competenta lingvistica limba straina, daca este cazul – fotocopie;
f) documente care atesta calitatea de membru al unei asociatii profesionale în domeniul
medierii sau al altor organizatii, daca este cazul – fotocopie.
g) dovada achitarii taxei de autorizare în cuantumul stabilit prin hotarârea a Consiliului –
fotocopie.
h) Actul de înfiintare a Biroului de mediator/Biroului de mediatori asociati sau contractul
si statutul Societatii Civile Profesionale de Mediatori, dupa caz – 2 exemplare originale
i) Contractul de munca si statutul organizatiei neguvernamentale în care se angajeaza cu
contract de munca – 2 exemplare, în copie
(2) În conditiile alin. 1, Consiliul va elibera în original autorizatia care da dreptul de
practica, însotita de anexa în care este mentionata forma de exercitare a profesiei de
mediator.
17
Capitolul V
FORMAREA MEDIATORILOR
Sectiunea 1 Programe si standarde de formare
Art.46 Formarea profesionala a mediatorilor are ca principale obiective:
a) dobândirea de cunostinte teoretice în domeniul conflictelor, al solutionarii
alternative a disputelor si medierii;
b) dezvoltarea de abilitati practice în mediere;
c) cunoasterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
d) asigurarea accesului în profesia de mediator.
Art.47 (1) Formarea profesionala a mediatorilor se realizeaza pe baza unor
programe de formare întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în
domeniu, elaborat de Consiliu.
(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maxim 6 luni dupa
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificari ale Standardului
de formare.
Art.48 Standardul de formare în domeniul medierii stabileste criteriile minime
pentru realizarea programelor de formare în ceea ce priveste
a) structura pe arii tematice,
b) calificarea si experienta formatorilor,
c) durata minima a cursurilor pentru fiecare arie tematica, precum si
d) conditiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau
institutia de învatamânt superior pe durata formarii.
Art.49 Standardul de formare adoptat de Consiliu si publicat în Monitorul Oficial
al Românie, Partea I este obligatoriu pentru elaborarea sau, dupa caz, revizuirea
programelor de formare.
Sectiunea 2 Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor
Art.50 (1) Formarea profesionala a mediatorilor se realizeaza prin
a. cursuri organizate de furnizori de formare autorizati conform
legislatiei în domeniul formarii adultilor
b. programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfasurate de
institutii de învatamânt superior.
18
(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum si programele
postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor
cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu si se avizeaza în prealabil de
catre acesta.
Art.51 În vederea avizarii, furnizorii de formare depun la Consiliu o cerere
însotita de urmatoarele documente în doua exemplare:
a) certificat de înregistrare fiscala - fotocopie
b) programul de formare propus
c) lista formatorilor propusi
d) curriculum vitae al fiecarui formator, însotit de fotocopii ale
documentelor care atesta pregatirea si experienta în conformitate cu
criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii
Art.52 (1) În termen de 15 de zile de la data la care a fost înregistrata cererea de
avizare a programului de formare, Comisia Permanenta formuleaza o propunere si o
înainteaza Consiliului spre analiza si aprobare.
(2) Hotarârea de avizare data de Consiliu este valabila maxim 90 de zile de la data
comunicarii ei catre furnizorul de formare.
(3) Comunicarea hotarârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.
(4) Un exemplar al documentelor depuse spre avizare se returneaza petentului, iar
pe fiecare pagina se înscrie mentiunea „Avizat de Consiliul de Mediere, astazi.......”
Capitolul VI
NORMELE DE RASPUNDERE DESCIPLINARA A MEDIATORILOR
Sectiunea 1 Dispozitii generale
Art.53 Protectia onoarei si prestigiului profesiei, precum si respectarea normelor
de reglementare a profesiei sunt în sarcina Consiliului.
Art.54 (1) Prin probitate profesionala se întelege respectarea obligatiilor
profesionale din continutul Legii, al Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului de mediere, al Codului de etica si deontologie profesionala a mediatorilor
autorizati si al hotarârilor Consiliului.
Art.55 (1) Atrage raspunderea disciplinara neîndeplinirea obligatiilor profesionale
stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, Regulamentul de Organizare si Functionare a
19
Consiliului de Mediere, Codul de etica si Deontologie profesionala a mediatorilor si
hotarârile Consiliului de mediere, si care aduc atingere probitatii profesionale.
(2) În exercitarea atributiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la
neîndeplinirea obligatiilor profesionale ale mediatorilor.
Art.56 Raspunderea disciplinara a mediatorului nu exclude raspunderea civila,
penala sau administrativa.
Art.57 Actiunea disciplinara poate fi exercitata în termen de cel mult un an de la
data savârsirii abaterii.
Art.58 Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta
care va fi luata în considerare la aplicarea sanctiunii.
Art.59 Consiliul este obligat sa tina evidenta sanctiunilor disciplinare aplicate
fiecarui mediator.
Art.60 În cadrul Consiliului functioneaza Comisia de Disciplina cu competentele
stabilite de Lege, care efectueaza cercetarea abaterii si sesizeaza Consiliul, constituit ca
instanta disciplinara în conditiile legii.
Sectiunea 2 Organizarea si functionarea Comisiei de disciplina
Art.61 Consiliul hotaraste, de câte ori este nevoie, constituirea unei Comisii de
disciplina din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume
desemnat si doi reprezentanti ai mediatorilor, ce urmeaza a fi desemnati prin tragere la
sorti din Tabloul mediatorilor. Cei trei membri ai Comisiei de disciplina sunt numiti prin
hotarâre a Consiliului.
(1) Consiliul hotaraste ca, ori de câte ori este nevoie, sa se constituie o Comisie de
disciplina din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume
desemnat prin hotarâre a Consiliului de mediere în calitate de presedinte al
Comisiei de disciplina, doi reprezentanti ai mediatorilor si un secretar.
(2) Procedura de numire a celor doi reprezentanti ai mediatorilor, ca membrii în
Comisia de disciplina, este urmatoarea:
(i) Fiecare asociatie, înregistrata de Consiliul de mediere ca Asociatie
Profesionala a Mediatorilor, poate desemna anual, pâna la data de 31
20
martie, maxim doi mediatori autorizati din rândul membrilor sai, care
sunt înscrisi într-o lista, pentru o perioada de maxim un an
calendaristic.
(ii) Ordinea înscrierii în lista se stabileste prin tragere la sorti de catre
Secretariatul tehnic, sub coordonarea presedintelui Comisiei de
disciplina.
(iii)Desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotatie,
începând cu primii doi mediatori de pe lista rezultata în urma tragerii la
sorti de catre Secretariatul tehnic. În masura în care din motive
întemeiate mediatorul desemnat în ordine cronologica nu poate face
parte din Comisia de disciplina, se va numi urmatorul de pe lista, iar
dupa epuizarea listei, aceasta se va relua de la primul mediator înscris
în lista.
(iv) Numirea în Comisia de disciplina a celor doi reprezentanti ai
mediatorilor se face prin decizie a presedintelui Consiliului de mediere,
în care se va preciza totodata obiectul cercetarii si perioada pentru care
Comisia a fost investita.
(3) Consilierul juridic al Consiliului de mediere detine de drept functia de secretar în
Comisia de disciplina.
Art.62 Comisia de disciplina astfel desemnata este coordonata de presedintele
sau, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu
contract, un secretar, care devine membru al Comisiei, tine evidentele si efectueaza
lucrarile necesare desfasurarii activitatii comisiei. Secretarul lucreaza sub îndrumarea
presedintelui.
Art.63 Comisia de disciplina are în competenta cercetarea abaterii, în urma careia
se întocmeste un dosar care va fi înaintat catre Consiliul. Cu privire la raspunderea
disciplinara a mediatorilor, Consiliul hotaraste cu majoritatea prevazuta de art. 19 din
Lege, în termen de 30 zile de la sesizarea sa.
Art.64 Cheltuielile necesare activitatii Comisiei de disciplina si ale Consiliului, ca
instanta disciplinara, sunt suportate din bugetul Consiliului.
21
Sectiunea 3 Reguli de procedura
Art.65 Orice persoana interesata poate sesiza Consiliul în legatura cu savârsirea
de catre un mediator a unei abateri prevazute la art. 38 din Lege.
Art.66 (1) Plângerea se va face în scris si va fi semnata. Aceasta trebuie sa
cuprinda numele, domiciliul sau resedinta partii, abaterea pretins savârsita de catre
mediator.
(2) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnaturii duce la respingerea
plângerii formulate.
Art.67 (1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se
efectueaza de catre Comisia de disciplina desemnata în conditiile art. 40 din Lege în
termen de cel mult 60 zile de la data înregistrarii plângerii.
(2) Audierea petentului si a mediatorului este obligatorie.
(3) Mediatorul cercetat va fi înstiintat în vederea luarii la cunostinta de plângere si
piesele dosarului întocmit, pentru a-si putea formula apararea.
(4) Convocarea partilor în vederea audierii se face prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire.
Art.68 Cercetarea disciplinara se efectueaza numai dupa îndeplinirea
demersurilor aratate in art.67.
Art.69 Refuzul de a da curs convocarii nu împiedica desfasurarea cercetarii
disciplinare. În caz de neprezentare, se va încheia un proces verbal semnat de catre
membrii Comisiei din care sa rezulte faptul ca, desi procedural convocati, mediatorul
si/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.
Art.70 (1) În cursul cercetarilor, presedintele Comisiei de disciplina va asculta
persoana care a formulat plângerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot
elucida cazul, va efectua verificari de înscrisuri si va culege informatii în legatura cu
abaterea pretins savârsita, prin mijloacele prevazute de lege.
(2) Pe baza datelor culese, va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul
cuprinde si un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, pozitia
celui cercetat si propunerea de sanctionare sau de neaplicare a unei sanctiuni disciplinare.
(3) Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului care, în termen de 30 zile de
la primirea lui, va hotarî cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorului.
Art.71 La stabilirea sanctiunilor, astfel cum sunt prevazute în Art. 39 din Lege, se
va tine seama de gravitatea faptei, de cauzele si împrejurarile în care aceasta a fost
22
savârsita, de gradul de vinovatie al mediatorului, daca acesta a avut si alte abateri în
trecut, precum si de urmarile abaterii.
Art.72 Limitele amenzii prevazute de art. 39 alin.1 lit. b) din Lege se actualizeaza
anual de catre Consiliu.
Art.73 Hotarârea motivata se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare
de primire sau direct prin semnatura pe copie, mediatorului cercetat si petentului, în
termen de cel mult 15 zile de la pronuntarea hotarârii cu privire la raspunderea
disciplinara a mediatorului.
Art.74 (1) Hotarârea Consiliului prin care s-a aplicat una din sanctiunile
prevazute de art.39 alin 1 din Lege, poate fi atacata la instanta de contencios
administrativ competenta, de la domiciliul sau resedinta mediatorului, în termen de 15
zile de la comunicarea acesteia.
(2) Actiunea în contencios declansata potrivit alin.1 suspenda executarea hotarârii
atacate.
(3) Consiliul, la cererea instantei de judecata, va înainta dosarul cauzei în copie
certificata.
Art.75 (1) Hotarârea disciplinara ramasa definitiva este obligatorie fata de parti si
Consiliul. Hotarârea de aplicare a amenzii prevazute de art. 39 lit b) din Lege constituie
titlu executoriu.
(2) Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 zile de la data ramânerii
definitive a hotarârii de sanctionare atrage suspendarea de drept a calitatii de mediator
pâna la achitarea sumei.
(3) Dupa plata amenzii, masura suspendarii din calitatea de mediator înceteaza.
Sectiunea 4 Suspendare. Perimare. Reabilitare
Art.76 Consiliul, ca instanta disciplinara, va putea suspenda cercetarea plângerii:
a) când ambele parti o cer;
b) când s-a început urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o înrâurire
hotarâtoare asupra solutiei ce urmeaza a se da.
Art.77 Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere facuta de catre
una din parti.
23
Art.78 Petentul poate oricând sa renunte la cercetarea plângerii, fie verbal în
sedinta Comisiei de disciplina, fie prin cerere scrisa.
Art.79 Orice sesizare disciplinara se perima de drept daca a ramas în nelucrare,
timp de un an din vina petentului.
Art.80 Cursul perimarii este suspendat cât timp dainuieste suspendarea
pronuntata în baza art.76 din prezentul regulament.
Art.81 Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate.
Art.82 Mediatorul sanctionat se reabiliteaza de drept în termen de un an de la
terminarea executarii sanctiunii aplicate.
Art.83 Raspunderea civila a mediatorului poate fi angajata, în conditiile legii
civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încalcarea obligatiilor profesionale.
Capitolul VII
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art.84 (1) Fisele posturilor pentru functiile prevazute în organigrama Consiliului,
sunt în competenta de numire a presedintelui si se aproba de catre acesta.
(2) Fisele posturilor pentru presedintele si vicepresedintele Consiliului sunt
aprobate prin hotarâre a Consiliului.
Art.85 Pentru organizarea si functionarea primului Consiliu, în primul an de la
începerea activitatii, fondurile aferente cheltuielilor de întretinere si functionare sunt
alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei pentru urmatoarele
categorii de cheltuieli:
a) Cheltuielile de întretinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilitatilor la sediul
Consiliului, cheltuieli de reparatie curenta pentru sediu, etc.
b) Cheltuielile de functionare: cheltuieli efectuate cu transportul cazarea si diurna
membrilor Consiliului si ai comisiilor de specialitate, pentru deplasarea la
Bucuresti, care este localitatea unde Consiliul îsi are sediul, cheltuieli de
transport, cazare si diurna în alte localitati ale tarii, cheltuieli pentru procurarea de
bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnica de calcul, aparatura de
comunicare, birotica, consumabile, literatura de specialitate, cheltuieli ocazionate
de realizarea saitului web, actualizarea si întretinerea acestuia, servicii pentru
întretinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanta
24
financiara si specialitate, alte servicii care sa sprijine si sa îmbunatateasca
activitatea Consiliului, etc.
Art.86 (1) În termen de o luna de la data publicarii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a prezentului Regulament, începe procedura de autorizare a
mediatorilor;
(2) Persoanele care au absolvit pâna la data publicarii în Monitorul oficial a
prezentului Regulament un curs de formare a mediatorilor în tara ori în strainatate, daca
îndeplinesc conditiile prevazute la art.7 lit. a) - e) din Lege, pot solicita autorizarea ca
mediator, în conditiile legii si prezentului regulament, având obligatia prezentarii
documentelor care atesta programa de formare parcursa. Consiliul va decide autorizarea
dupa evaluarea continutului documentelor care atesta programa de formare prezentata,
inclusiv a duratei pregatirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispozitiile art.8
alin.(5) din Lege se aplica în mod corespunzator.
Art.87 În termen de o luna de la publicarea prezentului Regulament în Monitorul
Oficial va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului si Programa cadru în vederea
autorizarii furnizorilor de formare a mediatorilor.
Art.88 Dispozitiile prezentului Regulament devin aplicabile de la data adoptarii
lui.
Art.89 - Anexele I - V fac parte integranta din prezentul Regulament.
25
LISTA ANEXELOR
- la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Mediere -
I. Organigrama Consiliului de mediere
II. Cererea pentru constatarea de catre Consiliul de Mediere a
îndeplinirii conditiilor prevazute la art.7 lit.a-f
III. Contract de constituire a societatii civile profesionale de mediatori
IV. Statutul societatii civile profesionale de mediatori
V. Act de înfiintare a biroului de mediatori
ANEXA I - Organigrama Consiliului de mediere
Consiliul de
Mediere
Presedintele Consiliului
de Mediere
Vicepresedintele
Consiliului de Mediere
Comisia Permanenta
Secretariat tehnic
Comisii de Specialitate
Furnizori de Servicii Pentru
Organizarea si functionare
Consiliului de Mediere
Furnizori de Servicii de Consultanta si
Expertiza în domeniul Medierii
26
ANEXA II - Cererea pentru constatarea de catre Consiliul de Mediere a
îndeplinirii conditiilor prevazute la art.7 lit.a-f
DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul
________________________________________________________________________
, domiciliat în ___________________________________________, strada
_____________________________, nr. _____, Bl. ____, Et. ____, Ap. ____,
Sectorul/Judetul _______________________________, cod postal ___________, adresa
e-mail _______________________________________________, nr. telefon
__________________________ cetatean ________________, posesor al BI/CI/Pasaport
Seria _____, Nr. ______________, absolvent al cursurilor de formare a mediatorilor în
___________________ va rog sa aprobati prezenta cerere prin care solicit constatarea de
catre Consiliul de Mediere a îndeplinirii conditiilor prevazute la art.7 lit.a-f din Legea
nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
Anexez urmatoarele documente:
actul de identitate – fotocopie;
certificat de casatorie, daca este cazul - fotocopie
diploma de Licenta - fotocopie;
titlul de studii însotit de Atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si
Cercetarii – fotocopie;
dovada absolvirii cursurilor de formare de mediatori - fotocopie;
dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master, acreditat conform
legii si avizat de Consiliul de Mediere – fotocopie;
programa de formare, eliberata de furnizorul de servicii de formare - fotocopie;
adeverinta medicala cu precizarea “Clinic Sanatos”, eliberata de medicul de
familie - original;
cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de
Mediere - original
declaratie notariala pe proprie raspundere, pentru cetatenii straini - original;
dovada vechimii în munca, daca este cazul - fotocopie.
Data: Semnatura:
DOMNULUI PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE MEDIERE
27
ANEXA nr. 2 A – Cerere de autorizare
Domnule Presedinte,
Subsemnatul (a) ……………………………….. , domiciliat(a) în
……………….., strada ………………………. , nr. …, Sectorul ………, adresa e-mail.
………………………… nr. telefon. …………………. cetatean …………….. ,
posesor al CI seria ….., nr. ……………, absolvent al cursurilor de formare a
mediatorilor, avizate de Consiliul de mediere prin Hotarârea nr. ………………derulate
de …………………………….…….. , va rog sa-mi aprobati prezenta cerere prin care
solicit constatarea de catre Consiliul de mediere a îndeplinirii conditiilor prevazute
la art. 7 li.a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de
mediator si autorizarea ca mediator.
În vederea constatarii îndeplinirii conditiilor, anexez urmatoarele documente:
actul de identitate – fotocopie;
certificat de casatorie – fotocopie (daca este cazul);
diploma de licenta - fotocopie;
dovada absolvirii cursurilor de formare de mediatori - fotocopie ;
programa de formare, eliberata de furnizorul de servicii de formare – fotocopie;
adeverinta medicala cu precizarea “Clinic Sanatos”, eliberata de medicul de
familie – original ;
cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de
mediere - original;
dovada vechimii în munca – fotocopie;
dovada achitarii taxei de autorizare de 880 RON în contul Consiliului de Mediere RO62
BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon.
În vederea autorizarii, anexez:
- Declaratia pe proprie raspundere privind datele personale care pot fi înscrise
în Tabloul Mediatorilor
Mentionez ca:
I. Îmi voi exercita activitatea ca mediator în:
28
birou de mediator
birou de mediatori asociati
societate civila profesionala de mediatori
contract de munca în organizatie neguvernamentala din domeniul
medierii,
depunând în sensul acesta cererea de avizare a formei de exercitare a profesiei
însotita de documentele cerute de aceasta.
II. NU îmi voi exercita activitatea într-o forma prevazuta de Legea nr.192/ 2006.
Ma angajez sa achit întocmai si la termen eventuale taxe hotarâte de Consiliul de
Mediere, sa particip la diverse cursuri de formare continua în domeniu si întâlniri
specifice profesiei de mediator si sa respect hotarârile consiliului.
Data Semnatura
ANEXA III - Contract de constituire a societatii civile profesionale de mediatori
CONTRACT
de constituirea a societatii civile profesionale de mediatori
Între:
1. Dl/dna ____________________________________;
2. Dl/dna ____________________________________;
3. Dl/dna ____________________________________;
4. Dl/dna ____________________________________,
au convenit constituirea unei societati civile profesionale de mediatori, supusa
reglementarilor prevazute de Legea nr. 192/2006 pentru organizarea si exercitarea
profesiei de mediator si în conformitate cu regulamentul de Organizare si functionare a
Consiliului de Mediere.
ART. 1
Denumirea societatii
29
Societatea civila profesionala de mediatori poarta denumirea de
______________________________ si are sediul în
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________
ART. 2
Societatea se constituie pe o durata _____________________.
ART. 3
Conditiile de asociere sunt prevazute în statutul societatii civile profesionale de
mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de
mediere si care face parte integranta din prezentul contract.
Localitatea ____________________ Data ______________
Semnatura,
ANEXA IV - Statutul societatii civile profesionale de mediatori
STATUTUL
societatii civile profesionale de mediatori ___________________________
Subsemnatii:
- ________________________ domiciliat în _________________________________,
cod numeric personal _________________, nascut în _________________, la data de
______________,
- ___________________ domiciliat în ______________________________________,
cod numeric personal _________________, nascut în _________________, la data de
______________,
- ___________________ domiciliat în ______________________________________,
cod numeric personal _________________, nascut în _________________, la data de
______________,
au convenit, dupa cum urmeaza, Statutul Societatii civile profesionale de mediatori
_______________________ înfiintata conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 si art. 32–
34 din Regulamentul de Organizare si functionare a Consiliului de mediere.
TITLUL I
Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesionala), sediu, durata.
30
ART. 1
Forma
Prezenta Societate este înfiintata ca o societate civila profesionala de mediatori si este
compusa din subsemnatii:
- ___________________________________ - asociat;
- ___________________________________ - asociat;
- ___________________________________ - asociat.
ART. 2
Obiect
Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr.
192/2006 si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.
ART. 3
Scop profesional
3.1. - Fiecare asociat, si mediator salarizat în interiorul profesiei îsi angajeaza
raspunderea profesionala pentru activitatea desfasurata în cadrul societatii.
3.2. - Societatea este denumita _______________________________ - Societate civila
de mediatori.
ART. 4
Sediul
Sediul principal al Societatii este situat în ____________________________.
Societatea îsi poate deschide birouri de lucru în pe raza judetului(lor)
______________________________________
ART. 5
Durata
Societatea se constituie pentru o durata de _______ ani din momentul înscrierii sale la
Consiliul de mediere.
TITLUL II
Capitalul social
ART. 6
Compunerea capitalului social
6.1. - Capitalul social este compus dupa cum urmeaza:
- Dl.
____________________________________________________________________:
- aport în numerar/natura/clientela: ____________________________ lei
(_____________________) lei,
- Dl.
____________________________________________________________________:
31
- aport în numerar/natura/clientela: ____________________________ lei
(_____________________) lei,
- Dl.
____________________________________________________________________:
- aport în numerar/natura/clientela: ____________________________ lei
(_____________________) lei.
6.2. - Aporturile în natura/clientela ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele
bunuri:
- ________________________, evaluat de catre asociati/conform raportului de
expertiza nr. _____ din data de ___________ la valoarea de _______________ lei;
- ________________________, evaluat de catre asociati/conform raportului de
expertiza nr. _____ din data de ___________ la valoarea de _______________ lei;
- ________________________, evaluat de catre asociati/conform raportului de
expertiza nr. _____ din data de ___________ la valoarea de _______________ lei.
ART. 7
Repartizare
7.1. - Capitalul social este divizat în ____________ parti sociale a câte
________________ lei fiecare, integral subscrise si varsate de catre asociati, potrivit
aporturilor mentionate la art. 6, astfel:
- ___________________________ - ________________ parti sociale;
- ___________________________ - ________________ parti sociale;
- ___________________________ - ________________ parti sociale;
TITLUL III
Adunarea generala
ART. 8
Adunarile generale
8.1. - Adunarea generala reprezinta totalitatea asociatilor si deciziile luate sunt
obligatorii pentru toti asociatii.
8.2. - Fiecare parte sociala subscrisa si varsata da dreptul la un vot.
8.3. - Asociatii nu pot fi reprezentati în adunarea generala decât de alti asociati.
8.4. - Adunarile generale se convoaca de oricare dintre asociati prin orice mijloace care
sa poata proba realizarea convocarii cu minimum 5 zile înainte de data tinerii lor.
8.5. - Adunarea generala se va întruni la sediul principal al societatii sau cu acordul
unanim al asociatilor, în orice alt loc.
8.6. - Hotarârile adunarilor generale se iau prin votul asociatilor reprezentând
majoritatea partilor sociale.
8.7. - Pentru hotarârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar
acordul unanim al asociatilor.
32
ART. 9
Atributiile adunarii generale
9.1. - Principalele atributii ale adunarii generale sunt:
a) aprobarea bilantului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) marirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societatii;
f) schimbarea sediului principal, înfiintarea de birouri de lucru sau sedii secundare;
g) crearea sau anularea partilor de industrie;
h) primirea de noi asociati;
i) excluderea asociatului/asociatilor;
j) alegerea mediatorului coordonator al societatii;
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
l) orice modificare a statutului societatii.
ART. 10
Procedura adunarii generale si procesele-verbale
10.1. - Adunarile generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul
desemnat de catre acesta.
10.2. - Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunarii, desemnat dintre asociati si
va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotarârile luate,
voturile exprimate pentru fiecare hotarâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociatii
prezenti.
10.3. - Lucrarile adunarii generale se consemneaza într-un registru numerotat si parafat
de coordonatorul Societatii.
TITLUL IV
Coordonarea activitatii
ART. 11
Coordonarea
11.1. - Societatea este coordonata de un mediator coordonator sau asociatul desemnat
de acesta. El este numit prin hotarârea asociatilor ce detin împreuna mai mult de 1/2 din
capitalul social.
11.2. - Mandatul mediatorului coordonator este de doi ani.
11.3. - Calitatea de mediator coordonator înceteaza prin revocare, deces, demisie,
retragere voluntara din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunarii
asociatilor.
ART. 12
Desemnarea mediatorului coordonator
33
Dl. (d-na) ___________________________________ este desemnat(a) începând cu
data de _____________________ mediatorul coordonator al societatii.
ART. 13
Drepturi si obligatiile mediatorului coordonator
13.1. - Mediatorului coordonator reprezinta Societatea în raporturile cu tertii.
13.2. - Actele de înstrainare cu privire la drepturile si bunurile Societatii se încheie
numai cu autorizarea prealabila a asociatilor conform art. 8. Asociatii pot fixa un plafon
maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrainate de catre mediatorul coordonator fara a
fi necesara autorizarea prealabila si fara ca aceasta valoare sa poata depasi 10% din
valoarea capitalului social.
13.3. - Raporturile dintre mediatorul coordonator si ceilalti mediatori ai societatii nu
implica nici o subordonare în plan profesional.
ART. 14
Remunerare
Mediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotarârii adunarii generale.
TITLUL V
Conturile si informarea asociatilor cu privire la rezultatele obtinute de Societate
ART. 15
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar începe de la 01 ianuarie si se sfârseste la 31 decembrie al fiecarui
an cu exceptia primului an, când începe la data înfiintarii si dureaza pâna la 31
decembrie.
ART. 16
Conturile si informarea asociatilor
16.1. - Operatiunile în conturile bancare ale Societatii sunt efectuate de mediatorul
coordonator, singur, alaturi sau împreuna cu alte persoane desemnate prin hotarârea
adunarii generale. La încheierea exercitiului financiar, mediatorul coordonator întocmeste
bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de activitate, întocmite de coordonator.
16.2. - Asociatii pot lua cunostinta de bilant, de anexele acestuia, si pot consulta orice
registru si document contabil al Societatii.
16.3. - Societatea poate angaja cenzori si auditori pentru a verifica evidentele contabile
ale Societatii si a întocmi raportul asupra gestiunii.
ART. 17
Rezultatele financiare
Adunarea generala ordinara aproba conturile, exercitiul financiar, bilantul si hotaraste
cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
ART. 18
Repartizarea beneficiilor
34
18.1. - Beneficiul net al societatii va fi stabilit dupa scaderea din totalul veniturilor a
cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat catre asociati.
18.2. - Dupa deducerea tuturor celorlalte obligatii si contributii care pot greva profitul
net al societatii, repartizarea rezultatelor financiare ramase, se va face astfel:
- cota alocata detinatorilor partilor sociale ____________________________;
- cota alocata detinatorilor partilor de industrie _______________________;
- alte alocari (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerva, fond de investitii
etc.) ___________________________________________________________
TITLUL VI
Cesiunea si transmiterea partilor sociale
ART. 19
Cesiunea partilor sociale
19.1. Cesiunea de parti sociale poate fi facuta numai catre mediatori cu drept de
exercitare a profesiei, în conditiile legii.
19.2. - Cesiunea între asociati este libera.
19.3. Partile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim si exprimat în scris al
asociatilor.
19.4. Oricare asociat îsi poate exercita dreptul de preemtiune în termen de 30 de zile de
la primirea notificarii ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociati, la pret egal, este
preferat asociatul care doreste sa achizitioneze numarul total de parti sociale ofertate, sau,
în lipsa, dupa caz, asociatii vor achizitiona partile sociale proportional cu cotele detinute
la capitalul social.
ART. 20
Notificarea cesiunii
20.1. Asociatul care intentioneaza sa cedeze partile sociale este obligat sa notifice
intentia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti asociatii.
20.2. În cazul de neexercitare a dreptului de preemtiune, cesiunea poate fi facuta catre
mediator/mediatori neasociat/neasociati, fara ca ceilalti asociati sa se poata opune,
dispozitiile art. 19 alin. (2) si nefiind aplicabile.
20.3. Oferta notificata este irevocabila pe toata durata ei de valabilitate.
ART. 21
Retragerea asociatilor
21.1. - Asociatul se poate retrage oricând din societate cu conditia de a notifica, în
scris, celorlalti asociati si Consiliului de mediere intentia de retragere cu cel putin 3 luni
înainte.
21.2. - La împlinirea termenului prevazut în notificare Consiliul de Mediere va lua act
de retragerea asociatului, operând modificarile corespunzatoare în evidentele sale.
35
21.3. - În caz de neîntelegere cu privire la desocotirea consecutiva a retragerii se aplica
corespunzator urmatoarele prevederi ale prezentului statut
________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________
______.
ART. 22
Încetarea calitatii de asociat
22.1 - Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de
mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau
asociatul pus sub interdictie are la dispozitie un termen de 3 luni pentru cesionarea
partilor sociale, în conditiile prevazute în prezentul titlu.
22.2. - În cazul în care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, partile
sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzator.
ART. 23
Decesul asociatului
23.1. - (1) La data decesului unui asociat, partile sociale detinute de acesta se anuleaza.
23.2. - Partile semnatare convin ca desocotirea dintre asociati si succesorii asociatului
decedat se va face potrivit urmatoarelor reguli:
________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________
______.
23.3. - În termen de maxim 3 luni de la data anularii partilor sociale, asociatii vor
proceda dupa cum urmeaza:
a) reducerea corespunzatoare a capitalului social;
b) emiterea de noi parti sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea
existenta la momentul decesului;
c) încetarea formei de exercitare a profesiei.
