Proces verbal mediator, mediere - ultima varianta
PROCES VERBAL

Incheiat astazi, data de…………….., orele……… in baza art. 2 alin.(11) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza solicitarii formulate domnului/doamnei mediator ………………………………………………………………., autorizat prin hotararea nr……din data……………a Consiliului de mediere, autozizatie seria……nr………………… eliberata la data de………………. astazi, data de mai sus a fost programata sedinta de informare in conformitate cu prevederile legale la care s-a prezentat:
Domnul/D-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str……………………………, nr………, bl……, sc……, ap……, judetul.....………………………. (sau Societatea……………………………. cu sediul in ………………………………………………………………………………., inregistrata la ORC sub nr………………., CUI……………………reprezentata de domnul/d-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str…………………, nr………, bl……, sc…… ap……, judetul.....… ………………….. in calitate de…………………... )
Daca este cazul: in baza art. art 601, alin. 1, lit. g) din Lege consimtamantul victimei de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul a fost exprimat prin declaratia nr………………………..din data…………
Obiectul conflictului partilor este reprezentat de…………………………………………………………….. si
 daca este cazul: face obiectul dosarului nr…./…./……, aflat pe rolul Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel …………………(sau a Parchetului de pe langa Judecatoria/Tribunalul/Curtea de Apel …………………)
Motivul pentru care nu s-a putut realiza informarea partilor a fost acela ca…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Acest proces verbal a fost incheiat astazi……………, in ….. exemplare originale, unul pentru parte si unul pentru mediator.
Informarea si eliberarea procesului verbal au fost realizate in mod gratuit de catre mediator.

Stampila /semnatura mediator

1.                                                                                                                                                          , actul de identitate
                  Semnătura

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu