Cum ne pacalesc bancile si ce solutii avem?


Deşi in data de 21 iunie 2010 a intrat in vigoare OG 50/2010-privind contractele de credit pentru consumatori, băncile ignoră cu desăvârşire această ordonanţă, scoţându-ne in continuare bani din buzunar, deşi clauzele care se află in contradicţie cu această ordonanţă sunt nule şi ele nu ar mai trebui aplicate indiferent dacă contractul a fost actualizat sau nu.

Incepând cu  21 iunie 2010, instituţiile de creditare au obligaţia de a respecta prevederile actului normativ. Termenul de 90 zile pentru actualizarea contractelor la forma legală nu reprezintă o perioadă de derogare de la aplicarea prevederilor legii. Dar cum lumea nu ştie, băncile profită in continuare, incasând comisioane ilegale, care nu mai sunt prevăzute in noua legislaţie. Toate comisioanele aferente creditelor trebuie actualizate pentru a se conforma noilor reglementări.

Art. 36 din OG 50/20101 prevede in mod clar care sunt comisioanele acceptate incepând cu data intrării in vigoare a acestei ordonante. Astfel, “pentru creditul acordat,
creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor, după caz, penalităţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor”.
De asemenea se precizează in mod clar faptul că toate” contractele de credit sunt redactate in scris, vizibil şi usor de citit, fondul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 10p”. Câţi dintre noi nu au primit contracte de credit care conţin clauze scrise cu caractere foarte mici??? De multe ori acelea sunt clauzele cele mai importante din contract. Această şmecherie o folosesc de altfel şi firmele de telefonie mobilă, care trec in contractele de prestări servicii, clauze scrise cu caracter de 4-6p, prin care ţi se prelungeşte contractual pe o perioadă de 24 luni. Aşteptăm cu interes o prevedere şi in acest sens care să se aplice tuturor contractelor de prestări servicii sau furnizări de bunuri.
Ca să nu avem surprize in viitor, in toate actele adiţionale pe care băncile sper că ne vor chema să le semnăm, vă rog să fiţi atenţi la următoarele aspecte :
 • Băncile au interdictie in a majora comisioanele, taxele, tarifele şi spezele bancare, sau orice alte costuri aferente contractului;
 • · Se interzice introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare, cu excepţia unor servicii suplimentare solicitate in mod express de client, neprevăzute in contract şi care nu erau oferite consumatorilor la data incheierii acestuia;
 • · Se interzice perceperea unui commission de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de titular sau de către o altă persoană;
 • · Se interzice perceperea unui commision de retragere pentru sumele din credit;
 • · Orice modificare a nivelului costului creditului trebuie obligatoriu notificată in scris consumatorului;
 • · In cazul creditelor restante, rata dobânzii aplicabilă nu poate depăşi cu 2 puncte procentuale rata dobânzii aplicata atunci când creditul nu inregistra restanta, in cazul in care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se află in una din următoarele situatii: şomaj, suferă de o reducere  de cel putin 15% a salariului, concediu de boală prelungit, divorţ, deces;
 • · Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral contractual de credit, fără incheierea unui act adiţional, acceptat de client;
 • · In cazul in care consumatorul nu acceptă noile conditii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent; orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie datată, semnată şi cu număr de inregistrare, dacă nu conţine aceste minime informatii, ea fiind nulă de drept;
 • · Consumatorul are dreptul ca in termen de 14 zile calendaristice să se poată retrage din orice contract de credit, fără a invoca motivele.
 • · In cazul rambursării anticipate a creditului se va percepe o compensatie de cel mult 1% din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp intre rambursarea anticipată şi data convenită pentru incetarea contractului este mai mare de un an, şi de 0,5% dacă perioada este mai mică de un an;
 • · Se interzice perceperea unui comsion de analiză a dosarului in cazul in care creditul nu se acordă;
 • · La incetarea contractului de credit, creditorul oferă gratuit consumatorului, un document care atestă faptul că au fost stinse toate obligatiile dintre părţi. Totodată se inchid şi conturile creditului, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator şi fără plata unor costuri suplimentare cu exceptia cazurilor in care contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, sau la data incetării creditului contul curent este utilizat de consumator pentru alte servicii contractate, sau există conturi poprite sau indisponibilizate conform prevederilor legale.

In cazul in care băncile vă percep in continuare comisioane, altele decât cele prevăzute in această ordonanţă de urgenţă, puteţi depune reclamatii la sediile lor. Creditorii sunt obligati conform art. 42 din OG 50/2010 să răspundă la reclamatiile depuse de consumatori in termen de maximum 30 zile de la inregistrarea acestora şi să depună diligente in vederea reparării prejudiciilor cauzate consumatorului.
Dacă in urma acestor reclamatii, băncile continuă să incalce prevederile OG 50/2010, şi doriţi să rezolvati aceste conflicte pe cale amiabilă, atunci vă sfătuim şi noi dar o face şi legiuitorul in mod express, să apelaţi la MEDIERE.

Ce trebuie să ştie un consumator despre mediere?
- este o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unor terte persoane specializate in calitate de mediator;
- principiile care guvernează medierea sunt neutralitatea, imparţialitatea şi confidenţialitatea;
- se poate recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces in faţa instantelor competente;
- este posibilă in conditiile in care toate părţile aflate in litigiu sunt de acord cu această metodă alternativă de solutionare a disputelor;
- procesul de mediere se declanşează numai după incheierea unui contract intre mediator , pe de o parte, şi părţile aflate in conflict, pe de altă parte, după prezentarea acestora din urmă impreună la mediator sau după acceptarea medierii de către partea invitată.
- părţilor li se va putea solicita de către mediator semnarea unui acord de confidentialitate;
- mediatorul nu poate impune părţilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii;
- părţile aflate in conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord;
- mediatorul poate solicita, dacă conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, cu acordul părţilor, punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.;
- sustinerile făcute pe parcursul medierii de către părtile aflate in conflict, precum şi de către mediator nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului in care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul;
- medierea se poate finaliza fie prin incheierea unei inţelegeri intre părţi in urma soluţionării conflictului, fie prin constatarea de către mediator a esuării medierii sau prin denunţarea contractului de mediere de către una dintre părţi.
- in oricare dintre soluţii mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semnează de către părti, personal sau prin reprezentant, şi de mediator;
- părtile trebuie să primescă câte un exemplar original al procesului-verbal;
- când părtile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se redactează un acord care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui inscris sub semnatură privată;
- intelegerea părţilor poate fi supusă verificării notarului public in vederea autentificării ori, după caz, incuviinţării instanţei de judecată;
- in orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părtile aflate in conflict are dreptul de a denunţa contractul de mediere, incunoştiintând, in scris, cealaltă parte şi mediatorul.
- in cazul in care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor ori la recomandarea instanţei;
- la inchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, să informeze in scris instanta de judecată dacă părţile au ajuns sau nu la o inţelegere in urma procesului de mediere;
- pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părţilor.
- cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.
- in cazul in care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre care să  consfinţească invoiala lor.
Costurile medierii
Dacă nu convin altfel, ambele părţi vor suporta onorariul mediatorului, care este negociabil, dar sumele sunt modice in comparatie cu taxele de timbru ce trebuie achitată in cazul in care se merge in instanţă, precum şi onorariile avocaţilor.
In cauzele civile, când una dintre părţi are venitul pe membru de familie de până la 500 lei, aceasta poate cere judecătorului ca statul să plătească suma achitată drept onorariu către mediator dacă partea a parcurs procedura de mediere a litigiului anterior începerii procesului sau a solicitat medierea după începerea procesului, dar înainte de prima zi de înfatişare. Dacă venitul este de până la 800 lei, statul poate suporta 50% din sumă.
Care sunt avantajele medierii
Apelând la mediere, dispuneţi de următoarele avantaje faţă de soluţionarea prin instanţa de judecată:
- Vă alegeţi mediatorul, nu sunteţi alocat unui judecător, fie că vă convine, fie că nu;
- Vă negociaţi data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţelor de mediere, nu sunteţi convocat la o dată şi oră fixate fără a vi se cere acordul;
- Costuri mai mici, durată mai scurtă de soluţionare. Practic, costurile şi durata depind direct de dorinţa dvs. şi a celeilate/celorlalte părţi implicate de a soluţiona litigiul;
- Nu puteţi fi obligaţi sub nici o formă să semnaţi vreun document fără să fiţi de acord în totalitate cu prevederile respectivului document;
- Vi se asigură confidenţialitatea cu privire la tot ceea ce spuneţi sau prezentaţi ca dovadă în timpul şedinţelor de mediere, spre diferenţă de instanţă, unde totul este public;
- În timpul şedinţelor de mediere, aveţi posibilitatea de a aduce în discuţie toate chestiunile care vă par relevante pentru soluţionarea litigiului, nu vi se impune să răspundeţi la un set de întrebări dinainte pregătite, sau să vorbiţi doar când vi se dă cuvântul;
- Puteţi renunţa la mediere oricând doriţi, dacă dvs. consideraţi astfel;
-Medierea imbunatateste sau pastreaza relatiile intre parti;
IMPORTANT: dacă apelaţi la mediere după deschiderea unui proces în instanţă şi soluţionaţi astfel litigiul, vi se restituie taxa de timbru achitată!
MIHAELA MAGDALENA HUMĂ
expert evaluator proprietăţi imobiliare, membru titular ANEVAR
Sursa: Jurnalul Medierea

Un comentariu:

 1. tot neclare sunt aceste reglementari pentru ca bancile maresc dobanzile la credite,informandu-te printr-o scrisoare,daca nu esti de acord vei rambursa intreaga suma si dobanzile datorate.In cazul asta ce putem face?cum pot cere la banca sa modifice dobanda...aveam de 23,9 % si acum e variabila si se schimba trimestrial.

  RăspundețiȘtergere