ART. 24
Alte dispozitii
24.1. - Cesionarii sunt obligati sa depuna la Consiliul de mediere un exemplar original
al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea fortata,
retragerea voluntara etc.)
TITLUL VII
Exercitarea profesiei
ART. 25
Activitatea si raspunderea profesionala
36
25.1. - Asociatii si mediatorii salarizati în interiorul profesiei, exercita profesia de
mediator în numele societatii.
25.2. - Fiecare mediator raspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineste.
25.3. - Societatea va încheia contracte de asigurare profesionala, în nume propriu si
pentru fiecare mediator care îsi exercita profesia în cadrul acesteia.
ART. 26
Suspendarea asociatilor
________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________
_______
ART. 27
Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei
________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________
_______
TITLUL VIII
Dizolvarea si lichidarea
ART. 28
Dizolvarea
Societatea se dizolva în urmatoarele situatii:
a) prin hotarârea luata în unanimitate de asociati;
b) prin hotarâre judecatoreasca;
c) prin radierea din profesie a tuturor asociatilor;
d) prin decesul simultan al tuturor asociatilor;
e) prin dobândirea tuturor partilor sociale de catre un singur asociat si pastrarea lor de
catre acesta o perioada mai mare de 3 luni;
f) la cererea simultana de retragere din Societate formulata de toti asociatii.
ART. 29
Lichidarea
29.1. - Societatea intra în lichidare din momentul dizolvarii sale. În toate actele sale se
va mentiona "În lichidare".
29.2. - Asociatii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului
coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de catre decan.
29.3. - Asociatii vor fi convocati pentru a decide cu privire la rezultatele obtinute de
lichidatori, a repartizarii activului net si pentru a constata încheierea lichidarii.
37
29.4. - În situatiile în care în societate ramâne un singur asociat pentru o perioada mai
mare de trei luni, societatea intra în lichidare, cu exceptia cazului în care asociatul ramas
decide reorganizarea acesteia.
TITLUL IX
Conditia suspensiva si publicitate
ART. 30
Conditia suspensiva
30.1. - Societatea este constituita între asociati de la data semnarii statutului, sub
conditia suspensiva a înscrierii sale în Tabloul meditorilor.
30.2. - Dupa înscrierea Societatii, mediatorul coordonator va convoca o adunare
generala extraordinara pentru a se constata îndeplinirea tuturor conditiilor cerute pentru
începerea activitatii.
ART. 31
Publicitate
31.1. - În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului
de mediere.
SEMNATURI:
Mediator _____________________________
Mediator _____________________________
Mediator _____________________________
Avizat în sedinta Consiliului de mediere din ________________.
PRESEDINTE,
L.S.
ANEXA V - Act de înfiintare a biroului de mediator(i)
ACT DE ÎNFIINTARE
a biroului de mediator(i)
38
Subsemnatul/Subsemnatii ___________________________________
persoana/persoane care îndeplinesc conditiile prevazute de Art.7 alin.a-f din Legea
nr.192-2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,
ÎNFIINTEZ/ÎNFIINTAM
Birou de mediator(i) cu:
1. Denumirea
____________________________________________________________.
2. Sediul profesional al biroului este: ______________________________.
3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectatiune profesionala necesar cabinetului
consta în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire)
________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________
_______
Ma angajez sa achit întocmai si la termen taxele hotarâte de Consiliul de Mediere (se
fac mentiuni suplimentare).
Data ___________ Semnatura _____________________
Depus azi ___________ la Consiliul de mediere si copiile certificate ale hotarârilor de
autorizare.
Secretar,
Avizat în sedinta Consiliului de mediere din ________________.
PRESEDINTE,
L.S.
ANEXA VI – Modelul stampilei formelor de exercitare a profesiei
1. Stampila are forma rotunda;
2. Diametrul stampilei este de 3 cm;
3. Continutul stampilei:
a. Consiliul de mediere
39
b. Judetul sau, dupa caz, Municipiul Bucuresti (în care îsi are sediul forma
de exercitare a profesiei)
c. Denumirea formei de exercitare a profesiei
4. Mentiunile privind Consiliul de mediere si denumirea judetului se inscriptioneaza în
interiorul circumferintei stampilei, urmarind linia circumferintei.
5. Mentiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscriptioneaza în interiorul
circumferintei stampilei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu