Standardul ocupational al mediatorului


Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare
Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice
STANDARD OCUPATIONAL
Ocupaţia: Mediator
Domeniul: Alte domenii neclasificate
Bucureşti 2000
Unitatea pilot:
Fundaţia pentru Schimbări Democratice
Coordonator proiect standard ocupaţional:
Nicoleta Mănescu
Membrii echipei de redactare a standardului ocupaţional:
Elisabeta Anca Ciucă
Vasile Virgil Şoncutean
Referenţi de specialitate:
Cristinel Adrian Bădilă
Liviu Eruşencu
Standard aprobat COSA la data de 28-06-2000
Cod COSA: X - 239
© copyright 2000 , COSA - U.C.S.T.
Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate.
Acesta nu poate fi reprodus parţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte
lucrări fara acordul COSA.
Mediator
Descrierea ocupaţiei
Standardul se referã la mediere ca activitatea prin care doua sau mai multe parti aflate în conflict sunt
asistate de cãtre o a treia parte neutrã, numitã mediator, neutrã si impartialã - în raport cu pãrtile si
continutul conflictului, si fãrã putere de decizie în ceea ce priveste solutiile adoptate de pãrti în vederea
rezolvãrii conflictului în cauzã pe bazã intereselor comune ale acestora.
Mediatorul desfãsoarã activitãti de documentare, organizare si planificare, de raportare, precum si
activitãti specifice.
Activitãtile specifice constau în facilitarea comunicãrii între pãrti, analiza informatiilor, analiza
conflictului si facilitarea acordurilor de rezolvare a conflictului.
Mediator
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă
Competenţe generale la locul de muncă Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii
Facilitarea comunicării între părţi
Operarea cu documente
Planificarea activităţii de rezolvare a conflictului
Competenţe specifice Analizarea conflictului
Analizarea informaţiilor
Culegerea de informaţii
Facilitarea acordurilor
Încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte
Redactarea documentelor
Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Stabileşte regulile de bază pentru 1.1. Principiile de stabilire sunt în concordanţă cu metodologia şi practica
desfăşurarea activităţii de lucru a medierii.
1.2. Regulile sunt înţelese şi acceptate de părţi.
1.3. Regulile sunt clare, simple, justificate.
1.4. Regulile sunt imparţiale şi neutre.
2. Verifică autoritatea şi intenţia 2.1. Prin întrebări, se verifică disponibilitatea şi autoritatea părţilor de a
părţilor de a semna acordul final semna acorduri.
2.2. Prevederile legale sunt respectate.
3. Pregăteşte cadrul pentru desfăşurarea 3.1. Cadrul de desfăşurare a medierii este optim din punct de vedere
medierii logistic.
3.2. Cadrul de desfăşurare asigură un minim de confort şi este plăcut.
3.3. Cadrul de desfăşurare asigură caracterul privat al discuţiei prin
eliminarea potenţialelor surse de distragere a atenţiei sau intervenţiei
externe în timpul procesului de mediere.
Gama de variabile
Regulile trebuie să fie:
simple
înţelese de părţi
utile
acceptate de părţi
Spaţiul de desfăşurare trebuie să fie:
comod
familiar
dotat cu logistica şi mobilierul necesar
să asigure caracterul privat al discuţiilor
neutru: să nu avantajeze nici una dintre părţi
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
cunoştinţe de bază de sociologie şi psihologie
cunoştinţe de bază de legislaţie
cunoştinţe despre modul de desfăşurare a procesului de mediere
cunoştinţe de organizare a unui cadru adecvat de lucru
La evaluare se va urmări:
modul în care verifică disponibilitatea şi autoritatea părţilor de a semna acordul final
modul în care concepe şi prezintă regulile de lucru
claritatea şi utilitatea regulilor stabilite
modul în care organizează spaţiul de lucru
Facilitarea comunicării între părţi
Descrierea unităţii
Unitatea se referă la competentele necesare mediatorului pentru a ajuta comunicarea între părtile în conflict, prin
mentinerea unei atmosfere de respect si neutralitate în care discutia este focalizată asupra problemelor si nu asupra
persoanelor, precum si construirea încrederii în ceea ce priveste posibilitatea de a găsi solutii pentru rezolvarea
conflictului în cauză.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Prezintă modul de lucru şi 1.1. Informaţia este dată direct părţilor în conflict.
obiectivele medierii
1.2. Modul de lucru şi obiectivele medierii sunt prezentate în termeni
clari, concişi şi fără echivoc.
1.3. Prezentarea este cuprinzătoare, surprinde aspectele esenţiale legate
de procesul de mediere.
1.4. Părţile înţeleg rolul lor şi pe cel al mediatorului în procesul de
2. Oferă informaţii suplimentare 2.1. Informaţiile se referă strict la procesul de mediere.
părţilor referitoare la mediere
2.2. Informaţiile sunt necesare şi suficiente pentru buna desfăşurare a
procesului de mediere în cazului dat.
3. Ascultă părţile prezentând 3.1. Sunt prezentate toate problemele pe care părţile le leagă direct de
conflictul dat.
3.2. Problemele prezentate sunt înţelese ca şi conţinut şi importanţă.
3.2. Problemele prezentate sunt formulate în termeni concişi, clari,
pozitivi şi fără echivoc
4. Facilitează generarea de informaţii 4.1. Informaţiile sunt utile şi necesare pentru buna înţelegere a
de către părţi problemelor.
4.2. Informaţiile sunt formulate în termeni neutri, imparţiali şi pozitivi.
5. Reformulează şi concluzionează 5.1. Reformularea respectă sensul declaraţiilor părţilor şi este acceptată
declaraţiile părţilor de acestea.
5.2. Concluziile sunt formulate neutru, imparţial şi pozitiv.
5.3. Concluziile ajută părţile să înţeleagă mai bine diferitele aspecte ale
conflictului.
6. Construieşte încrederea între părţi 6. 1. Toate stările emoţionale sunt identificate şi clarificate
6.2. Discuţia încurajează părţile să îşi exprime temeri, dorinţe, speranţe
6.3. Toate stările emoţionale sunt reformulate în termeni neutri,
imparţiali şi constructivi.
7. Focalizează discuţia asupra 7.1. Stările emoţionale sunt separate de probleme.
problemelor (nu asupra personalităţilor
sau stărilor emoţionale) 7.2. Discuţia se referă la probleme, nu la modul de exprimare sau
prezentare a acestora.
7.3. Discuţia între părţi respectă principiile neutralităţii şi imparţialităţii.
8. Menţine o atmosferă de respect şi 8.1. Regulile de desfăşurare ale discuţiei sunt respectate.
neutralitate între părţi
8.2. Discuţia între părţi se desfăşoară într-o atmosferă de respect şi
neutralitate
Gama de variabile
Informaţia privind procesul de mediere se referă la:
rolul părţilor
rolul mediatorului
etapele procesului
obiectivele fiecărei etape
Modul de lucru:
desfăşurarea în timp a procesului de mediere
respectarea regulilor stabilite şi acceptate de părţi
Regulile se referă la:
modul în care se poată discuţiile în timpul procesului de mediere
modul în care sunt prezentate problemele, aşteptările, temerile
modul de adresare între părţi
etc.
Problemele se referă la:
impactul situaţiei conflictuale asupra fiecărei părţi
punctul de vedere referitor la conflict
aşteptările referitor la evoluţia situaţiei conflictuale
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
etapele procesului de mediere
noţiuni de psihologie, sociologie
cunoaşterea temeinică a limbii române sau a limbii în care se desfăşoară procesul de mediere
Abilităţi, atitudini:
ascultare activă
reformulare neutră, imparţială, pozitivă
abilitatea de apune întrebări
capacitatea de analiză şi sinteză
capacitatea de a separa oamenii de probleme
neutralitate, imparţialitate
atitudine constructivă
La evaluare se va urmări:
modul în care prezintă etapele procesului de mediere
modul în care ascultă părţile prezentându-şi problemele
modul în care reformulează şi concluzionează declaraţiile părţilor
modul în care ajută părţile să genereze informaţie suplimentară
modul în care identifică şi ţine sub control stările emoţionale
_
Operarea cu documente
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Stabileşte documentele cu care 1.1. Documentele de lucru sunt concepute astfel încât să fie relevante în
lucrează raport cu activitatea desfăşurată.
1.2. Documentele stabilite sunt necesare, îşi dovedesc utilitatea în
activitatea desfăşurată.
1.3. Documentele sunt uşor de urmărit şi completat.
2. Întocmeşte documente 2.1. Întocmirea documentelor justificative se realizează respectând
prevederile legale.
2.2. Documentele conţin informaţii complete şi evită redundanţa.
2.3. Documentele sunt întocmite în termeni clari, concişi şi
3. Arhivează documente 3.1. Arhivarea documentelor se realizează la momentul potrivit, adică
atunci când ele şi-au îndeplinit misiunea în activitatea curentă.
3.2. Activitatea de arhivare este organizată logic şi structurat astfel încât
accesul la informaţie să fie uşor.
3.3. Condiţiile de păstrare asigură nedeteriorarea acestora.
Gama de variabile
Documentele de lucru sunt:
interne
justificative
în relaţie cu terţii
Documentele conţin minimal:
nume şi număr de identificare
data întocmirii
spaţiu pentru numele şi semnătura persoanei care l-a întocmit
obiectul (conţinutul)
date specifice referitoare la caz
Principii de întocmire a documentelor:
să respecte prevederile legale pentru cele justificative
clar
concis
suficient de explicit
lizibil
Principii de arhivare:
structura logică de introducere, căutare şi completare a arhivei
condiţiile de păstrare a documentelor să fie: lipsa de umezeală, fără pericol de incendii, pe suport adecvat
Metodologia de stabilire a documentelor interne:
se va proiecta un sistem informaţional optim activităţii desfăşurate
se va determina necesarul de informaţii ce vor fi înregistrate
se vor grupa informaţiile în documente, într-o manieră eficientă
se va stabili circuitul de viaţă al fiecărui document de la crearea / completarea lui, până la circulaţie şi arhivarea
acestuia
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
fundamente teoretice despre întocmirea documentelor justificative
organizarea sistemului informaţional
limba română necesară conceperii din punct de vedere stilistic şi gramatical a mesajului şi al termenilor din
documente
cunoştinţe de bază de legislaţie referitoare la întocmirea şi păstrarea documentelor
La evaluare se va urmări:
conceperea unui circuit eficient şi justificat al documentelor
alegerea corectă şi eficientă a metodelor de arhivare
respectarea principiilor: simplu, complet, neredundant de concepere a documentelor
alegerea corectă a locului de arhivare a documentelor
_
Planificarea activităţii de rezolvare a conflictului
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Stabileşte etapele de rezolvare a 1.1. Etapele de lucru sunt clare, concise, motivate.
conflictului
1.2. Etapele de lucru au un obiectiv bine definit
1.3. Etapele de lucru sunt în concordanţă cu resursele de timp şi
financiare alocate de părţi pentru rezolvarea conflictului.
2. Stabileşte planul de lucru 2.1. Planul de lucru urmăreşte proceduri, instrucţiuni, planificări şi
termene identificate.
2.2. Planul de lucru este clar şi concis.
2.3. Planul de lucru este motivat.
2.4. Planul de lucru este flexibil.
Gama de variabile
Conţinutul planului de lucru:
etape
termene
obiective
resurse necesare
metode utilizate
modalităţi de evaluare.
Obiectiv bine definit:
simplu
concis
măsurabil
realist
încadrat în timp
realizabil
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
managementul timpului şi al resurselor
Deprinderi, abilităţi, atitudini:
capacitatea de a planifica
capacitatea de analiză şi sinteză
persoană organizată
realist
La evaluare se va urmări:
capacitatea de a realiza un plan coerent de lucru
capacitatea de a evalua atingerea obiectivelor
capacitatea de a justifica etapele planului de lucru
capacitatea de a respecta restricţiile identificate sub formă de proceduri, instrucţiuni, planificări şi termene
_
Analizarea conflictului
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Estimează scopul, intensitatea şi 1.1. Scopul, intensitatea şi implicaţiile conflictului sunt determinate.
implicaţiile unui conflict
1.2. Aspectele generale, precum şi cele particulare ale conflictului sunt
identificate.
2. Determină dacă serviciul de mediere 2.1. Impactul serviciul de mediere asupra conflictului este estimat.
este justificat sau potrivit
2.2. Este evaluată existenţa elementelor necesare pentru construirea
consensului între părţi asupra unui soluţii negociate de rezolvare a
conflictului.
3. Determină deosebirile între practica 3.1. Asemănările între practica curentă şi conflictul dat sunt stabilite.
curentă şi situaţia dată
3.2. Deosebirile dintre practica curentă şi conflictul dat sunt stabilite.
4. Iniţiază procesul de mediere sau îl 4.1. Este estimată nevoia unor cunoştinţe specifice pe domeniu, altele
deferă, după caz decât cele referitoare la procesul de mediere.
4.2. Este estimată nevoia consultării unor specialişti din alte domenii
pentru a putea interveni în rezolvarea conflictului.
4.3. Este estimat impactul asupra părţilor în cazul intervenţiei în
conflictul dat.
Gama de variabile
Scopul conflictului poate fi:
restabilirea unui drept patrimonial
tutela asupra minorului
divizarea unei proprietăţi
stabilirea sau restabilirea unui drept referitor la persoană
etc.
Implicaţiile pot fi:
doar asupra părţilor
asupra părţilor şi a unor terţi dependenţi
asupra unei colectivităţi
etc.
Elementele construirii consensului:
alternative
opţiuni
criterii obiective
posibilitatea de a comunica
păstrarea relaţiei
raport de putere echilibrat
capacitatea de a pune în practică acordul final
Specialişti din alte domenii:
jurişti
psihologi
sociologi
medici
experţi tehnici pe diverse domenii
alţi mediatori
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
cunoştinţe aprofundate de dinamica conflictelor
cunoştinţe despre procesul de mediere
cunoştinţe de bază de psihologie, sociologie
cunoştinţe de bază de legislaţie, specifice conflictului
cunoştinţe generale în domeniul în care se manifestă conflictul
cunoştinţe aprofunda privind mijloacele alternative existente pentru rezolvarea unui conflict
Abilităţi, atitudini:
capacitatea de analiză şi sinteză
capacitatea de a evalua necesarul de informaţie pentru a interveni în rezolvarea conflictului, precum şi a surselor
din care pot fi obţinute aceste informaţii
capacitatea de a colabora cu alţi specialişti
ascultare activă
abilităţi de comunicare
abilitatea de a pune întrebări
neutralitate, imparţialitate
atitudine pozitivă, constructivă
La evaluare se va urmări:
capacitatea de a determina şi justifica dacă serviciul de mediere este potrivit
capacitatea de a determina corect scopul , intensitate şi implicaţiile conflictului
capacitatea de a recomanda alte căi de rezolvare a conflictului

_
Analizarea informaţiilor
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Identifică problemele de discutat 1.1. Sunt identificate toate problemele propuse de părţi pentru a fi
discutate.
1.2. Sunt identificate şi clarificate toate problemele ascunse,
neidentificate sau nemenţionate anterior de către părţi.
2. Evidenţiază aspectele esenţiale ale 3.1. Toate aspectele esenţiale referitoare la problema în discuţie sunt
problemelor în discuţie identificate şi evidenţiate.
3.2. Aspectele esenţiale sunt formulate în termeni neutri, imparţiali şi
pozitivi.
3. Analizează dinamica interpersonală 4.1. Este analizată capacitatea de a negocia direct a părţilor în diferite
a disputei momente ale procesului de mediere.
4.2. Este analizat modul în care părţile discută problemele identificate
legate de conflict.
Gama de variabile
Problemele se referă la:
impactul situaţiei conflictuale asupra fiecărei părţi
punctul de vedere referitor la conflict
aşteptările referitor la evoluţia situaţiei conflictuale
Aspectele esenţiale:
probleme, temeri, stări emoţionale, aşteptări, priorităţi care:
ajută semnificativ la înţelegerea conflictului
ajută semnificativ la identificarea soluţiilor
ajută semnificativ la stabilirea termenilor acordului final
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
etapele procesul de mediere
noţiuni de psihologie, sociologie
cunoştinţe privind tehnicile de intervievare
cunoştinţe privind dinamica unei dispute
cunoştinţe temeinice de limba română sau limba în care se derulează procesul de mediere
Abilităţi, atitudini:
capacitate de analiză şi sinteză
comunicare verbală şi non-verbală
neutralitate, imparţialitate
atitudine pozitivă, constructivă
empatie
calm, stăpânire de sine
La evaluare se va urmări:
modul în care înţelege limbajul verbal şi non-verbal
modul în care identifică problemele de discutat
capacitatea de a identifica aspectele esenţiale ale conflictului
_
Culegerea de informaţii
Descrierea unităţii
Unitatea se referă la competentele necesare mediatorului pentru a culege informatii referitoare la conflict si la
părtile implicate, utilizând surse complementare, pentru a determina modul de abordare a conflictului si care sunt
restricţiile existente pentru a interveni constructiv în rezolvarea acestuia.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Stabileşte sursele de informare 1.1. Sursele stabilite oferă informaţii relevante asupra conflictului şi
părţilor.
1.2. Sursele sunt accesibile
1.3. Sursele sunt complementare, oferă o imagine cât mai fidelă asupra
cazului.
1.4. Sursele sunt suficiente
1.5. Sursele sunt demne de încredere
2. Se documentează asupra cazului şi 2.1. Informaţiile sunt culese din surse alternative
asupra părţilor
2.2. Informaţiile sunt relevante pentru cazul dat
2.3. Informaţiile sunt complete
2.4. Sunt identificate toate părţile implicate, atât direct cât şi indirect, în
conflict.
2.5. Natura conflictului este corect determinată.
3. Se documentează asupra 3.1. Sunt identificate toate aspectele tehnice şi legale ale conflictului.
procedurilor, instrucţiunilor,
planificărilor şi termenelor 3.2. Sunt identificate toate implicaţiile asupra cazului.
3.3. Informaţia este relevantă
Gama de variabile
Sursele de informare sunt:
părţile în conflict
legislaţia aferentă cazului
cazuri anterioare
alţi mediatori
experţi, etc.
Aspectele tehnice se referă la:
proceduri
planificări
termene
instrucţiuni
Informaţii complete:
se referă la potenţialul părţilor de a încheia un acord
se referă la complexitatea cazului şi la oportunitatea utilizării medierii
se referă la situaţia care a generat conflictul şi modul în care părţile sunt afectate în prezent
identifică existenţa potenţială a unor interese comune ale părţilor
identifică raportul de putere între părţi
identifică dorinţa reală a părţilor de a rezolva conflictul
Natura conflictului:
patrimonial
familial
de muncă
comercial
etnic
religios
acces la resurse, etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
surse potenţiale de informare
cunoştinţe de bază de legislaţie
tipuri de conflicte
procesul de mediere
dinamica conflictului
Deprinderi, abilităţi, aptitudini
capacitatea de analiză şi sinteză
capacitatea de a prelucra informaţii
receptivitate
neutralitate, imparţialitate
atitudine constructivă
La evaluare se va urmări:
modul în care stabileşte lista surselor de informare
modul în care stabileşte informaţia de care are nevoie
modul în care selectează informaţia necesară
_
Facilitarea acordurilor
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Asistă părţile să genereze opţiuni 1.1. Opţiunile se referă la relaţia viitoare dintre părţi.
1.2. Opţiunile includ variantele limită, respectiv cea mai bună variantă şi
cea mai proastă variantă.
1.3. Sunt identificate toate opţiunile ce pot fi imaginate de părţi.
2. Asistă părţile să evalueze soluţii 2.1. Sunt identificate soluţii corespunzătoare tuturor opţiunilor.
alternative
2.2. Evaluarea este completă, se referă la toate soluţiile identificate,
precum şi combinaţii ale acestora.
2.3. Evaluarea este neutră şi imparţială.
2.4. Evaluarea corespunde intereselor părţilor.
2.5. Părţile înţeleg diferitele aspecte legate de acceptarea fiecărei soluţii.
3. Stabileşte dorinţa părţilor de a 3.1. Sunt identificate aşteptările fiecărei părţi de la procesul de mediere.
rezolva disputa
3.2. Sunt identificate motivaţiile fiecărei părţi care a apelat la mediere.
4. Pune în evidenţă zona unui acord 4.1. Sunt identificate interesele fiecărei părţi
final
4.2. Sunt identificate interesele comune ale părţilor
5. Clarifică şi formulează aspecte 5.1. Toate aspectele specifice pentru punerea în practică a acordului final
specifice ale acordului final sunt identificate.
5.2. Toate aspectele specifice sunt formulate şi clarificate
6. Convine cu părţile asupra acordului 6.1. Părţile sunt unanim de acord cu termenii în care este formulat
şi le ajută să înţeleagă limitele unui acordul final.
posibil acord
6.2. Părţile înţeleg termenii acordului final.
6.3. Părţile înţeleg limitele acordului final.
Gama de variabile
Aspecte specifice pentru punerea în practică a acordului final:
programare în timp şi spaţiu
obligaţiile fiecărei părţi, respectiv cine, când, cât, cui
drepturi şi obligaţii ulterioare puneri în practică a acordului final
Limitele acordului final:
acordul se referă la soluţiile identificate doar pentru o parte din probleme
acordul poate avea nevoie de recunoaşterea unui for extern
acordul poate conţine clauze
Termenii acordului:
identitatea părţilor
obiectul acordului
data şi locul întocmirii
clauze speciale
etc.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
cunoştinţe temeinice de limba română sau limba în care se derulează procesul de mediere
etapele procesului de mediere
cerinţele de formulare a acordului final
cunoştinţe de bază de legislaţie
cunoştinţe de bază de psihologie, sociologie
cunoştinţe de bază specifice domeniului în care se derulează conflictul
Abilităţi, atitudini
abilitatea de a asculta şi înţelege mesajul părţilor
capacitatea de analiză şi sinteză
flexibilitate
creativitate
neutralitate
imparţialitate
atitudine pozitivă, constructivă, încurajatoare
La evaluare se va urmări:
capacitatea de a formula şi clarifica aspectele specifice ale acordului final
cunoaşterea conţinutului şi obiectivelor fiecărei etape a procesului de mediere
capacitatea de a identifica elementele esenţiale acordului final
capacitatea de a asista părţile să genereze opţiuni şi soluţii pentru conflictul dat
_
Încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Stabileşte conţinutul contractelor 1.1. Conţinutul contractelor respectă criteriul clarităţii din punct de
vedere al termenilor şi expresiilor folosite.
1.2. Conţinutul contractelor este cuprinzător din punct de vedere al
informaţiilor de identificare a locului şi timpului realizării acestora, al
identificării tuturor părţilor semnatare ale acordului, precum şi obiectul
acestuia.
1.3. Conţinutul contractului este înţeles şi acceptat de toate părţile
semnatare.
2. Estimează costuri 2.1. Estimarea costurilor se realizează în funcţie de complexitatea cazului
mediat.
2.2. Costurile se estimează în funcţie de durata de desfăşurare a procesului
de mediere.
2.3. Valoarea pieţei indică un alt criteriu de estimare a costurilor.
3. Încheie contracte 3.1. Contractul este acceptat şi semnat de toate părţile.
3.2. Contractul încheiat respectă procedurile legale.
3.3. Contractul încheiat reprezintă voinţa reală a părţilor.
Gama de variabile
Informaţiile cuprinse în contracte:
numele şi documentele de identificare a părţilor
numele şi numărul autorizaţiei în baza căreia mediatorul îşi desfăşoară activitatea
data şi locul întocmirii
obiectul contractului
numărul de înregistrare al contractului ca şi document emis de mediator
Cerinţe pentru estimarea costurilor:
costurile cuprind:
cheltuieli fixe ocazionate de procesul de mediere
costuri variabile ale acestora
cota parte din costurile de administrare
onorarii
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe necesare:
cunoştinţe generale despre legislaţia ce priveşte regimul contractelor şi tranzacţii între părţi
limba română necesară conceperii corecte din punct de vedere stilistic şi gramatical a mesajului conţinut în
contract
cunoştinţe generale de gestiune financiară şi calculaţia costurilor
La evaluare se va urmări:
evidenţierea corectă a cheltuielilor în devizul estimativ
modul de redactare a contractului
numărul complet de semnături (părţi, mediator)
apariţia datelor de identificare ale contractului
Redactarea documentelor
Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE
1. Redactează acorduri între părţi 1.1. Acordurile sunt redactate în termenii formulaţi de părţi.
1.2. Acordurile respectă şi exprimă voinţa părţilor
1.3. Acordurile angajează exclusiv părţile implicate direct în procesul de
mediere.
1.4. Acordurile sunt redactate în termeni clari, concişi şi care nu lasă loc
pentru interpretări.
2. Identifică şi propune părţilor clauze 2.1. Clauzele sunt necesare şi suficiente.
2.2. Clauzele sunt diferenţiate.
3. Propune părţilor consultarea şi altor 3.1. Consultarea ajută părţile în procesul de mediere.
surse de informaţii sau a unor specialişti
externi 3.2. Sursele de informaţii propuse sunt autorizate.
Gama de variabile
Tipuri de acorduri:
acord de mediere
acord de confidenţialitate
acord final de rezolvare a conflictului
Componentele obligatorii ale acordurilor sunt:
titlul acordului
data
nume şi date de identificare ale părţilor semnatare
loc şi eventual ora desfăşurării
obiectul acordului
alte clauze speciale, după caz
Surse de informaţii:
legislaţie
alte cazuri de mediere similare
pe domenii, specifice cazului
Specialişti externi:
consultanţi juridici
alţi mediatori
experţi pe domenii, specifice cazului
Principii pentru redactarea cordului:
exprimare clară, explicită, completă
părţile înţeleg şi acceptă fiecare termen al acordului
termenii acordului exprimă voinţa părţilor
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe:
limba română pentru o exprimare explicită şi corectă a termenilor din acordul redactat
cunoştinţe de bază de legislaţie, specifice cazului
cunoştinţe de psihologie şi sociologie
surse de informaţii
specialişti externi
Aptitudini / deprinderi:
capacitatea de analiză şi sinteză
ascultare activă
reformulare pozitivă, constructivă
comunicare
abilitatea de a pune întrebări
La evaluare se va urmări:
gradul în care acordul
este complet (conţine toate elementele de identificare ale părţilor, data, locul şi semnăturile tuturor persoanelor
menţionate în acord, obiectul acestuia)
este redactat în termeni clari, concişi şi fără echivoc
exprimă voinţa părţilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu