Judecatoria Oradea. Acord de mediere partaj......15 Mai 2010

..............................
6. Soluţia instanţei asupra acordului de mediere intervenit între părţi cu privire la partajul judiciar

La data de 27.02.2010 părţile s-au adresat Biroului de Mediator C. M. pentru realizarea unui acord asupra partajului judiciar, procedura de mediere finalizându-se la data de 27.02.2010.
Prezentându-se în faţa instanţei, părţile au solicitat instanţei să se ia act de acordul de mediere, cu privire partajul terenului.

6.1. Validitatea acordului de mediere
În ceea ce priveşte acordul de mediere instanţa constată că acesta întruneşte condiţiile prevăzute de lege întrucât vizează un domeniu în care părţile pot recurge la mediere, respectiv ieşirea din indiviziune a coproprietarilor tabulari conform cotelor de CF , acordul fiind în concordanţă cu dispoziţiile art.2  alin 1 din Legea 192 din 2006 a medierii actualizată.De asemenea înţelegerea părţilor vizează drepturi de care părţile pot dispune,  părţile sunt titularele drepturilor şi obligaţiilor consfiinţite în acordul de mediere, potrivit înscrisurilor de la dosar şi s-au respectat normele imperative ale legii cu ocazia încheierii acordului.

7. Concluzia instanţei

În concluzie, având în vedere aspectele de fapt ş de drept analizate, instanţa, constatând că înţelegerea intervenită între părţi cu privire la modul de partajare terenului detinut in coproprietate, prin formare de loturi potrivit acestor cote, nu contravine prevederilor legale, în temeiul art. 63 din Legea nr. 192/2006 şi al art. 271-273 C.p.c. raportate la art. 728 Cod Civil, instanţa va lua act de acordul de mediere şi va dispune iesirea partiala din indiviziune conform dispozitivului, hotărârea având valoare executorie potrivit art.63 alin 3 din Legea medierii.
De asemenea instanţa va lua act de vointa proprietarilor tabulari K. S., K.C., K. I., K.I., K. E., K. M., reprezentaţi de succesorii în drepturi de a rămâne în indiviziune asupra  imobilelor înscrise în CF nr.10430 Oradea nr. Topo 347/2a, 346/2a, 345/3a, 343/a înscrişi sub B1-6, în cotele deţinute şi menţionate în cartea funciară.
8. Cheltuieli de judecată

Instanţa ia actă că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite cererea formulată de reclamanţii Ş. D. şi soţia Ş.M.E. ambii domiciliaţi…………….,R. D. şi  soţia R. N. R. ambii domiciliaţi………………, B. M. D. şi B.M. F. V. cu domiciliu procedural ales în……………., S. I., P.I.O. şi S. C., toti cu domiciliul in……………..,B. M. A. şi soţia B. D. N. cu domiciliu procedural ales în………………,I. C. şi soţia I. A. M. domiciliaţi în……………….., în contradictoriu cu pârâţii B. M., domiciliată…………………;P.M., domiciliată în………….., în calitate de fiică, a def. G. E. şi în calitate de nepot de frate şi soră a def. G.I., G. Ş.şi G. O. căsătorită T.;P. M. A., domiciliat în………………….., în calitate de moştenitor testamentar a def. G. I., G. M. domiciliată în ………………..în calitate de soţie supravieţuitore a def. G. C.;K. Ş., domiciliat în Oradea, strada L. Mociulschi, nr. 12, ap. 3, în calitate de fiu a def. G. C. şi în calitate de calitate de nepot de frate şi soră a def. G.I., G. Ş.şi G. O. căsătorită T.;
Încuviinţează înţelegerea intervenită între părţi în cadrul procedurii de mediere desfăşurată la Birou de mediator CM şi anume acordul de mediere referitor la ieşirea parţială din indiviziune, după cum urmează:”ACORD DE MEDIERE, Încheiat la data de 27.02.2010.În baza Contractului de Mediere Nr. 1din 27.02.2010Noi, Ş. D. CNP ……., C.I…… nr. ……/….. şi soţia Ş.M.E. CNP ……., C.I…… nr. ……/…..domiciliaţi în ………., R.D. CNP ……., C.I…… nr. ……/….. şi soţia R. N. R. CNP ……., C.I…… nr. ……/….. domiciliaţi în…….., B.M. D. CNP ……., C.I…… nr. ……/….. şi soţia B. M. F.V. CNP ……., C.I…… nr. ……/…..cu domiciliu procedural ales în…………., S. I. CNP ……., C.I…… nr. ……/…..domiciliat………, B. M.A. CNP ……., C.I…… nr. ……/….. şi soţia B. D. N. CNP ……., C.I…… nr. ……/…..cu domiciliu procedural ales în…………., I. C. CNP ……., C.I…… nr. ……/…..şi soţia I. A.M. CNP ……., C.I…… nr. ……/…..domiciliaţi…………, B.M., CNP ……., C.I…… nr. ……/….. domiciliată în………; P. M., CNP ……., C.I…… nr. ……/….. domiciliată………, în calitate de fiică, a def. G. E. şi în calitate de nepot de frate şi soră a def. def. G.I., G. Ş.şi G. O. căsătorită T.;P. M.A., def. G.I., G. Ş.şi G. O. căsătorită T.; domiciliat în…….., în calitate de moştenitor testamentar a def. G. I.; G.M., CNP ……., C.I…… nr. ……/…..domiciliată………….., în calitate de soţie supravieţuitore a def. G. C.; K. Ş. C. CNP ……., C.I…… nr. ……/….., domiciliat în………………, în calitate de fiu a def. G. C. şi în calitate de calitate de nepot de frate şi soră a def. . G.I., G. Ş.şi G. O. căsătorită T. în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, am consimţit la încheierea prezentulu acord, liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, fiind întru-totul de acor cu cele convenite după cum urmează:
continuare pe sursa: juridice.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu