Certificat de informare parti - ultima varianta
CERTIFICAT DE INFORMARE
Incheiat astazi, data de…………….., orele……… in baza art. 2 alin.(11) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza solicitarii formulate domnului/doamnei mediator ………………………………………………………………., autorizat prin hotararea nr……din data……………a Consiliului de mediere, autozizatie seria……nr………………… eliberata la data de………………. astazi, data de mai sus a avut loc sedinta de informare in conformitate cu prevederile legale la care s-au prezentat:

Domnul/D-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str……………………………, nr………, bl……, sc……, ap……, judetul.....………………………. (sau Societatea……………………………. cu sediul in ………………………………………………………………………………., inregistrata la ORC sub nr………………., CUI……………………reprezentata de domnul/d-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str…………………, nr………, bl……, sc…… ap……, judetul.....… ………………….. in calitate de…………………... )

şi
Domnul/D-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str…………………, nr………, bl……, sc…… ap……, judetul.....… …………………. (sau Societatea……………………………. cu sediul in ………………………………………………………………………………., inregistrata la ORC sub nr………………., CUI……………………reprezentata de domnul/d-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str…………………, nr………, bl……, sc…… ap……, judetul.....… ………………….. in calitate de…………………... )
Daca este cazul: in baza art. art 601, alin. 1, lit. g) din Lege consimtamantul victimei de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul a fost exprimat prin declaratia nr………………………..din data…………
Obiectul conflictului partilor este reprezentat de…………………………………………………………….. si
 daca este cazul: face obiectul dosarului nr…./…./……, aflat pe rolul Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel…………….
In cadrul sedintei de informare,  partile de mai sus au luat la cunostinta urmatoarele aspecte, privind:
-         Medierea ca metoda de rezolvare a conflictelor (definitie, principii);
-         Drepturile si obligatiile partilor implicate;
-         Drepturile si obligatiile mediatorului;
-         Rolul mediatorului in cadrul procedurii;
-         Avantaje pe care persoanele prezente le pot avea daca urmeaza procedura medierii.
Modaliatatea aleasa de catre parti pentru solutionarea situatiei este:Prin mediere


Prin instanta de judecata


alta forma……………(specificarea acesteia)

Acest Certificat a fost incheiat astazi……………, in ….. exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru mediator.
Informarea si eliberarea Certificatului de Informare au fost realizate in mod gratuit de catre mediator.

Stampila /semnatura mediator

1.                                                                                                                                                          , actul de identitate
                  Semnătura


2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            , actul de identitate
3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.                     Semnătura       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu